آتش زیر خاکستر

۲۷ میزان (مهر) ۱۳۹۷

محترم جنرال نذیرکبیرسراج کتابی پرمحتوای تحت عنوان (روی دادهای نیمۀ اخیرسده بیست در افغانستان) رانوشته، که ازهرنگاه معلوماتی، مستند، نسبتا باحقایق برابر، ساده، خیلی سلیس وروان، هر وطندوستی که پویای حقیقت است، مطالعه اش را مشوره میدهم

 

محترم جنرال نذیرکبیرسراج. درکتاب خود ص 54 چنین نوشت: (یک سال قبل ازکودتای کمونستی، قرابتی بین من وجنرال متقاعد محمد رسول خان، سابق رئیس ضبط احوالات به وقوع پیوست، جوان ترین دخترم، با جوان ترین پسرمحمد رسول خان با هم ازدواج کردند. این نزدیکی امکانات آنرا فراهم ساخت، تا مکنونات قلبی اورا کاویده وبیرون بکشم. ازاودرباره داؤودخان ونیاتش پرسیدم، چنین گفت «بعد ازانفاذ قانون اساسی، محمد داؤودخان مرابه منزلش خواست، بعد ازصرف چای وصحبت دربارۀ موضوعات روزواوضاع کشور مقصد اصلی اش راچنین بیان داشت: مبلغ پنج ملیون افغانی نقد حاضراست، به اختیارت میگذارم، توسط آن اشخاصی مانند مجید کلکانی، ببرک کارمل، سید ظاهروبعضی ازوکلای چپ گرا را تشویق نما که درداخل مملکت ودرولسی جرگه بی نظمی هرج ومرج به وجود آرند. من پولش راقبول نکردم، اما گفتم این کاررا میکنم، به وعده خود وفا کردم. امروزازکارخود پشیمان هستم وبدربارخداوند، همیشه دست دعا بالا کرده تقاضا میکنم، خداوندا مرا ازگناهانی که به نفع داؤود خان مرتکب شده ام ببخشای، گناهانی را که برای منافع خود مرتکب شده ام، جواب ده میباشم.»

 

نظر به این اقرارباید جنایت سوم عقرب و دیگر نا آرامی ها کردار اعلی حضرت داؤود خان نمی باشد ؟

 به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   سید آقا هنری