برخیزیم

۴ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۶

بیا چو رود به ضد حصار برخیزیم

به ضد مشت اجیری، هزار برخیزیم

 

شکسته بازوی کاج و خمیده قامت سرو

به پیش باد حوادث، چنار برخیزیم

 

مباد ننگ خموشی به ‌دوش‌مان بکشیم

چنان صدای "اناالحق" ز "دار" برخیزیم

 

بخوان به‌نام رهایی دوباره آهنگی

که از زبانه‌ی آتش، شرار برخیزیم

 

اراده کن که به عزم متین تکیه کنیم

که با عمل همه، نی با شعار برخیزیم

 

بلند شو، که نمانده است راه دیگرمان!

به گردن خم نسلی وقار برخیزیم

 

خدا، عدالت، آزادگی و حق‌طلبی

میسر است اگر آشکار برخیزیم

 

فضای باز به سُم ستور می‌گوید

شتاب کن که ز دشت غبار برخیزیم

 

چه مانده است؟ جز این‌که دوباره جمع شویم

و ضد این گروه سگ‌تبار برخیزیمبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   نجیب باروَر