جهان خالی

۲۳ حمل (فروردین) ۱۳۹۸

جهان ز جوشش افکار می شود خالی

ز هـوش مـردم هشیار می شود خالی

شعـور و فلسفه و فهم را به گور کنند

ز خـلــق تـازۀ آثـار مـی شــود خـالی

سـرود مـردۀ تاریک را بـه دل گویند

ز نـور زمـزمـۀ تـار می شــود خالی

سموم نفرت و نفرین جنگ می پاشند

ز آرزو دل افـگـار مـی شــود خـالی

چمن به بلبل خوشخوان میشود دوزخ

ز آب و دانه چو منقار می شود خالی

بـه یاد گلشـن دیـروز چشم گل گـریـد

چـرا که دامـن گلـزار می شـود خالی

طمع وحرص سرمایه تاکه افزونست

محیط خشکه و ابحـار می شود خالی

حـریـم خـانـه و بازار و دهکـده ناامن

محیط زیست به اشرار می شود خالی

چو شیخ و مفتی افراطیت به منبر شد

زبـان ز جـذبــۀ گفـتـار می شود خالی

جهان به قبضۀ بیداد زور افراط است

ز اعـتــدالی و ابـرار می شــود خـالی

گوگل وگوشی وفیسبوک تا رباید ذهن

دل و دمـاغ ز اســرار می شـود خالی

ز دود و فضله و مردار چرخ سرمایه

زمـیــن ز پـاکی انـوار می شود خالی

زمیـن که ارث همـه نسلهای انسانست

مجـو اضافـه که انـبار می شـود خالی

مکـن سـتم از ایـن بیش بـر همه عالـم

که بانک دالر و اسعار می شود خالی

نـه روح مانـد و نـه خانـۀ طلایین ات

چـو جـسـم آدم بـیـمار می شـود خالی

کجاست قـدرت اسکندر وکی وجمشید

به لحظه ای همه دربارمی شود خالی

اگر بشر نخرد بعـد ازین سلاح جنگ

ز گـنـد اسـلحـه بازار می شــود خالی

به جای نفرت و نفرین گرنشیند عشق

جهـان ز کـینه و آزار می شـود خالی

بـرابـری و عـدالـت اگـر شـود جاری

غـرور دالـر و دیـنـار می شود خالی

اگرمهارشود چرس و الکل و تریاک

روان وجسم زاضرار می شود خالی

مزن طعنه به آوارگان که مهمان انـد

وگـرنه جـامعه از یار می شود خالی

به جای توطئه گرلطف و مهر بنشیند

جهان زوحشت وکشتارمی شود خالیبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رسول پویان