مردی برای گفتن

۱۰ میزان (مهر) ۱۳۹۶

بخشیده به مردی که کفش خود را بسوی گلبدین پرتاب نمود

و مردی که بوتش را به سمت جورج بوش دوم حواله کرد

 

مردی برای گفتن

 

مردیست

مردیست در سرشتش

خوابیده خوی پلنگان

                 ـ در روزگار ِآتش              

 

[  ]    [  ]

 

مردیست همچو فریاد

آفاق

          پیداست در پیامش

 

[  ]    [  ]

 

مردی بسان ِ خوابی

در دشت ِ تشنگی ها

لبریز ِ قصهء باران

 

[  ]    [  ]

 

مردی

      برای گفتن

مردیست همچو طوفان

 

----------------------------------------

آلمان

دوهزاروهفده  ترساییبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رفعت حسینی