شعر دریاها

۲۵ سرطان (تیر) ۱۳۹۶

دامــن هـمــســایـگان از آب مـا گلـزار شد

هرطرف جاری ازان صدجوچه و انهارشد

درشمال ودرجنوب و شرق وغرب کشورم

آب شـیـریــن بهـتـر از گنجـیـنـۀ ابحـار شد

«ریگ آمو و درشتی های او» درزیر پای

اطلس زربفـت و درّ و گـوهـر شـهـوار شد

ساز هیرمند و هریرودم دهد شور و نشاط

رقـص امـواج کهــن دنـبـوره و دوتـار شد

شعـر دریاهـای ما شـهـفـرد فـردا می شود

مـوج مـوج آن غـزل، مجموعـۀ اشعار شد

از شیوع جنگ و بحران وطن در قرن ها

کـشـتـزار و بـاغ میهـــن جــایگاه خـار شد

شـرم بـر حکّام خایـن باد در طـول قـرون

فـرش اسـتعـمار روی گـنج ما همـوار شد

اژدهــای حـافــظ گنجـیـنـه ها را کُشته اند

بـر ســر گـنـج وطـن بیگانـه آمـد مار شد

سـاغـر آب وطـن مسـتی دهـد با دیگـران

بهـر مـا فـتـوای قتـل و درّه و تـلـوار شد

خشک می گردد اتک بی آب دریاهای ما

تحـفـۀ همسـایـه بر ما موشکِ  اشرار شد

خون می جوشـد زخاک میهنم برجای آب

خـانـۀ امـن وطــن ویـرانـســرای نـار شد

فرصت رشد و ترقی در وطن برباد رفت

روزگار انـتـحـار و عـقـده و کـشـتـار شد

نیست دلسوزی برای آب و خاک کشورم

نـوکـر بـیـگانه بـر مـا حـاکـم و بادار شد

حــقِ آب مـا بـه طـبـق اصل قـانـون ملل

آشــکارا در حضـور مـردم هـشـیـار شدبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رسول پویان