تدفین

۱۲ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۷

و درمراسم ِ  تدفین ِ  داد

فریاد های : خلق ...مردم

                                شرکت نمی کنند؟

 

و برگ های زردِ خزانی

                               نیز

                                                                               نمی آیند؟

و ز راه ِ حنجرۀ خوی کرده به خاموشی

یک واژه هم

                                                       گامی نمی زند ؟ 

 

    و

    دستِ باد

گیسوی بید ِساکتِ مجنون را

                           پریشان نمی کند ؟

 

وآواز های بندی و مجذوب

                            درپی شورش نمی روند؟ 

 

 

--------------------------------

برلین،

نومبر دوهزاروشانزده

 

 

)))
)))
)))

 به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رفعت حسینی