نسل کشی در میرزااولنگ

۲۳ اسد (مرداد) ۱۳۹۶

صـدای ناله بلـنـد از فـراز صیاد است

ز وحشتی که زتـیغ سـتمگرافـتاده ست

بســـوخت خـانۀ بیچارگان و مظلومان

ز آتشی که به میرزااولـنگ دردادست

فتاده بـر سرِ پـل نعش هـای محرومان

درین وطن چه خدایا چه جوروبیداد است

ز بس که نسل کشی دروطن شده رایج

عزای لانه خرابست و خانه برباد است

ز کین طالب و داعش وطن بود خونین

فقط به قتل و تـرور و نفاق ارشاد است

بجای صلح و صفا قتل وغـارت آوردند

به جای نـرمی دل خشـم تیغ پولاد است

درین خـرابه به هرسـو که بگذری آنجا

فغان بیوه زن و گـریـه هـای اولاد است

تـو گـویی شـوق و نشاط امید رفته زیاد

به سینه های همه بسکه قلب ناشاد است

وطن به عـمق سـیه چال می رود هـردم

نه چاره یی و نه از کس امید امداد است

نشست و جلـسه و تقبیح و بررسـی باشد

تمـام وعــدۀ حکّام سـر بـه سـر باد است

وطـن بـه همـت نسـل جـوان شــود آبـاد

همان جوان که دانا و اهل و آزاد استبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رسول پویان