مرگ

۶ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۷

صد پاره شدن

         دردیست بزرگ

لیکن

       به شکست خو گرفتن

دردی نه بزرگ

               بلکه

                    مرگیست !

 

----------------

آلمان

دو هزار و سیزده

 

             () به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رفعت حسینی