دین و دادخواهی

۱۹ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۷

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

حمید شمس13.05.2018 - 10:02

  ازینجا معلوم میشود که دادخواهی یک فریضه الهی بوده است برعکس ادعاهای اهل ریا و تزویر
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   نصرالله نیکفر