فرآیند پیدایی جنبش طالبان افغان و تداوم استقرارحاکمیت سیاسی قبیله در چهره اسلام ستمگستر

۲۵ سرطان (تیر) ۱۳۹۶

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   بصیر کامجو