شرارت طالب

۴ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۶

دولت شـریک قاتل و دزد و ستمگر است

طالب، غـنی و کـرزی کل را برادر است

کـرزی چـرا حمایـت جنگ و تـرور کرد؟

زیرا غـلام طالب و مـزدور و چاکر است

در خـواب غفـلت اسـت وزیر دفـاع ارگ

قــربـانی شــرارت طـالـب که عسکر است

ارکان امـنـیــت شـــــــده بـازیـچـــۀ عــدو

کـس را بـه ایـن ادارۀ نا امـن باور اسـت؟

چشمان دشمنان همه باز اند روز و شــب

درارگ دیده کور بود گوش ها کر اســـت

دزدان ز هـر طــرف، تجاوزگـری کـنـنـد

در خانه ای که بی سرو بی دروپیکراست

دولــت که از درون بـود فـاسـد و خــراب

معـمـار کـج سـلیـقـه بـه دنبال منظر است

بیمار وطفل و پیر وجوان غرق خون بود

تاراج ملک و ارتش و سرباز افسر است

طالـب همی کشـد و غـنی خـنـده می کـنـد

این خـنـده با شرارت طالـب برابر است؟

در ارگ جنگ قـوم و تـبار و قبیله است

کشـور اسـیر فـتنه و جنـجال رهبر است

اسـب امـیـر داعـشـی در ارگ می چـرد

لیکــن مهــار قـافلـه بـر دنبۀ خــر استبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رسول پویان