ناتو، طالبان تروریست را آبروی! دفاعی میدهد؟

۲۵ سنبله (شهریور) ۱۳۹۶

هفتۀ پیش گروه انسانکش طالبان، موضوعی را فراز آورد که در مقولۀ مقدسات مطرح شد و بر ناتو وامریکایی ها تاخت.

گفته شد که ناتو در ولایت پروان برگۀ تبلیغاتی یی را پخش نموده است.(نگارنده هنوز اصل برگه را ندیده ام) "در این برگه تبلیغاتی، شیری دیده می‌شود که به دنبال یک سگ سفید است و پرچم گروه طالبان با عباراتی مذهبی روی این سگ قرار داده شده است." (بی بی سی- فارسی. افغانستان- 6 سپتامبر)

 واکنش طالبان چنین است: "آمریکایی‌های اشغالگر دشمنان دین ما هستند. حالا شما باید دانسته باشید که مجاهدین پاسپان دین و کشورتان هستند."(بی بی سی فارسی. افغانستان 6شپتمبر)

ناتو هم به زودی طی یک اعلامیه از پخش این برگه عذر خواهی نموده است. اما گروه طالبان سعی نمود تا موضوع را چاقترنموده و به جلب توجه بیشتر بپردازد. مظاهرۀ دو روز پیش(12 سپتامبر) با بیرق های سفید انسانکش های طالب در قره باغ پروان، حاکی از چنان بهره برداری وچاق سازی موضوع بود.

با توجه به سایر ابعاد فعالیت های ناتو وبا توجه به اعمال طالبان، بحث چرایی ایجاد چنین موضوع دامنگستر می شود.

مواردی از ایجاد چرایی را در نظر آوریم:

1

-       چرا ناتو به پایگاه های تروریست های طالبان حمله نمی کند؟.

-       در حالی که ناتو در میدان هوایی بگرام وسایر پایگاه ها در افغانستان، پرواز زنبور وراه رفتن مورچه ها را زیر نظرداشت ودارد، چرا نسخه های سوختۀ قرآن را در بگرام در گونۀ بیرون نهادند که جلب توجه نماید؟.

. . .

2-

-        گروه انسانکش طالبان بارها قرآن سوزی را انجام داده است. سال 2013 که والی آنوقت لوگر هم به قتل رسید، مواد انفجاری  را در میان نسخه های قرآن نهاده بودند.

-       حدود سه هفته پیش درمسجد امام زمان کابل، طالبان  طی عملیات وحشیانه، کشتار انسانهای بیگناه، نسخه های قرآن را نیز به آتش کشیدند. . . .

با آوردن اندک مثالها، میتوان واکنش اخیر طالبان را زیر پرسش انگیزه یابانه نهاد و انگیزه های ناتو را نیز طرف توجه قرار داد.

آیا ناتو خواهان سرکوب طالبان است؟

اگر چنین است، لازمۀ آن داشتن موضع در برابر طالبان وپیش از همه تروریست نامیدن طالبان و برخورد های قاطع علیه این گروه انسانکش می باشد. در حالی که شاهد هستیم نه حکومت افغانستان ونه ناتو چنین موقفی دارند.

پس در چنین وضعیت، پخش چنان برگه ها و متعاقب آن واکنش طالبان، آیا حکایتگر آن نیست که طالبان را به عنوان نیروی مخالف و آمادۀ واکنش فراز می آورند؟

آیا طالبان از مقدسات دینی دفاع میکنند؟

برخورد و دفاع از مقدسات دینی، سزاوار بحث بیشتر است. آنچه در اینجا طرف نظر میباشد، انگیزه هایی است حاکی از رونق  دهی دکان دین فروشی ومعامله گری روی عقاید مردمی که از معامله گران وفروشنده گان عقاید خویش آگاهی ندارند. نمونه هایی را که در بالا از قرآن سوزی طالبان آوردیم، بر دفاع این گروه جاهل خط بطلان می کشد. گروهی که همیشه مشغول کشتار انسانها، گسترش تبعیض و تعصب و قرآن سوزی است، بر برگۀ تبلیغاتی ناتو در پروان در واقع ابراز مسرت می نماید. زیرا این عمل ناتو وبه زودی معذرت خواهی اش، گروه یاد شده را در اذهان مردم نا آگاه مدافع مقدسات معرفی میکند. همچمو اعمال ناتو جنبه های کمک کننده برای طالبان دارد. با چنین رفتار وبمباردمانهای بی محابای جنگنده های ناتو بر سر مردم بیگناه، گاو طالبان انسانکش به شیر دهی می رسد.

 و این رفتار را در اوضاعی شاهد هستیم که حکومت تروریست پرور تصمیم خلل ناپذیر دارد  که اعمال غیر انسانی آنها را طرف چشم پوشی وخاموشی قرار بدهد.

پس در بستری که مبارزۀ ضد تروریست های طالبان، خالی است، چنین رفتارهای توطئه آمیز ترفندی است برای چاق سازی فعالیت های آنها.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   نصیر مهرین