تاریخچۀ افغانها، اهداف و استقرار حاکمیت سیاسی آنها

۲۶ جدی (دی) ۱۳۹۶

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   بصیر کامجو