شوق پرواز

۲ حوت (اسفند) ۱۳۹۷

در کنج قفس بلبلی با سائره ی گفت
ای دوست چه زیباست بر آن شاخه نشستن

از اوج چناری پرِ پرواز گشودن
در سایه ی بیدی بَرِ گُلبته ی رفتن

از بوی دلاویز گلی مست تغزل
رقصیدن و گل گفتن وصد قافیه بستن

از لعل لب غنچه مکیدن قدحی ناب
در برکه ی پاکیزه تن خسته بشستن

از هدهد و از قمری و از چلچله ها باز
از قصه ٔ سیمرغ دو سه نکته شنفتن

از شوق به پهنای قفس سائره پر زد
گفتا که رهی باید ازین مخمصه جستن

تا بال و پری است به پرواز بیاندیش
اندیشه تواند قفسی بسته شکستن

صیاد اگر بال ترا بست نشاید
بال و پر آزادی اندیشه ببستنبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   راشد رستمی