حمله به آزادي بيان و قلم

۱۲ سرطان (تیر) ۱۳۹۷

ديروز در قديمترين دموكراسي جهان يعني ايالات متحده امريكا يك مرد سي و هشت ساله قومگرا براي اينكه مخالف عقايد يك جريده به نام. گزت در ايالت مريلند بود ، پنج روزنامه نگار را در دفتر كار شان به قتل رساند . اين عمل قوم گرايان امريكايي است . قومگرايان امريكايي باشد و يا غير امريكايي باشد به آزادي بيان و قلم اعتقاد ندارند . اين مردم اگر خلاف عقايد شان مطلبي را بنويسيد بايد كشته شويد ، در كشور ما خاين محسوب مي شويد ، نماينده ايران و پاكستان محسوب مي شويد . 

قرآن مجيد مي گويد علم البيان يعني موجودي كه به ما علم بيان را آموخت و الذي علم بالقلم يعني علم قلم را آموخت . ازين رو اسلام و قرآن أساس ژورناليزم را بنيان گذاشت و اما متاسفانه حتي آنان كه خود را به نام عالم دين در جامعه قلمدادكرده اند به آزادي بيان اعتقاد ندارند . و فورا شما را به كفر محكوم ميكنند . به ياد دارم كه عده مذهبيون كه در شمال كليفورنيا در راس مساجد هم هستند من را به كفر محكوم كردند و حتي چون جرّأت اخلاقي ندارند بر عليه من ورق شب نامه  نوشتند و حتي به اروپا فرستادند و نگذاشتند تا من در مسجد هامبورگ سخنراني كنم . قوم گرايان در مسجد مونشن ده سال قبل نميخواستند كه من سخنراني كنم و اما موفق نشدند. به ياد دارم وقتي در مورد داعيه نامهناد پشتونستان كه آن روش سياسي مرحوم سردار محمد دَاوُدَ افغانستان را به قهقهرا كشاند، نوشتم من را خاين گفتند. ما كه مسلمان هستيم به آزادي بيان كه ارمغان قرآن است اعتقاد نداريم تعجب نه مي كنم كه يك قوم گرايي امريكايي اعتقاد به آزادي بيان داشته باشد . قوم گرايي تنها در امتياز دادن زبان و قوم نيست . قوم گرايي قسميكه در گذشته نوشته ام يك روحيه ضد مدنيت است . ضد زن ، ضد آزادي بيان ، طرفدار وضعيت كنوني يا به اصطلاح جامعه شناسان status quo كه هيچ نه ميخواهند تغيير بيايد ، جانبداري از قوم و أشخاص سرتمبه قومي كه به جز از بربادي ميراثي از خود به جا نگذاشتند . قوم گرا يك موجود مريض است . فورا تهمت مي كند ، دروغ مي گويد ، تاپه مي زند ، و فهرست آن دراز است . 

به شما جوانان عزيز كشور مي گويم كه اگر شما يك موضوع را مطرح مي كنيد و به مخالفت مواجه مي شويد بايد بدانيد كه شما با قوم گرايان طرف هستيد . فورا شما را تخريب مي كنند ميخواهند از صحنه به دور كنند . پس نترسيد . هميشه به اعتقاد تان استوار باشيد . و بدانيد كه مبارزه آغاز يافته است . هر گاهي كه آزادي قلم و بيان و فكر تأنرا مورد تجاوز قراردادند آنوقت است كه شما يك چيزي درست گفته ايد. پس مغرور كه گفتار تان باشيد و هرگز نترسيد . هيچ وقت طرز تفكر تآنرا ، زن هستي و يا مرد هستي به نام دين و ملت  مصالحه نكنيد زيرا قوم گرايان همين دو را دليل مي آورند كه شما يا خاين هستيد و يا كافر. قومگرا تا جاي به قرآن اعتقاد دارد كه منافع قومي او در خطر نيفتد. از همين لحاظ أيه مياركه انالمومنون اخوه يعني مؤمنان با هم خواهر و برادر هستند برايش مفهوم ندارد. زيرا قومگرا هرگز شما را در دل برادر و خواهر خود نه مي داند . همچنان ما قومگرايان مذهبي داريم كه به شكل ديگري روحيه قومي دارند . يك آيه را از بر كرده اند و فكر ميكنند كه همه بايد تفسير او را قبول كند . قومگراي امريكايي جهان مطبوعات آزاد را در مأتم گذاشت و من منحيث يك مسلمان اين وحشت و دهشت قومگرايي را شديد محكوم مي كنم . 

جوانان عزيز

هرگاه آزادي شما مصالح شود ديگر نميتوان ما نام انسانيت را بگيريم . زنده باد آزادي فكر ، بيان و قلم به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

حمیدالله25.07.2018 - 05:24

 جناب داکتر یونس گران ارج را درود. واقعن بجا فرمودید. گاه و ناگاه نبشته های شما را در این تار نما میخوانم که از آن بوی یک انسان آزدامنش و خرد گرا به مشامم می آید. قوم گرای در افغانستان به آنچه که شما ایراد فرمودید عملن در حکومت وحدت ملی مشهود است. این قوم گرایان که خود را برتر می دانند مطمینا هم چیزی نیستند. "همه مردم مانند دندانه های شانه باهم برابر اند و هیچ ادعای برتری عجم بر عرب یاگروهی دیگری نیست". زنده باد آزدی و آزدمنشی.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر فرید یونس