وطن دوستی

۱۹ سنبله (شهریور) ۱۳۹۶

گویند مرا چو زاد میهن
جنگ و جدل و شکستن آموخت

جای قلم و کتاب و کاغذ
چاقو و تبر گرفتن آموخت

تا کس نشود فرا تر از من
از پاچه او گرفتن آموخت

از رشوت و غصب مُلک مردم
تا حیله و چال و کشتن آموخت

با غیر٬ برادری و مستی
با مردم خود بُریدن آموخت

جلغوزه و مرچ و سنگ پا را
از ملک دگر خریدن آموخت

در کوچه و قریه و خیابان
سنگسار نمودن زن آموخت

از پول یتیم و بیوه زنها
ده خانه ی نو خریدن آموخت

در مکتب طالبان و داعش
شق کردن و سر بریدن آموخت

القصه که از زمان طفلی
تا پیر شدیم ریدن آموختبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   هارون یوسفی