خط آهن ترکمنستان و افغانستان

۱۲ قوس (آذر) ۱۳۹۵

افتتاح خط آهن میان ترکمنستان و افغانستان گام بسیار مهم و بزرگ در جهت توسعۀ اقتصادی و اجتماعی افغانستان شمرده می شود. بندر آقینه افغانستان را با شبکۀ خط آهن بین المللی آسیا وصل می کند و خط آهن، زمینه و تسهیلات بزرگی را برای سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در افغانستان فراهم می سازد. اما تحقق این اهداف به قطع جنگ و تامین ثبات و امنیت بر می گردد؛ جنگی که بخش اصلی ریشه های آن از پاکستان، بزرگترین و تاثیرگذا رترین کشور همسایۀ ما آب می خورد. هر چند رئیس جمهور غنی در کنار همتای ترکمنستانی خود قربان قلی بردی محمدوف گفت که: "افغانستان تمام همسایه هایش را شریک رفاه خود می داند و با هیچ همسایه ضدیت ندارد."

 آیا قول مشارکت در رفاه و منافع اقتصادی از زبان رئیس جمهور افغانستان، پاکستان را متقاعد و مجاب خواهد کرد تا به جای اشتعال مداوم آتش جنگ، به سیاست حمایت از صلح و ثبات در افغانستان روی آورد؟

این ادعای رئیس جمهور غنی که با هیچ همسایه ضدیت ندارد و همه را شریک رفاه خود می داند حد اقل در مورد پاکستان بر سر منازعۀ دیورند، همخوانی ندارد. او در حالی از ضدیت با هیچ همسایه و مشارکت آن ها در رفاه افغانستان سخن می گوید که روز جمعۀ گذشته  وزارت خارجۀ حکومتش در اعلامیه ای، مرزدیورند را مرز فرضی خواند و افراشتن بیرق پاکستان را در نقطۀ صفر مرزی محکوم کرد. ادعای نداشتن ضدیت با همسایۀ پاکستان و دعوت دوستانه از آن در مشارکت بر سر رفاه، و ادعای مرزی و نفی تمامیت ارضی پاکستان، خود یک ادعا و سیاست متضاد و متناقض است که پاکستان را نه بسوی مشارکت در رفاه و ثبات افغانستان، برعکس بسوی خصومت و تخریب بیشتر افغانستان می کشاند.

 ممکن است که رئیس جمهور غنی و همفکران او در درون و بیرون حاکمیت، اقتصاد و منافع اقتصادی را، مشوق و عامل اصلی در جهت همکاری پاکستان و همه همسایگان و کشورهای منطقه به صلح و ثبات افغانستان تلقی کنند و وسوسۀ سود اقتصادی، پاکستان را علی رغم منازعۀ دیورند به این همکاری بکشاند. آنگونه که بازار مشترک اقتصادی اروپا و اتحادیۀ اروپا در نیم قرن اخیر شکل گرفت. و یا ممکن است که رئیس جمهور و همفکران او، آقینه و چابهار را عامل رهایی افغانستان از وابستگی به بندر کراچی و اِعمال فشار بر پاکستان ارزیابی کنند تا اسلام آباد به خواست های کابل گردن نهد. اما در این محاسبات و ارزیابی ها نباید فراموش کرد که اهمیت تمامیت ارضی و حاکمیت ملی برای دولت یک کشور که آن هم پاکستان همسایۀ مقتدر اتومی در برابر افغانستان فقیر و درمانده باشد، بیشتر از سود اقتصادی است. این را نیز از یاد نبریم که بازار مشترک اقتصادی اروپا و اتحادیۀ اروپا زمانی بوجود آمد و عملی گردید که کشورهای اروپایی اعضای این بازار و این اتحادیه تمام اختلافات مرزی و ارضی خود را حل کرده بودند و مرزهای همدیگر را به رسمیت می شناختند.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد اکرام اندیشمند