آهوی راغستان

۱۶ میزان (مهر) ۱۳۹۷

چه زیبا چیده قالیبافِ من پهلویِ هم گلهای قالی را

بنازم قدرتِ إِعجاز و سحرآمیزیِ نازکخیالی را

به دسترخوانِ لطف از شاخه‌های همدلی گسترده دستانش

انارِ قندهار و خوشۀ نوتاکِ انگورِ شمالی را

به پیرامونِ این خوانِ مَحَبَّت حلقه زن جانا؛ مگردان روی!

که آبستن بود کفرانِ نعمت؛ نطفۀ نعمتزوالی را

من و تو مثلِ رودِ تشنه و آبیم؛ از کهپایه جاری شو!

که بزداییم با هم از دلِ این جُلگه؛ زنگِ خشکسالی را

هَرِیرود و تگاب و هیرمند آن گونه آمیزند با آمو

که رقصان آورند از تابِران تا بلخ مولانا غزالی را

نخواهد ماند جز توفان و سَیل از غُرِّشِ ابرِ سیه چیزی

بیا تا سر کنیم آهنگِ زیبایِ سیهموی و جلالی را

زمینِ سبزِ ما پُرچاله خواهد شد؛ متاز اینگونه سنگین‌نعل!

ندارد فرشِ نرمِ همدلی زین بیش؛ تابِ پایمالی را

بیا! "خوی پلنگی" را ز سر بیرون کن ای آهوی کوهستان!

مجو زنهار؛ از چنگِ پلنگان؛ زینهارِ احتمالی را

پلنگ آیینۀ رنگ است و ما آهویِ راغستانِ بیرنگی

به دست تیر و دی مسپار؛ فروردین و مهرِ اعتدالی را

 

-------------------------------------

دهم فروردینماه 1397

کوپنهاگنبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   فضل الله زرکوب