تدفین

۱۲ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۷

و درمراسم ِ  تدفین ِ  داد

فریاد های : خلق ...مردم

                                شرکت نمی کنند؟

 

و برگ های زردِ خزانی

                               نیز

                                                                               نمی آیند؟

و ز راه ِ حنجرۀ خوی کرده به خاموشی

یک واژه هم

                                                       گامی نمی زند ؟ 

 

    و

    دستِ باد

گیسوی بید ِساکتِ مجنون را

                           پریشان نمی کند ؟

 

وآواز های بندی و مجذوب

                            درپی شورش نمی روند؟ 

 

 

--------------------------------

برلین،

نومبر دوهزاروشانزده

 

 

)))
)))
)))

 به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رفعت حسینی