اعلامیه انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه، و نامۀ انجمن به عطا محمد نور

۱۷ جدی (دی) ۱۳۹۶

فرستنده: رحمت الله روند

در بیرون از کشور ما در پایان دهه دوم  سده بیست و یکم ،نه ناقوس کاروان شتران بلکه ،زنگ تمدن و دموکراسی  آواز میدهد که دگر ساختار نظام تک قومی وانحصارگرا پاسخگوی زمان نیست ،باید مردم وکشور را از شر آن نجات داد وبا کاروان مدنیت وترقی در ساختار جامعه مدنی که درآن تبعیض تباری ،فرهنگی ،زبانی،جنسی ،سمتی ،منطقه یی وسایرنقصان اجتماعی وجود نداشته باشد، خودرا همراه ساخت وعدالت اجتماعی را تامین کرد۰ پر واضح است که  کشور مااز دیر زمان در گیروی نظام های تک قومی وتمامیت خواه قرار داشته واز پیشرفت،تمدن وفرهنگ مدنی و همگانی بی نصیب است۰

در این اواخرقریب طی دودهه پس از یک وقفه کوتاه نظام تک قومی در تبانی با استعمار بیرونی باز هم با قوت بیشتر قد برافراشته، با استفاده از زمینه ها وشرایط گسترده کشورهای استعماری بیرونی در پی اضمحلال ونابودی فرهنگ پر بار بومی سرزمین ما است و مذبوحانه تلاش دارد که تداوم نظام انحصارگر را در کشور بیشتر از پیش مسلط ساخته ومیهن مارا به میدان هماورد تباری وتقابل قومی تبدیل سازد، نظم دموکراسی سده ۲۱ را به ساختار چادرنشینی ودامداری ماقبل تاریخ تعویض کند۰

با تاسف درشرایط استعمار خارجی و تسلط حکومت تبارگرا وتمامت خواه دولت نتوانست ،بهتر گفته شود ،نخواست انتخابات ریاست جمهوری را با موازین اصول دموکراسی سازمان دهد،تقلب و جعل، انتخابات را به چالش کشاند۰در باره انتخابات سالهای ۲۰۰۴ و۲۰۰۹حاجت به تشریح وتوضح نیست که درانها نیز انواع جعلیات وتقلب فراوان انجام یافت۰ اما انتخابات ۲۰۱۴ که مشحون از تقلب واعمال غیر مدنی ودخالت غیرقانونی بود وفرآیند

آن برای کشور ومردم ما ناگوار بود وهست ، قابل دقت وتوضیح است۰در انتخابات سال ۲۰۱۴ باوجود برگذاری دو دوره ، باصرف هزینه هنگفت،دوبار کشاندن مردم به پای صندوق های رای، تهدید، قطع کلک ها وسربریدن ها توسط گروه طالبان نتایج آرا در اثر تقلب آشکار و پنهان وخیانت کمسیون به اصطلاح مستقل انتخابات میان دوتیم ،برنده و بازنده تعیین نگردید و اوضاع به طرف خشونت میرفت۰اگر انتخابات شفاف صورت میگرفت، تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله برنده بود۰زیرا در انتخابات سال ۲۰۰۹ اشرف غنی ۱٫۵ درصد رای کمایی کرد،از صف خارج شد،حامد کرزی وعبدالله عبدالله به دور دوم انتخابات راه یافتند۰ عبدالله بنابر ملحوظاتی که به مردم کشور توضیح نشد، میدان را بدون رقابت به حامدکرزی تخلیه کرد۰ در نتیجه آقای کرزی، با غصب آرای مردم که به عبدالله اعتماد کرده بودند،برای پنج سال دیگر به حیث رییس جمهور به فعالیت های تبارگرایی،قبیله سالاری،شوونیستی،گسترش فساد اداری وحذف رهبران سیاسی رقیب ادامه داد۰

درسال ۲۰۱۴ کمسیون مستقل انتخابات جناب غنی را برنده اعلام کرد ،که به واکنش سخت تیم آقای عبدالله مواجه شد۰ اینکه آقای غنی در کجا و چه تعداد آرای تقلبی بدست آورد، از تشریح و توضیح آن می گذریم۰

نتایج انتخابات معلوم نشد ،هردو جانب ادعامی کردند که برنده اند۰در نهایت آقای جان کیری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به سروقت رسیده ،با اشتراک نهاد های بین المللی پس از کش و گیر زیاد ،با امضای یک موافقت نامه میان هردو طرف ،بادرج حقوق مساوی در سطوح مختلف قدرت دولتی، آقای غنی را به حیث رییس جمهور و جناب عبدالله را بحیث رییس اجراییه حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان ،که اصلا مقام خیالی و بیرون از احکام قانون اساسی افغانستان است ،انتصاب کرد۰این توافق خلاف قانون اساسی وسایر قوانین جمهوری اسلامی افغانستان بین دو تیم به وساطت و دخالت حکام خارجی به میان آمد۰ در نتیجه، فداکاری ها و خود گذری های رای دهنده گان، که می خواستند نتایج حضور خودرا درپای صندوق های رای بدانند،به هدر رفت و مردم افغانستان از انتخابات و دموکراسی مایوس شدند۰

مطابق این توافق نامه، حکومت وحدت ملی طی دوسال باید با دعوت وبرگذاری مجلس بزرگ( لویه جرگه) قانون اساسی را تعدیل میکرد و به اساس احکام آن نهاد ریاست اجراییه را به مقام نخست وزیر( صدارت یا مقام ریاست شورای وزیران) تبدیل وسایر  نورم های حقوقی را برای فعالیت خویش ترتیب وتنفیذ می نمود۰

رییس حکومت وحدت ملی با زیر پاگذاشتن همه احکام ومعیارهای توافق نامه حکومت وحدت ملی ،بدون توافق جانب مقابل( شرکای قدرت دولتی)در عرصه های گوناگون اداره دولت خودسرانه به نصب وتقرر کدر های دولتی از افراد خودی بصورت عمودی ولگام گسیخته دست برد وتاکنون به تصفیه رقبا وحتا شرکای نزدیک خود مصرانه تلاش دارد۰ چون حکومت وحدت ملی یک حکومت مصلحتی وتوافقی است ومطابق احکام قانون اساسی درنتیجه انتخابات شفاف تشکیل نیافته است،پس رییس حکومت وحدت ملی نمی تواند از صلاحیت های رییس جمهور قانونی ،که در قانون اساسی پیشبینی شده است ، استفاده کند۰بنابرآن صدور فرامین تقنینی و استفاده از صلاحیت های رییس جمهور مطابق قانون اساسی توسط رییس حکومت وحدت ملی یعنی آقای غنی جواز ندارد وغیر مشروع است۰فرمان برکناری استاد عطا محمد نور از سمت استاندار آستان بلخ   توسط آقای غنی یکی از آن فرامین ارگ است ،که با احکام توافق نامه حکومت وحدت ملی وتمام قوانین نافذ کشور منافات داشته و از اعتبار

ساقط است۰

ارگ نظر به شعار های انتخاباتی آقای غنی یعنی تیم تحول و تداوم سه هدف غیر ملی را دنبال کرده و به تطبیق آنها مصمم است۰

۱-افغان سازی تمام شهروندان افغانستان ، اضمحلال وبه حاشیه راندن تبارهای بومی  افغانستان؛

۲-کشانیدن جنگ ها وناآرامی ها به مناطق شمال،شمال شرق ،شمال غرب ومناطق مرکزی کشور زیر پوشش طالب وداعش با مساعدت مالی کشور های خارجی،

       ۳-انتقال وجاگزینی جنگجویان طالب و داعش از مناطق قبایلی پاکستان در نقش کوچی،زارع،کارگر ،سوداگر وغیره به مناطق مرکزی ،مناطق شمال وسرحدات شمال کشور۰

دراینجا اهداف ارگ ریاست حکومت وحدت ملی وحامیان غربی آنها باهم تطابق کامل دارد۰ به هیچ کس پوشیده نیست که کشور های غربی در راس ایالات متحده امریکا می خواهند با انتقال و گسترش نفوذ طالبان و داعش افغانی به سرحدات شمالی افغانستان در جنگ های نیابتی اوضاع کشورهای آسیای میانه،ساحات جنوبی فدراسیون روسیه ،ماورای قفقاز و ایالت های سرحدی چین را بحرانی ومتشنج سازند و آقای غنی وشرکا با انتقال جنگجویان طالب از مناطق سرحدی قبایل پشتون، سیطره ونفوذ خود رادر مناطق شمال دامنه های هندوکش گسترش دهند۰

بنابر آنچه گفته آمد هم ارگ ریاست وحدت ملی وهم کشور های غربی به ویژه ایالات متحده امریکا از وضع آرام آستان بلخ ناآرام اند و نمی

توانند برنامه مشترک خود را که استاد عطا محمد نور مانع آنست،به منصه اجرا گذارند۰ بدین ترتیب ارگ در نظر دارد در وحله نخست در تمام ولایات به ویژه ولایات هم سرحد با کشور های آسیای میانه، منجمله

در ولایت بلخ افراد خود را ،که به تطبیق این پروژه کمک کنند، نصب نماید۰

استاد عطا محمد نور طی شانزده سال زعامت ورهبری ،آستان بلخ را به جزیره سرسبز،آرام وآباد در کشور مبدل ساخته است واز محبوبیت کامل وحمایت مردم ،نه تنها در ولایت بلخ بلکه در همه مناطق کشور بصورت مسلم برخوردار است۰ پر واضیح است که برکناری وبه حاشیه راندن چنین یک شخصیت دولتی،سیاسی،مدبر وکاردان بدون دلایل قانونی وموجه ،غیر قانونی وغیرمشروع  بوده ومقاومت نیروهای صادق و عدالت پسند کشور را به خاطر حمایت بی دریغ از استاد عطا محمد نور برمی انگیزد.

بنابرآن انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه در برابر سیاست وعملکرد یک جانبه وتبعیض آمیز ارگ ریاست حکومت وحدت ملی در نقطه مقابل قرار داشته واز خواست های حقوقی،مدنی وموضعگیری برحق والی مدبر آستان بلخ استاد عطا محمد نور جدا

حمایت وپشتیبانی می کند۰

انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه

مسکو ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۷  

 

نامه انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه به استاد عطا محمد  نور

 

پرآشکار است که شما کاریزماتیک ترین چهره زنده و درخشان جمعیت اسلامی افغانستان هستید ودر میان اعضای جمعیت اسلامی ودر مجموع محبوبیت تان بیشتر از همگان است،طولانی ترین مدت دوره ولایت داری را در حکومت های پس از طالبان در آستان بلخ تجربه کرده اید، که به همین دلیل پایگاه محکم واستوار سیاسی و اجتماعی را ،نه تنها در آستان بلخ خاستگاه اجتماعی خویش ،بلکه در سراسر افغانستان ،به ویژه درمناطق مرکزی وشمالی کشور از پامیر تا هرات نصیب شده اید۰

اقشار دموکراتیک وخبره گان کشور از ملیت های گوناگون کشور اکنون باشما همنوا هستند ،از اقدامات عادلانه اخیر شما در برابرسیاست تمامیت خواهانه،تبارگرایانه شوونیستی و انحصارگرانه حکومت غیر مشروع آقای غنی حمایت و پشتیبانی می کنند۰ چنانچه حوادث دو هفته اخیر وسعت وگستره نفوذ و اعتبار شما را میان قاطبه گوناگون کشور اعم از روشنفکران،کابران رسانه یی،

علما وروحانیون،ارکان ومامورین دولتی ،اصناف زحمتکشان،رتب مختلف نظامیان از سرباز تا جنرال ومردم عام و عادی برجسته ساخته وپرستیژ و آبروی حکومت ارگ و سپیدار را به چالش کشاند۰

مردم درسراسر کشور حضوری وغیابی از داعیه برحق و مقاومت عادلانه شما در برابر انحصارگرایی ،تمامیت خواهی و تکتازی یک تیم حکومت وحدت ملی بصورت یک جانبه و غصب بیشتر قدرت دولتی در منافی با موافقت نامه حکومت وحدت ملی وتحکیم دیکتاتوری فردی توسط آقای غنی، پشتیبانی خود را بصورت شفایی،رسانه یی و کتبی جدا اعلام کردند۰پر واضیح است که اوضاع در کشور بصورت سریع وگسترده به نفع عدالت اجتماعی وایجاد قدرت فراگیر، که درآن نماینده گان همه تبارها واقوام سرزمین ما بدون تبعیض ملی ،اجتماعی، مذهبی،دینی،جنسی ،اقتصادی ،سمتی و منطقه یی به اساس لیاقت وکاردانی سهیم باشند،دگرگون شده وشرایط برای تغییر مثبت به نفع عامه مردم مهیا میگردد۰ درچنین اوضاع و احوال مذاکره با ارگ وپیشنهاد حتی کسب چند کرسی سفارت و ولایت اعتبار شما را نزد مردم ساقط می سازد۰ زیرا مردم از شما انتظار کارهای خیلی بزرگ و سرنوشت ساز را دارند و می خواهند که شما به حیث یک رهبر کارکشته ،قاطع و مجاهد کبیر مبارزه بی امانی راکه در برابر تبعیض،انحصارگرایی وتمامیت خواهی آغاز کرده اید ،به انجام رسانید۰ زمان وتاریخ به کسانی یاری می رساند که اوضاع را به درستی تحلیل وبا درک نبض نوسانات اجتماعی از احوال بحرانی بدون تزلزل وهراس بهره بیشتر کمایی کنند۰شما در یک چنین مقطع و آزمون زمان قرار دارید،که حدوث آن در تاریخ بشری به ندرت متصور است۰

به یقین که شما بادرایت کامل واستفاده از تجربه غنی خود می توانید در هماهنگی با عناصر آگاه ،پیشاهنگ ،روشنفکر و روشنگرصادق کشور وضع جامعه را به نفغ مردم رنجدیده ،که در آتش جنگ ،گرسنگی ،  بیکاری وناآرامی متداوم دست وپا میزنند،به سیر مثبت دگرگون سازید۰

برای پایان دادن به وضع ناهنجار کشور شما  در راس رهبری باید همه عناصر آگاه وچیزفهم کشور را بادرک رسالت تاریخی که به دوش شما افتاده است،یک پارچه ومتحد ساخته وغنی احمدزی وشرکا را که انحصارگرانه با ترویج مرض اجتماعی تبعیض ملی وعدم مشروعیت، قدرت دولتی را بصورت لگام گسیخته وخشن غصب کرده است،به کناره گیری مجبور سازید۰ این توان و امکان در وجود شما به پیمانه لازم عجین است،باید آنرا بکار برد۰

وحدت راستین ملی درگرو مشارکت در مدیریت وتصمیم گیری ها است،وحدت راستین ملی در سایه انحصارگرایی وتمامیت خواهی ناممکن است۰

مذاکره و گفتمان با حریف سیاسی نوعی لغزش و عقب نشینی است۰پیشنهاد مذاکره ممکن از جانب ارک صورت گیرد،اما چون ارگ کانون توطیه است،بخاطر کسب فرصت برای اتخاذ تدابیر در جهت خنثا سازی مقاومت ،ارگ به این امر متوصل خواهدشد۰

جناب استاد! شما نباید بلخ را ترک کنید وبه مذاکره تن در دهید ،به دودلیل:

۱-همین که شما به کابل تشریف ببرید،فتنه گران ارگ به دستور عمال خارجی در پی ترور شما می برآیند۰ رفتن شما به کابل حتی به حیث رییس اجراییه به جای عبد الله صلاح نیست،زیرا تجربه نشان داده است که کرزی و احمدزی بدتر از نادر غداربدعهد،عهد شکن،دروغگو،مفتین وفرومایه هستند؛

۲- چون مردم دامنه های هندوکش از پامیر تا هری از نورستان تا سیستان به شماچشم امید بسته اند، اگرشما عقب نشینی کرده از بلخ خارج شوید، بدون حضور شما گسترش طالب و داعش توسط ارگ وعمال خارجی ،این مناطق را برای مردم به زندان واقعی وکشتارگاه تبدیل خواهد کرد،که مسولیت آن بدوش شما خواهد بود۰

در صورت افتتاح باب مذاکره  چند نکته دراینجا قابل ذکر  دانسته می شود که عقب نشینی از آن بسی زیانبار وخط قرمز است:

۱-لغو همه فرامین تقنینی غنی احمدزی که با قوانین نافذ کشور در تضاد است؛

۲-لغو فرامین تقنینی غنی درباره توزیع شناسنامه های برقی وتطبیق قانون توزیع شاسنامه های برقی، که قبلا توشیح شده است؛

۳-لغو فرمان قبول استعفای استاد عطا محمد نور والی بلخ؛

۴-تحقق توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی بدون کم وکاست؛

۵- دعوت وبرگزاری مجلس بزرک( لویه جرگه) فوق العاده برای ویرایش قانون اساسی وتغییر ساختار نظام ،که زمینه تامین اشتراک وسیع ،عادلانه

وفراگیر ملی را فراهم ساخته وبه انحصارگرایی لگام گسیخته،تبعیض،امتیاز وبحران عدم مشروعیت در کشور پایان دهد۰

این بود نظر مشورتی انجمن ما والی پادشاهان مصلحت ملک خویش دانند۰با درود و مهر۰

انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه

مسکو ۳جنوری سال ۲۰۱۸ ترسایی۰به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

م.زمین بوس کابل12.01.2018 - 21:06

  مردم از بی سامانی سیاسی و نالایق بودن حاکمان جعلی نظام به ستوه آمده اند به هر تشکل اپوزیسینی تشنه اند و حاضر به پیوستن .

م.ش. فروغ لندن10.01.2018 - 09:29

  خانه های تان آباد که دور از وطن مانند همه هم میهنان در آتش نقاق و بی عدالتی زادگاه درد کشیده ، برافروخته از بی کفایتی و بد نیتی زمام بدوشان حکومت به اصطلاح وحدت ملی میسوزید . این بانگ رسای شما ندای همگانی است و سردمداران این نظام باید به وخامت اوضاع متوجه شوند و از غرور و کج فهمی به زیر آیند .
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رحمت الله روند