نكاح صغير در قرن حاضر غير اخلاقي است

۷ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۷

در كنار فساد اداري، رشوه ستأني و بي قانوني و عمليات انتحاري كه خلاف همه حقوق بشري است، در جامعه ما نكاح صغير نیز است كه بي سوادي ديني، فقر و فرهنگ كهنه و پوسيده دست به دست هم داده و دختران خورد  سال را در نكاح شرعي يك مرد كلانسال درمیآورند كه اين نه  تنها خلاف موازين اخلاقي و مدني جامعه امروز است، خلاف  دين اسلام هم است. زيرا تحقيقات نشان ميدهد که حضرت محمد (ص) دختر صغير را نكاح نكرده آست.  حضرت بي بي عايشه صديقه (رض) بين سن شانزده و هژده بوده كه در عقد رسول خدا داخل شده است نه ٩ ساله كه در حديث با كمال تاسف غلط گزارش داده شده است. متاسفانه در كشور ما طبقه مذهبي كه نه از تحقيقات جديد آگاهي دارد و نه خود را زحمت ميدهد تا مطالعه كند باعث بدبختي دختران خوردسال مي شوند زيرا فكر ميكنند كه يك عمل شرعي را انجام داده اند.

يكي از مشكلات مسلمانان همين است كه شرايط زمان و مكان را مد نظر نميگيرند و مردم مسلمان شديد به عقب افتاده است. نكاح در اسلام سنت است، فرض نيست. اما آموختن علم براي مرد و زن فرض است. دولت بايد درين مورد اقدامات جدي كند زيرا يك كودك را در قرن بيست و يكم نكاح كردن سويه بسيار پايين فرهنگي كشور را نشان ميدهد و دوم اين كودك از جنس مرد نفرت پيدا مي كند و سوم چون از تحصيل محروم شده است كه حق هر فرد جامعه است، نه در يك نظام دموكراسي سهيم بوده مي تواند و نه  مي تواند يك مادر سالم باشد. يك عده مردم دختران خود را به خاطر فقر با مردان كلان سال نكاح ميكنند و بايد وزارت عدليه  و قضات كشور درين راستا با هم همكاري كنند و نگذارند همچو ازدواج هاي غير انساني صورت بگيرد. يك عده ديگر در فقر فرهنگي غوطه ور هستند و با اينكه تحصيل كرده اند اما از عدالت خبر ندارند. هر فرد افغان در خانواده خود بايد با اين مرض مهلك اجتماعي مبارزه كند. نظر به گفتار و حديث پيشواي اسلام هيچ كس حق ندارد تا يك دختر را بدون اجازه اش به نكاح كسي درآورد. در نكاح موافقه دختر شرط است. سن شانزده و حد اقل تحصيل متوسط يعني صنف نهم بايد شرط نكاح تعين شود تا دختران ما  خود شان در زندگي تصميم بگيرند. من از تمام دوستانی كه اين نوشتار را ميخوانند جدا خواهش و تمنا مي كنم تا اين برگه را مخصوصا در افغانستان پخش كنند. ما نبايد منتظر اقدامات دولتي و حكومتي باشيم. خداوند در قرآن مي گويد كه خداوند حالت يك قوم را تغيير نه ميدهد مگر اينكه خود شان حالت خود را تغيير دهند. ما بايد از خانواده و دختر و خواهر خود شروع كنيم و نگذاريم كه زير نام سنت و دين دختران ما از حق آزادي و اتخاذ تصميم در زندگي شان محروم شوند. اين ما هستيم كه اسلام واقعي را بايد تمثيل كنيم و به جامعه بين المللي نشان دهيم كه دين ما به أساس كرامت انساني و عدالت اجتماعي استوار است.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

نیک بین از پروان30.04.2018 - 08:28

  محمد علیه صلوات و تحیات نسبت به بشر عادی فرق و امتیاز داشتند آیا کسی میتواند به تعدد ازواج تا ۹ یا ۱۲ بپردازد یا از ماملکت ایمنکم ( کنیز یا کنبیزان ) استفاده کند در حالیکه آیه های دوم و سوم سوره نساء تا چهار زن آنهم از ایتام در صورت عدالت ذکر است و در دیگر جا حکم به تعدد دیده نه میشود . مسلمان های امروز باید وقت و زمان را مطمح نظر قرار دهند که یکی از دلایل و اسباب در تفسیر است
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر فرید یونس