اعتراض نامه انجمن بر حملات تروریستی اخیر و کشتار مردم توسط گارنیزیون کابل

۱۵ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۶

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   انجمن خانوادۀ شهدای افغانستان