اعتراضنامه به مسئولین تلویزیون آریانا نیوز و برنامۀ نگرش

۲۴ دلو (بهمن) ۱۳۹۵

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   انجمن خانوادۀ شهدای افغانستان