نامۀ سر گشاده به اشرف غني

۱۹ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۶

من اشتباه نكرده بودم كه در سال تعليمي ٧٥-١٩٧٦  در كشور دنمارك تو  را در خانه خود دعوت كردم و براي تو در كنار غذاي اصلي مغز گوسفند  پخته بوديم. خودت سوْال كردي كه چطور كه مغز پختي و من جواب دادم كه  براي اينكه تو مغز نداري. و تو گفتي كه  من كه كابل  رفتم تو براي من زبان پخته ميكني زيرا من زبان دراز دارم.

تو ثابت كردي كه مغز نداري و من حالا ثابت مي كنم كه زبان دراز دارم.

خودت با حمايه و پشتيباني  دوستان امريكايي ات به قدرت رسيدي. يك شخصی كه در امريكا  تحصيل كرده باشد با همه مخالفت هاي كه با نظام سرمايه داري داشته باشد باز هم ازين  كشور بعضي  مسايل عمومي را مي آموزد كه خودت نياموختي و اين مسله حتي تحصيلات خودت را زير سوْال مي برد. 

من در مورد خودت نوشتم (چون زبان دراز هستم) كه انتخاب خودت براي رياست جمهوري أفغانستان يك اشتباه تاريخي است. مردم توقع داشتند كه خودت منحيث يك شخصی  كه در امريكا  درس خوانده، گوناگوني فرهنگ ها را مد نظر ميگيری و اما ديده شد كه خودت بر خلاف موازين عدلي و انساني تنها از قوم  خودت اطرافيان خودت را انتخاب كردي و حتي عموي خودت را كه از پشتونيست هاي درجه يك است و أفغانستان را تنها براي پشتون ها ميخواهد، سفير مقرر كردي. مشاور ارشد خودت يعني  أتمر خلقي خادیست از پشتونيست هاي درجه يك است. آيا او را و حتي عموي خود را نه مي شناختي؟ 

من خودت را اشرف جان مي گويم زيرا من خودت را به حيث ريس جمهور إسلامي أفغانستان به رسميت نه مي شناسم و  همان قسميكه در دنمارك خودت را اشرف خطاب ميكردم حالا هم خودت را اشرف مي گويم. 

اشرف جان عزيز: مردم توقع داشتند كه تو آنانی را  كه به أفغانستان  به نام جهاد خيانت كردند و مردم را به خاك و خون كشاندند و از كابل  خاكروبه و ويرانه ساختند، به دادگاه عدالت بكشاني و إنتقام  ملت مظلوم را بگيري همانگونه که يهودان بعد از جنگ جهانی همه نازي ها را محكمه كردند. اما تو كه به كمك لابي يهودي در امريكا به قدرت رسيدي، از يهوديان ياد نگرفتي و دست خود را در اتحاد قومی با أتمر و همراهان او يكجا كردي و نه تنها مجرمين جنگ را محاكمه نكردي بلكه امروز خودت را هم خَوَّان آنها ساختي. مردم توقع داشتند تا تو منحيث يك تحصيل يافتۀ امريكا حقوق زن و مرد را علنا  رسمي بسازي، اما امروز  زنان در ارگ  براي  پذيرايي  مهمان خودت كه به جاي محكمه جنايات جنگ، تو از او منحيث يك قهرمان استقبال ميكني، حضور نداشتند (مضمون زهره يوسف دَاوُدَ را درين مورد بخوانيد).  براستي كه تو مغز نداري و من از چهل سال قبل اين را دانسته بودم. 

در اسلام حق اول همسايه است و اين را  حتي مردم بيسواد مسلمان ميدانند و اما تو نميداني. در زمان أمير شير علي خان  علماي أفغانستان وهابي ها را از أفغانستان كشيدند. در زمان امير عبدالرحمن خان علماي أفغانستان وهابي را از كشور كشيدند. سردار محمد دَاوُدَ قرارداد سعودي را رد كرد و امضاء نكرد. اما چون خودت با نظر امريكا و اسرائيل  و پول سعودي  به قدرت رسيدي به جاي اولين سفر به كشور هاي همسايه كه حق إسلامي داشتند و بايد معضلات ما با همسايگان  اول حل ميشد، به سعودي سفر كردي. زيرا مثلث  گناه سعودي و امريكا و پاكستان حتي امروز  تو را با مجرمين جنگ يكجا كرد و اين شرم  بزرگ تاريخ است. 

امروز يك عده زياد مساجد توسط وهابي ها اداره ميشود و تو خوب ميداني كه اين گروه  به ضد  طبقه شيعه است و كشور ما  بين بيست تا سي در صد شيعه دارد و اين وهابي ها  زندگي ما را مانند سوريه خواهند ساخت. مگر تو اين را نميداني كه رفتي و قرارداد را با يك مردم وحشي امضاء كردي؟ 

دختران به سن خورد نكاح ميشوند و درين دوسال جزئي ترين اقدامي صورت نگرفت. چرا ما يك  قانون جزا براي آنانيكه دختر خورد سال را نكاح مي كنند نداريم؟ براي اين است كه تو دست خود را با مذهبيون يكي كردي و خود را آرام گرفتي  زيرا برايت مذهبيون استخاره كرده بودند كه ريس جمهور ميشوي. و دليلی كه تو مجرمين فرخنده را محكمه نكردي، گپ نو نيست قوم گرايان مانند خودت در گذشته هم دست خود را با مذهبيون يكي كردند و يك شاه مترقي را كه مرحوم أمان الله باشد از پا انداختند.

اشرف جان گل،

حكمتيار براي اين به كابل نيامده كه در يك قصر زندگي كند و  هر روز طرفداران او به دست بوسي اش بروند. او آمده تا سرخور جان ات شود. به ياد داري كه مرحوم دَاوُدَ خان فريب كمونيستان را خورد و همان كمونيستان او را نابود كردند. امروز خلقي هاي كه دور حكمتيار به نام اسلام جمع شده اند، ميخواهند يك ديكتاتوري را به نام اسلام روي كار بياورند و تو را نيست و نابود كنند. قبل ازينكه گپ تو بي مغز به آن سرحد برسد  اقلا همان رولاي بيچاره را نجات بده زيرا سرنوشت تو مانند محمد دَاوُدَ خان است، آن دفعه به نام پرولتاريا و اين بار به نام اسلام. ميخواهم به يادت دهم كه در أفغانستان قرن بيست و يكم هيچ مردي بر زني و هيچ قومي بر قومي و هيچ مذهبي بر مذهبي بر تري ندارد. ما اگر پشتون هستيم و يا أزبك و  تاجيك و هزاره هستيم بايد در مقابل قانون حقوق مساوي داشته باشيم. اما خودت بر خلاف موازين اخلاقي و عدلي عمل كردي و اینکه كشور به سوي  خانه جنگي هاي مذهبي و قومي ميرود، تو و كرزي مسول اول هستيد. ما همه افغان هستيم و در مقابل خدا  يك مردم هستيم اما امروز تاسف مي كنم كه داري كشور را به تباهي میکشانی.

 

 فريد يونس شاگرد انتروپولوژي در كشور دنمارك شهر آرهوس كه تو و رولا را در سال تعليمي ١٩٧٥-٧٦دعوت كرده بود.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر فرید یونس