آیینه و شکنجه

۱ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۷

عادت به حادثۀ بد

عادت به مرگ

عادتِ ما شد.

 

)))     )))

 

من ازجهنم ِ

آیینه در کنارِ شکنجه

                 سخن زده ام.

 

)))     )))

 

دمی نگاه کنید

که شقه های باورِمردم

                      و لاشه های محبت

همرهِ باد اند.

 

)))    )))

 

به سرزمین من بنگر

که پُرزنعرهٔ درد

گلویش

          تمامِ تأریخ است.

 

---------------

برلین

دوهزاروشانزدهبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رفعت حسینی