با باران خسته

۲۵ سرطان (تیر) ۱۳۹۶

تنهایی کدام قصه مرا می آزارد ؟

در کوچهء کدام خاطره باید رفت ؟

امروز

         روز ِ تلخ و غمینیست

 

(  ) (  ) (  )

 

با قطره های خستهء باران

گویی زلالِ غصه فرو می بارد

 

(  ) (  ) (  )

 

آوازِ باد

در ذهنِ منقبضِ این شهر

یادآوری خشمِ خدایانست

 

(  ) (  ) (  )

 

کو آسمانِ آبی بی همتا

کو باغ های روشنِ اشراقی

کو کُرد های دلکشِ پُر گندم

کو عطرِ رشقه زار ؟

 

(  ) (  ) (  )

 

در ژرف ِ وادیّ اندیشه

تصویر ها همه از قحطیست

 

(  ) (  ) (  )

 

امروز

           تلخ و غمینست

دل

     باز

                یادِ روی وطن کرده

 

------------------------------

آلمان

    ۲۰۱۷ ترساییبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رفعت حسینی