نوازش

۱۲ سنبله (شهریور) ۱۳۹۶

برای سرزمینم

    

اگر نوازشِ نامت
                 ز یادِ ما می رفت
درونِ حافظهء شب رسوب می کردیم
و آشنایی دل را
                ز دست می دادیم
و با شکسته ترین روز
                      
گریه می کردیم


می دوهزارویازده ترسایی
آلمان))
))
))


به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رفعت حسینی