هوشمندانه مواظب باشیم

۲۱ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۶

تا امروز ، این   استعمار ، استبداد  و ارتجاع  بوده اند  که در یک هماهنگی کُلی ، با استفاده از ترور – فتوی دینی ، بدون  حضور و دخالت ما بعنوان فاعل اصلی و باشندگان این سرزمین ، نقشی کلیدی و تعیین کننده در مشخص ساختن سرنوشت سیاسی – فرهنگی و حتی دینی برای ما  داشته اند.

بطور مثال همین"ملا – آخند" مقدس!  با رخساربادکرده وشکم  بزرگ، که استغفرالله گفته خواب هر  مومن - مسلمان را خراب می کند،  بعنوان "نماد" ارتجاع ، اگر امروز خاموش از کنار جنایت دار و دسته اشرف غنی ( شلیک به رستاخیز تغییر) که به مفهوم دقیق کلمه " شخصیت" یک "پشتون = افغان" و استبداد وابسته را به نمایش می گذارند، رد میشود و از سوراخ زیر دماغ اش فتوا "شرعی " در محکومیت عدالت طلبان ترشح میکند نباید تعجب کرد ، چنانچه گفتم چون ذات  ارتجاع چنین است، همکاری با استبداد در دفاع از منافع مشترک و  خاموش ساختن و تعیین سرنوشت برای مردم  خوش باور با استفاده از «دین»!

همچنان حاکمیت دار و دسته افغان = انتحاری که  محصول عقب ماندگی تاریخی و دستپخت ذهنیت استعماری «  آمریکا – شرکاء »است،اگر دست به چنین جنایت ( کشتار تظاهرکنندگان)میزنند نباید حیرت زده شد . از یک دار و دسته جنایت کار ، بی فرهنگ ، تنگ نظر، فاقد هویت تاریخی – انسانی و وابسته به حمایت کارتل های نفتی آمریکا – اسرائیل ، انتظار برخورد مدنی داشتن قابل تعجب است!

چنین صفاتی از بنیاد قبیله ومحدودیت های تاریخی آن برمی خیزد.

بگذار آشکارا بگویم، رژیم قبیله با تحمیل نظام بس ارتجاعی "قبیله سالار" خود به همۀ عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورمان، برآنست تا این  نظام قبیله  رو به زوال تاریخی را  ابدی سازد، پس به همکاری "ارتجاع" یعنی ملا- آخند سخت نیازمند است و صد البته در یک بده بستان ، یکی " فتوی شرعی" میفروشد دومی با پول  مالیات قمار خانه – روسپی خانه های " غرب" خریدار است (استغفر الله)!

پس این وضعیت مان را همه ای مردم به ویژه " رستاخیز تغییر" در کُل بایستی شناخت ، چون عدم شناخت وضعیت فعلی مان ، جلوگیری از فروپاشی محور عدالت طلب را در کشور ناممکن می سازد  .

باید رزمنگان عدالت طلب ( رستاخیز تغییر) با آگاهی به اینکه ، یک پیوند و همسوئی ارگانیک بین «  استعمار - استبداد  - ارتجاع » وجود دارد که در جنایت استبدادی قبیله ، فتوای دینی "ملا" و حمایت استعماری آمریکا از هر دو  خودنمایی می کند ،وارد گود شوند.

می خواهم واضح و با تاکید بگویم، در این بزنگاه حماسی و برای تغییر این شرایط سخت تاریخی، جوانان مترقی " رزمندگان عدالت طلب  " مجبور به پیشبرد نبرد رهائی بخش در این چند گود هستند.

از طرفی برای تغییر این شرایط سخت تاریخی نباید انتظار دستی از عالم غیب بود، چون در عصر مان از کسی  ﻣﻌﺠﺰه ای ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ! که دﻋﺎ ﮐﺮدن  - ﭼﺸﻢ به راه  ﻣﺎﻧﺪن ، خود گناه ست. بایست صریح و پوست کنده ،اما آگاهانه  - هدفدار و منصفانه ،  به این نظم اجتماعی ، این مناسبات فرهنگی ، این عرف و عادت های موهوم تاریخی ، این مردم خاموش، این شریعت مداران ، این استبداد و بی عدالتی اجتماعی و تاریخی که همچون سر و ته یک کرباس به همدیگر بافته شده اند ، اعتراض کرد و به جبر تغییر شان داد. چون ساکت ماندن و ﺗﺴﻠﯿﻢﺣﻮادث و تقدیر ﺷﺪن ، گناه "نه" بلکه جرم است. ما در یک لحظه  تاریخی و سرنوشت ساز قرار گرفته یم ، اما  نه لزوما بمعنی تسلیم به تقدیر کور. کنترل وضعیت و جلو شکست و ریخت  را گرفتن، دشواراست، اما ناممکن نیست.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   وحید غیاثپور کاظمی