در غربت و غروب

۷ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۷

«  یک  »

 

اندوهِ خود نهفتن ،

با هیچکس نگفتن ،

تنها

    درون خاطره ها

                  زیروروشدن ،

در آسمانِ ابری دل

                با بال های بسته پریدن ،

مثلِ صدای آخرِ مغرب

                     در شب رها شدن ،

 

« دو »

 

غربت

         غروب 

               غربت ...

 

برلین ،

دو هزار و سیزده ترسایی

 

)  

)به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رفعت حسینی