بزرگداشت هفتۀ شهید و هفدهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی احمدشاه مسعود (رح)

۱۰ سنبله (شهریور) ۱۳۹۷

یا حــــقّ

بزرگداشت هفتۀ شهید و هفدهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی احمدشاه مسعود (رح)

جامعۀ افغانستانی ها در ایالتهای ورجینیا ومریلند و شهرواشنگتن دی سی، به این مناسبت محفلی را برگزار می کنند.

قهرمان ملی افغانستان فرموده بودند :

« تا زمانی که عدالت اجتماعی تأمین نشود، به وحدت ملی نمی رسیم. »

سخنرانان محفل در بارۀ فلسفۀ این « وجیزه» صحبت خواهند کرد .

زمان : روز یکشنبه نهم سپتمبر 2018 از ساعت چهاردیگر تا هفت شام .

           پایان محفل، پس ازصرف غذا، ساعت هشت شب .

محل : Cherry Blossom Restaurant & Banquet Hall

  46110 Lake Center Plaza, Sterling, VA 20165

 Phone: (703) 444-0080

برای آگاهی بیشتر لطفاً با محمدقوی کوشان مدیرهفته نامۀ امید تماس بگیرید. 6321 491 703 و 5664 987 703

کمیتۀ برگزاری محافل هفتۀ شهید و سالروزهای شهادت قهرمان ملیبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   محمد قوی کوشان