مرگ

۶ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۷

صد پاره شدن

         دردیست بزرگ

لیکن

       به شکست خو گرفتن

دردی نه بزرگ

               بلکه

                    مرگیست !

 

----------------

آلمان

دو هزار و سیزده

 

             () به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رفعت حسینی