و باران را بگوی

۲۲ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۷

اندیشه یی اگر به حال ما کردی

سخن های آغشته به نیرنگ را

ودرختانِ بی برگ

و دروِ ِفصل های دست خالی را  بیاد بیاور

و شب وروزی بدینسانْ ناگوار

و گریۀ آیینه ها

و خود فروشان را.

 

(((

 

بنمابه روزگار فکری! 

 گرفتاری درزندانِ بیهودگی

و

زندگی دشنه به دست را بنگر

و

   بیکرانگی بیداد

و

فرودها رادر مُردابهای خون.

 

 

 

(((

 

 

منما فرامش

مادرانِ سالخوردهءگیسو سپید را

و

سرزمینهای آنسوی امید را

و

رویش ودرخششِ دگربارهء آواها

و

   دلدادگانِ داد را.

 

(((

 

 تأریخ را صدا میزنند

                        بشنو!

و باران را بگوی

                  که پیوسته ببارد

مگر این همه گزند

                     شسته شود.

 

(((

 

 

و

    بمان که پیاله یی برگیریم.

 

 

--------------------------------

آلمان

۲۰۱۷ ترسایی

 

 به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رفعت حسینی