«ماموریت کابل» الکساندر بُرنس (١٨٣٨–١٨٣۶)

۱۴ قوس (آذر) ۱۳۹۷

برای خوانش این کتاب به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   دکـتـور لـعـل زاد