آرشیف جریدۀ میهن

۲۷ قوس (آذر) ۱۳۹۵

 

 شمارۀ ۱

 شمارۀ ۱۱

 شمارۀ ۲۵

 شمارۀ ۲

 شمارۀ ۱۲

 شمارۀ ۲۶

 شمارۀ ۳

 شمارۀ ۱۳

 شمارۀ ۲۷-۲۸

 شمارۀ ۴

 شمارۀ ۱۴

 شمارۀ ۲۹

 شمارۀ ۵

 شمارۀ ۱۵

 شمارۀ ۳۰-۳۱

 شمارۀ ۶

 شمارۀ ۱۶

 شمارۀ ۳۲

 شمارۀ ۷

 شمارۀ ۱۷

 شمارۀ ۳۳-۳۴

 شمارۀ ۸

 شمارۀ ۱۸-۱۹

 شمارۀ ۳۵-۳۶

 شمارۀ ۹

 شمارۀ ۲۰-۲۱

 شمارۀ ۳۷-۳۸

 شمارۀ ۱۰

 شمارۀ ۲۲-۲۴

 به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

زین العابدین آذریون 02.05.2017 - 09:39

  در شرایط امروزی باز خوانی شماره های جریده میهن را لازمی میدانم.

قیام الدین قیام22.12.2016 - 19:21

 قابل توجه رهبری حزب آزادگان افغانستان! نشر شماره های جریده میهن، را اگر گام کوچک هم تلقی شود، این عمل را نیکو میدانم. زیرا بیشمار از اشخاص و افراد، در سن و سال من، یا شماره های جریده میهن را مطالعه نکرده و اگر مطالعه کرده باشند، ممکن دقت نکرده باشند. مگر جوانان نسل نو به آن دسترسی ندارند ( ممکن معدود از آنها از طریق فامیلهای خویش موفق به دریافت آنها شده باشند) خوب است فعالیت های یک دوره نسل آن روز را، نسل کنونی بدانند. پیشنهاد دارم: به دوام چنین گامی، یادنامه های اول و دوم ( همایشهای ده سالگی و بیست سالگی) مرحوم محمد طاهر بدخشی، از این طریق نیز به نشر برسد. با وجود آنکه، یادنامه اول توسط جناب ضیاباری در « سایت خاوران » به نشر رسیده بود. همچنان، اهل دانش، سیاست و تجربه درباره م. ط. بدخشی نوشته های دارند، از جمله در کتاب ( سیر تفکر ملی )، چه بهتر بعد جمع آوری در این نارنمای (« خراسان زمین ») ضمن نشر - نیز گدام گردد. راستی پاسخ به پرسشهای برخی ها و بخصوص جوانان در بارۀی« پس منظر» فعالیتهای م. ط. بدخشی، تشکیلات و سازمان آن مرحومی را نباید از یاد برد. و فراموش کردن، دست نوشته های مرحوم بدخشی، باز مانده از دستبرد جباران و چپاولگران از اهمیت برخوردار میباشد و لازم است، یکی پی دیگر نیز به نشر برسد، تا ضمکن آگهی دهی - اینجا ذخیره باشد. فعالیت نرمال و مستمر حزب آزادگان بعدی دیگریست، بایست فعالیتهای آن نیز در رسانه های قابل دسترس انعکاس یابد... به شما دست اندرکاران موفقیت های بیشتر آرزو دارم.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   حزب آزادگان