تحمیل هویت قومی، ادامۀ سیاست حذف است

۱ حوت (اسفند) ۱۳۹۶

به نام خداوند جان و خرد

 

 

اتخاذ و اجرای سیاست قومگرایانه و انکار هویت دیگری، در جهانی که کثرتگرایی قومی، فرهنگی و سیاسی از خصائص عمده و اصلی آن است، امریست پیشامدرن و با توجه به شرایط شکنندۀ افغانستان تصمیمیِ است ناسنجیده و خطر آفرین. بدون تردید دلیل پذیرش تنوع فرهنگی در جهان و حرمت گذاشتن به فرهنگ‎های گوناگون و فراهم کردن زمینۀ رشد آن‎ها، محصول تجربۀ‎ تاریخیِ‎ای است که بشر، در امتداد سرنوشت سیاسی خویش به آن رسیده است. جوامع بشری که خود مسبب تلخ‎ترین فجایع و مصایب بود، به این نتیجه رسید که بدون قبول همدیگر، بقا و دوام هیچ گروه اجتماعیِ نه تنها ممکن نیست، بلکه این تنوع فرهنگ‎ها و هویت‎ها، جهان را جای بهتری برای زندگی ساخته است.

اروپا به عنوان خاستگاۀ مدرنیته و اندیشه‎ سیاسی مدرن، روزگاری خونین‎ترین جنگ‎ها و دشمنی‎های تاریخی بر اساس خون و نژاد در مقیاس جهانی تجربه کرد، اما شهروندان همین قاره، به مرور زمان به این نتیجه رسیدند که نه تنها "دیگری" بد نیست که وجود آن به غنای فرهنگی و معرفتی جهان می‎افزاید. در پرتو چنین بینش و رویکرد مثبت سیاسی و مدنی بود که جنگ‎ها و تهاجمات خونین بر اساس هویت، فروکش کردند و دشمنان قسم خوردۀ دیروزی به دوستان و متحدان دوران جدید تبدیل شدند. این انتخاب عقلانی، الگوی همگرایی و احترام متقابل برای سایر ملل دنیا شد، امروز اکثریت دولت‎ها تلاش دارند تا با همگرایی داخلی و منطقه‎ای، زمینه‎ای ثبات سیاسی و رونق اقتصادی را برای ملت‎های‎شان فراهم نمایند.

اما در این میان، دولت‎های افغانستان، از زمان شکل‎گیری این کشور با اتخاذ سیاست تبعیض و درجه‎بندی اقوام این سرزمین، فرایند ملت‎شدن و همگرایی ملی را عملاً با شکست مواجه ساخته و تخم کینه و نفرت را در میان مردم این سرزمین پاشیدند که جنگ‎های دهه‎ هفتاد خورشیدی، در کنار عوامل بیرونی این جنگ‎ها، نتیجه ‎سیاست‎های حذف، به حاشیه راندن و تحقیر تاریخی مردم این سرزمین از جانب دولت‎های مستبد بوده است.

به علت اعتقاد به باورهای قبیلوی و شوونیستی، حاکمان افغانستان معاصر همواره برای بقا و دوام سلطۀ نامشروع خویش، در وابستگی با خارجیان، خواست اقوام دیگر این سرزمین را نادیده گرفته و حقوق‎شان را آشکارا انکار کرده اند.

در بیش از یک دهه گذشته که امیدهای زیادی برای زیست باهمی و عادلانه مردم افغانستان در سایه قانون ایجاد شده بود، این فرصت نیز با انحصار طلبی‎های آشکار حلقات قومگرای حاکمیت‎ها و افزون‎خواهی بر مبنای قوم و سمت و زبان به واسطۀ رهبران سیاسی از مردم افغانستان دریغ شد. سیاست انکار و حذف "دیگری"، از رایج‎ترین برنامه‎های حلقات شوونیستی در بیش از یک دهه اخیر بوده است. این سیاست انکار تا سرحد حذف فرهنگی و تمدنی و انکار نشانه‎های هویت فرهنگی اقوام این سرزمین در دستور کار حکام خودکامه قرار داشته است. با تأسف شوونیزم بیمار در حالی به سیاست حذف ادامه داده و می‎دهد که سایر دولت-ملت‎های جهان به سوی دموکراتیک‎سازی نظام‎های سیاسی‎شان با رویکردی کثرت‎گرا در حرکت اند.

در طول تاریخ این حوزه‎ تمدنی، اقوامی که امروزه مورد بی‎مهری و ظلم سازمان یافته قرار گرفته و می‎گیرند، به خلق و تأسیس درخشانترین مدنیت‎ها دست یازیده، نام‎آرترین و نیکنام‎ترین اندیشمندان و ماندگار‎ترین آثار نبوغ بشری را به جهان عرضه کرده اند.

حزب آزادگان افغانستان به عنوان یک جریان سیاسی دموکرات که حدود نیم قرن، برای عدالت، برابری و تأمین حقوق شهروندی مبارزه کرده، و معتقد به "حل دموکراتیک مسأله ملی" در افغانستان می‎باشد، به چنین فیصله و حرکت شوونستی، اعتراض داشته، خود را ملزم به دفاع از ارزش‎های تاریخی و تمدنی این سرزمین و حقوق حقه مردم در تمام زمینه‎ها می‎داند. حزب آزادگان این اقدام ارگ را قانون شکنی و انکار فرهنگی و هویتی دانسته، از تمام شهروندان و اقوام شجاع این سرزمین و روشنفکران قوم شریف پشتون که  مطئینیم به باریکی  این مسأله وقوف کامل دارند، می‎خواهد تا در مقابل چنین سیاست ناپسند و تبعیض‎آمیز با آنانی که بر این سیاست اعتراض دارند متحد گردیده، و در کنار مردمی که حقوق‎شان ضایع شده است بایستند.

حزب آزادگان افغانستان با باور استوار به ارزش‎های حقوق بشری، ارزش‎های شهروندی که در پرتو آن همه انسان‎ها صرف نظر از تعلق شان به زبان، قوم، مذهب و نژادهای گوناگون، دارای کرامت یکسان انسانی و حقوق برابر بوده،  تعمیم هویت برساختۀ "افغان" را که هویت تاریخی یکی از اقوام شریف افغانستان است به عنوان هویت ملی تمام شهروندان این سرزمین، خلاف واقعیت‎های تاریخی، زبانی و فرهنگی این کشور دانسته، این کار ارگ را اقدامی زورگویانه، غیرقانونی در جهت حذف هویت‎ اقوام این سرزمین و ایجاد فاصله میان اقوام شریف و برابر افغانستان تلقی می‎کند.

به باور ما، رسالت و مسؤولیت حکومت در شرایط کنونی، بسط و ترویج فرهنگ مدارا، همزیستی و همگرایی قومی و زبانی بوده و نباید با اجرای سیاست‎های تبعیض آمیز و خلاف رای و ارادۀ شهروندان افغانستان، با توسل به زور در مسیر یکسان سازی هویت های متکثر این کشور گام بردارد، و تنش‎ها و فاصله‎های موجود را از این بیشتر کند.

پذیرفتن حضور برابر همۀ اقوام، و مشارکت قانونی همۀ شهروندان در تمام زمینه ها و بهره وری برابرشان از تمام امکانات مادی و معنوی این سرزمین از مطالبات اولیۀ‎ ما میباشد. برای حل مسایل کلان ملی به جای زورگویی که نتیجه‎ای جز ترویج نفرت ندارد، خواهان استفاده از ابزارهای پذیرفته شده و دموکراتیک تا سرحد همه‎پرسی می‎باشیم، که این مأمول از صلاحیت‎های یک حکومت قانونی، معتقد به همبستگی اجتماعی و وحدت راستین ملی است.

 

بیا تا جهان را به بد نسپریم

 

هیئت اجرائیه حزب آزادگان افغانستان

۲۹ دلو ۱۳۹۶به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهنشاه 11.03.2018 - 03:47

  کشف تازه!! ممکن اکثریت قاطع مردم این کشور هنوز از یک ترفند و رذالت غنی و دستیارانش آگاهی نداشته باشند. مردمان غیر پشتون این سرزمین، در مبارزه علیه پشتونسازی در وجود تذکرۀ برقی مصروف اند، که در چنین وضعیتی، غنی پاسپورت جدید کمپیوتری را عرضه نموده است. مردم آنقدر در بدست آوردن این پاسپورت عجله مینمایند، که حتی متوجه نمیشوند که در این پاسپورت جدید چه "شهکاری"ی صورت گرفته است، زیرا همین که نام و عکس خود را در پاسپورت دیدند، دیگر متوجه نمیشوند که در آن چه گلی به آب داده شده است. قصه کوتاه با تمام زیرپا نمودن معیارها، در این پاسپورت جدید، ستون تابعیت یا به انگلیسی Nationality بعد از نام و تخلص اضافه شده و بصورت اتومات در این ستون واژۀ "افغان" به هردو زبان پارسی و انگلیسی در مقابل نام هرکس بشکل جبری نوشته میشود، که در پاسپورت قبلی و قلمی چنین چیزی وجود نداشت. بدین شکل میبینیم که روند پشتونسازی جامعه با هر نوع و تکتیکی صورت میگیرد. اشرف غنی وقتی دید مردم مصروف رد واژۀ افغان در تذکرۀ الکترونیکی هستند، از این فرصت استفاده نموده با یکعالم سراسیمگی این واژۀ تفرقه برانداز را دزدانه در پاسپورت درج نموده است. زیرا من خود این مسله را تجربه کردم، وقتی پاسپورت را گرفتم و بخانه آمدم، دیدم که این واژه درج است، زمانی که به پاسپورت قبلی مراجعه نمودم، دیدم از کلمۀ افغان درکی نیست. بنااً من هم نتوانستم این حادثه را به اطلاع هموطنانم نرسانم. امیدوارم این موضوع نیز با تمام قوت و شدت از جانب شهروندان افغانستان تقبیح شود.

شاهنشاه 06.03.2018 - 10:18

  تجربۀ گذشته و واقعیت زندگی مردم افغانستان نشان داده، که نخستین باریست، که یک رئیس جمهور [تقلبی]، با این همه وقاحت و بیحیایی در جهت برتری قومی و زبانی، قدم شرورانه میگذارد. این شیوۀ قومپرستی، در گذشته ها نیز وجود داشته، ولی گاهی حیا و شرم جلو چشم این نوع اشخاص را گرفته بود، و گاهی خود از عمل خویش میشرمیدند و کمتر در پی اجرای آن میگشتند، و مردمان غیر پشتون هم، چین اقدامات نابجا را با بی تفاوتی پاسخ میدادند، و جریان زندگی اجتماعی مردم نیز با روال عادی حرکت میکرد. اما بدبختانه اشرف غنی، با تمام دیوانگی، از قاعدۀ قبلی ذکر شده عبور کرد، و بفکر خودش، که این یگانه فرصت برای اندیشۀ فاشیستیش در افغانستان است، میکوشد از مقام رئیس جمهوری خود وسیعاً سؤ استفاده نماید. اصلاً غنی در فکر بهبودی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مردم این سرزمین نیست، در مورد بهبود فرهنگی واقعاً با آن ضدیت دارد، زیرا از عناصر فرهنگی بویی بمشامش نرسیده است. وی امروز در قرن 21 از سنت و نحوۀ زندگی کوچیگری حمایه میکند، و میخواهد این روند را هنوز هم تقویه کند، و بجای آنکه جریان کوچیگری را در کشور محو کند و باشنده های این سرزمین را اسکان دهد و در جهت آموزش و پرورش کودکان و جوانان این قشر جامعه زمینه سازی کند، برعکس آنقدر در لای غژدی، خود را غرق ساخته، که ارگ ریاست جمهوری را به یک نهاد کوچیها مبدل ساخته و خود با چوب دست چوپانی و با لنگی بد ساخت، در رأس این غژدی قرار گرفته و کسی را مجال نمیدهد تا در حومۀ این دهکده گشت و گذار نماید. بنااً به نظر من از فردی مانند غنی اصلاً گله ای نباید وجود داشته باشد؛ زیرا شخصی که آگاهانه سد راه پیشرفت و بهبودی زندگی قوم و تبار خود باشد، پس به اقوام و تبار دیگری چه ارزش قایل خواهد شد. امروز پشتونسازی جامعه در وچود غنی و یاران هم اندیشه اش با بسیار بی اعتنایی جریان دارد، و چندین حوادث اداری اخیری که در حرمسرایش بوقوع پیوسته مؤید این قول ماست. بدتر از همه اینکه؛ این شیوۀ غنی، حتی افراد معقولتر و تحصیل یافته های پشتون را هم خیلی جسور ساخته تا هر چه در مخیلۀ شان خطور کند، آن را در مقابل دیگر برادران سرزمین خویش که از تبار دیگری هستند از زبان بیرون کنند و حتی رسانه ها را از چنین اندیشه های فاشیستی انباشته اند. ما در کشور خاین را بدتر از غنی سراغ نخواهیم داشت.

م.ش.فروغ کابل27.02.2018 - 09:28

  ازین جا خطاب به آقای اشرف غنی و حواریون شان ! یادم می آید که یک زمانی نه چندان دور بین اقوام و قبایل و مردم عام تعصبات و چند گانگی ها نبود مردم نام اولاد های خود را پشتون گل و افغان گل نام گذاری میکردند . اما سیاست های غلط شما مردم را چنان به جدایی پسندی و نفرت کشانده که نه تنها احزاب سیاسی بلکه افراد و اشخاص به شما اعتراض دارند . لازم است در پالیسی و رفتار خود تجدید نظر کرده و ملک را از بحران و فرو پاشی وارهانید ببخشید اگر میگویم بسیار گپ رو استید کوتا فکران شما را به بی راهه کشانده اند.

م . ش فروغ کابل26.02.2018 - 05:03

  پیشنهاد خوبی است من هم و شاید دیگران هم آنرا تایید کنند جه کمنت بدهند یا ندهند .

م.امان داوود25.02.2018 - 19:05

  پیشنهاد میکنم تا این اعتراض پر مایه به یکی دو زبان دیگر خاصتآ‌ زبان انگلیسی برگردان شده در روزنامه های انگلیسی چاپ کابل به نشر داده شود و هم اگر مصلحت هیات محترم اجراییه حزب باشد به یکی دو روز نامه امریکایی مثلآ واشنگتن پست ووال سترت ژورنال به نشر ارسال گردد .همچنین متن فاسی و پشتوی آن در یکی دو سایت های دیگر به نشرداده شود
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   حزب آزادگان