چرا در انتخابات شركت كنيم؟

۱ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۷

ثبت نام كنيد، كارت رأيدهى بگيريد و در انتخابات شركت نمائيد.

اين جمله ايست كه با آغاز پروسه ثبت نام براى انتخابات از زبان رؤساى جمهور و اجرائيه تا نخبه گان سياسى و فعالان مدنى، از ورزشكاران تا هنرمندان و از طريق رسانه هاى صوتى و تصويرى بگوش مى رسد.

عليرغم خاطرات منفى از انتخابات و با درنظر داشت اختلاف ديدگاه ها در جامعه، اين يكى از مواردى است كه موافقان و مخالفان نظام در مورد آن اتفاق نظر دارند كه بايد در انتخابات شركت نمود.

جناح دولت براى رونق بخشيدن انتخابات و مشروعيت دادن بازوى تقنينى خويش تلاش دارد. و اپوزيسيون نظام براى نقش آفرينى و محدود نمودن انحصار طلبى ارگ سعى دارند تا مردم را تشويق بمشاركت نمايند.

سئوال اينست كه كداميك از اين پروسه سود خواهد برد؟ آيا حضور مردم مفيد، سازنده و تعين كننده است و يا اينكه صرفاً كاربرد نمادين و تبليغاتى دارد ؟ مشخص تر اينكه آيا اشتراك صواب است يا اينكه عدم اشتراك مصلحت است ؟

پارلمان يكى از نهاد هاى بسيار مهم و تعين كننده در كشورهاى پيشرفته و قانونمند است. در نظام هاى غير دينى عقل جمعى مسئوليت قانون گذارى را دارد كه نخبه گان جامعه بنابر شايستگى هاى فردى و با عبور از ميكانيزم مشخص اجتماعى، سياسى و ادارى  وارد پارلمان مى شوند.

با تأسف كه در كشور ما تا هنوز كه هنوز است نه تنها اين روند ملى نهادينه نشده بلكه وجه المعامله مافياى سياسى، نظامى، استخباراتى و اقتصادى نيز است. كه اعمال نفوذ خارجى ها و اغراض جناحهاى داخلى مانع از مؤثريت و كارايى آن بوده است.

چرا عليرغم تمايل اكثريت، كه انتخابات را يك امر دموكراتيك و شركت در آنرا وجيبه و مكلفيت ملى مى دانند، نسبت به اين پروسه بدبين ام و در مورد آن ديدگاه منفى دارم؟ و اشتراك در آن را مؤثر و كارساز نمى دانم ؟

١- بدليل عدم موجوديت شناسنامه معتبرى كه تثبيت كننده هويت رأى دهنده گان قرار گيرد، امكان دستبرد و تقلب را نميتوان منتفى دانست.

٢- بى توجه ى به مواصفات وكلاء اعم از عدم سوء پيشينه، تحصيلات عالى، سوابق و تجربه كارى، راه را براى ورود افراد نا مناسب باز گذاشته است.

٣- عدم استقلال كميسيون انتخابات و وابستگى دست اندركاران آن، سلامت اين پروسه را خدشه دار ساخته است.

٤- اعمال نفوذ جناح هاى مافيايى قدرت براى داشتن حضور پر رنگ در قوه مقننه بمنظور اجراى مانور هاى جناحى از مؤثريت آن كاسته است.

٥- مداخله كشور هاى خارجى مخصوصاً همسايه ها در روند انتخابات و نفوذ دادن وابسته گان استخباراتى شان در تركيب پارلمان، نهاد قانونگذارى را از مسير منافع ملى منحرف نموده است.

٦- عدم آگاهى كافى مردم از ارزش رأى شان و نقش زورگويان محلى در سمت و سو دادن افكار مردم، امكان ورود اشخاص آگاه، دلسوز، وطندوست و كارآمد را محدود ساخته است.

هر چند اسلام و دموكراسى هر دو بر نقش مردم تأكيد دارند. اما دوكتور شريعتى با اين تذكر، معتقد است ماداميكه عامه ى مردم به آن سطحى از شعور اجتماعى و سياسى نرسيده باشند كه ارزش رأى شان را بدانند و آنرا در جهت درست بكار گيرند. انتخابات و اشتراك مردم در آن مؤثر و كارساز نيست.

با در نظر داشت نقيصه هاى عديده ى تخنيكى فوق الذكر، مداخلات داخلى و خارجى براى منحرف نمودن اين روند و باز بودن راه براى ورود افراد غير واجد شرايط وكالت مردم، چه مردم رأى دهند چه ندهند. عده ى كه به كرسى هاى سود آور اين نهاد معتبر چشم دوخته اند، وارد پارلمان خواهند شد. با اين تفاوت كه در صورت اشتراك نمادين مردم، مشروعيت عوامفريبانه نيز به آنها داده خواهد شد.

فقدان يك پارلمان كارآمد و قدرتمنديكه در انديشه خدمت بمردم باشد، سالهاست كه اعتبار و پرستيژ اين ضلع قدرت را چنان زير سئوال برده كه اكثر فيصله هاى آن تا امروز فاقد ارزش اجرايى بوده. چنانكه اسپنتا و چند وزير ديگر عليرغم استيضاح و رد صلاحيت از سوى نماينده گان، دو سال بكار شان ادامه داده و به ريش پارلمان خنديدند. عدم اجرايى شدن قانون مصوب نماينده گان پارلمان در مورد شناسنامه هاى برقى، آب از روى پارلمان ريخت.

با در نظر داشت اوضاع و احوال جارى، نماينده گانى كه از مجراى چنين روند ناسالمى به پارلمان راه مى يابند، نه تنها انگيزه ى خدمتگذارى را ندارند بلكه هرگز قادر به قانونمند كردن كشور و ارائه خدمت به مؤكلين شان نيز نخواهند بود. و انتظار داشتن خدمت از آنها همانند توقع نمودن جام پر از شهد، از بحر پر از زهر خواهد بود.

فراموش نكنيم، نارسايى هايى كه در آينده دامنگير كشور خواهد شد و اعتراضاتى كه هرازگاهى از عملكرد پارلمان بلند مى شود. مقصر اصلى آن مائيم كه با رأى و اشتراك خود، زمينه ساز آن بوده ايم.

بناً شركت در انتخابات آب ريختن به آسياب يك نظام فاسد و همكارى به دسته ى از منفعت جويان فرصت طلبى است كه از اين قوه ى قانونگذار، دوكان پر رونقى براى خود، بستگان و اربابان خارجى شان ساخته و مى سازند.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهنشاه 22.04.2018 - 04:52

  آقای منصوری! خیلی عالی مشکلات در روند انتخابات را برملا ساخته اید، خانه آباد. من نیز کاملاً نوشتۀ شش ماده یی شما را تأیید مینمایم. در پهلوی همه مشکلاتی که شما اشاره کرده اید؛ یک مشکلی که شاید بعضی از ماها به آن متوجه نشده ایم، و آن مهر و تاپۀ نهاد نامنویسی در تذکرۀ اصلی است. از کجا معلوم، ما با این مهر و امضا کردن تذکرۀ خویش توسط نهاد انتخاباتی، سند قتل و کشتن خود را خود امضا کرده باشیم. کی تضمین میکند که فردا این تذکره های تاپه شده، بلای جان صاحبش نشود. آیا کمیسیون انتخابات به این امر حساس متوجه نشده، که هرگاه با تذکرۀ مهر شدۀ خویش اگر به مناطق نا امن سفر کنی، چه بلائی به سرت میآید؟ من مطمئنم که طالبان از این امر هم برای قتل مردم استفاده مینمایند. چرا در عوض تذکرۀ اصلی، فوتو کاپی آن مهر و تاپه نمیشود. رأی دهند، با تذکرۀ اصلی و یک نسخۀ عکاسی شده را با خود به محل ثبت نام ببرد، مسؤولین تذکرۀ اصلی را با فوتوکاپی آن مقابله کرده و نسخۀ عکاسی شده را مهر و تاپه نمایند و در روز انتخابات از آن استفاده شود. میماند دستآورد هر دو انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری. محصول انتخاب ریاست جمهوری به گفتۀ دکتر رنگین دادفر سپنتا؛ دکتر عبدالله عبدالله با دریافت 52.7 فیصد رأی، برعکس به اساس سفارش امریکا، دکتر اشرف عنی را کمیسیون متقلب انتخاب، برندۀ اصلی و رئیس جمهور اعلان کرد. در پارلمان علاوه از دزدی رأیها در مراکز رأی دهی، مستقیماً رأیها خرید و فروش میشود، و پارلمانی بوجود میآید که برگردۀ مردم بار است: یعنی زیادترین بودجۀ ملی را مصرف میکنند، نظام امنیتی را با داشتن بادیگارهای فراوان فلج ساخته اند، بینظمی اجتماعی در شهرها و روستاها بوجود آورده اند، فیصله های شان قابل اجرا نمیباشد، پارلمان را به یک نهاد اخذ امیتازات برای وکلا تبدیل کرده اند، کار ادارات دولتی را هر روز قصداً و عمداً اخلال میکنند، صلاحیت و اتوریتۀ وزرأ را مسخره کرده اند، و وزرا را به رشوت دهندگان درجه اول در کشور مبدل کرده اند. پس پارلمان چگونه یک نهاد مظهر دموکراسی و قانونمند است. از بودنش نبودش هزار بار شرف دارد، و دوام این نوع پارلمان، رشد فاجعه در جامعه و یک خیانت ملی در واققیت امر است. یکی از خدمات هر رئیس جمهور به مردم، اگر درک کند که پارلمان همینگونه در فساد غرق است، آن را منحل کند.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عارف منصوری