سفرنامۀ الکاندر بُرنس به بخارا - ۱۸۳۱ تا ۱۸۳۳

۱۱ قوس (آذر) ۱۳۹۷

برای خوانش این کتاب به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد