بزرگداشت هفتۀ شهید و هفدهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی احمدشاه مسعود (رح)

۱۰ سنبله (شهریور) ۱۳۹۷

یا حــــقّ

بزرگداشت هفتۀ شهید و هفدهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی احمدشاه مسعود (رح)

جامعۀ افغانستانی ها در ایالتهای ورجینیا ومریلند و شهرواشنگتن دی سی، به این مناسبت محفلی را برگزار می کنند.

قهرمان ملی افغانستان فرموده بودند :

« تا زمانی که عدالت اجتماعی تأمین نشود، به وحدت ملی نمی رسیم. »

سخنرانان محفل در بارۀ فلسفۀ این « وجیزه» صحبت خواهند کرد .

زمان : روز یکشنبه نهم سپتمبر 2018 از ساعت چهاردیگر تا هفت شام .

           پایان محفل، پس ازصرف غذا، ساعت هشت شب .

محل : Cherry Blossom Restaurant & Banquet Hall

  46110 Lake Center Plaza, Sterling, VA 20165

 Phone: (703) 444-0080

برای آگاهی بیشتر لطفاً با محمدقوی کوشان مدیرهفته نامۀ امید تماس بگیرید. 6321 491 703 و 5664 987 703

کمیتۀ برگزاری محافل هفتۀ شهید و سالروزهای شهادت قهرمان ملیبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد قوی کوشان