آقای اشرف غنی، بی مسئولیتی تا کی؟ و گمراهی تا کجا؟

۷ قوس (آذر) ۱۳۹۵

درافغانستان رییس جمهورشدن جقدر آسان است.رییس جمهور به اراده ورضایت مردم انتخاب  وبرکنار نمیگردد. درقانون اساسی رییس جمهور ازصلاحیت های نامحدود برخوردار است.اعضای کابینه، دیوانهای قضایی، والی ها، شورای امنیت ملی،،شورای عالی اقتصادی، شورای عالی مهاجرین، شورای عالی صلح،،شورای عالی توسعه شهری،،شورای عالی منابع بشری ، شورای عالی حاکمیت قانون ومبارزه علیه فساد وکمیسون تدارکات ملی ووو..     به پیشنهاد وامررییس جمهور انتصاب میگردند. صلاحیت های نامحدود و قدرت مطلق به یک شخص ازعوامل عمده بحرانهای سیاسی وبی امنیتی درجهان و کشور می باشد. قدرت مطلق فساد مطلق بارمیآورد. رییس جمهوردرمراسم تحلیف به قانون اساسی سوگند یاد می نماید که با پیروی ازقانون پاسدار منافع مردم، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی افغانستان باشد. اما قانون دردولت وحدت ملی چون متاع بی ارزش وواژه های بی مفهوم برای فریب مردم،سرکوب ناراضیان وبدنام ساختن عدالت خواهان استفاده میگردد و بی اعتنایی به قانون هرج ومرج، چوروچپاول،دروغگویی، تملق وچاپلوسی وبت پرستی قدرت رامشروعیت بخشیده است، امید وآرزوهای مردم شریف افغانستان را به آینده شفاف وانسانی بی اعتماد وبدبین گردانیده است.اشرف غنی گاه گاهی بالهجه ها وژست های عجیب وغریب  وآوازگوش خراش گلو پاره می نماید، «اگرمن دروغ گفتم وخلاف قانون رفتار نمودم مرا محاکمه کنید».

آیا مرجع و مقامی وجود دارد که بتواند مطابق قانون خلاف رفتاری رییس جمهوررا تحقیق نماید.؟ میگویند قضاوت وتحقیق آسان است در صورتیکه قاضی بداند که فرمانده کل نظام چه می خواهد، مردم افغانستان می دانند که رییس جمهوردرغ میگوید وازمردم گریزی وقانون گریزی او آگاه می باشند. رییس جمهور فریاد های مردم مظلوم افغانستان را که گدایی تاکی؟ بت پرستی تا چه زمان؟ وگمراهی تا کجا؟ نمی شنود، رییس جمهور بیشرمانه لاف حاکمیت قانون را میزند، آزادی مطبوعات ونهاد های مدنی را باطرزتفکرمنسوخ عشیره ای حمایت می نماید،چون میداند که مطبوعات حق کنترل ودسترسی رابه یغماگری های ارگ ندارد وبه ندای مردم پاسخ نمی دهد، مردم درهیچ مکانی وحتی درمساجد واماکن مقدس امنیت ندارد،رییس جمهوربا اظهارچند جمله بی مفهوم واحساساتی بدون  مسئولیت خودرا غم شریک خانواده های داغدار وانمود میگرداند. اودرمقابل مردم احساس مسئولیت نماید.

درافغانستان همه ناراضی اند، حالا اعضای کابینه وتیم رییس جمهور بطور علنی دهن به انتقاد او گشوده اند. عبدالله عبدالله رقیب رییس جمهور در انتخابات وشریک اودرتقیسم قدرت باوجودیکه ازمحبوبیت مردم برخوردارنیست برعلیه اوطغیان نمود تا صدای خودرا به گوش جهانیان وبویژه امریکا معمار دولت وحدت ملی برساند که رییس جمهور به قول خود وفادار نیست وبه آبروی امریکا نیزبازی می نماید، جنرال دوستم معاون اول که درانتحابات به اشرف غنی کمک نمود بالحن تند تر رییس جمهوررا به تبارگرایی واطرافیان نزدیک اورا به ترورسیاسی متهم نمود واین اتهام جنرال سرکش اگر واقعیت داشته باشد نظربه حکم صریح قانون اساسی موجب میگردد تا برکناری رییس جمهور در دستور روزقرار بگیرد« رییس جمهور نمی تواند درزمان تصدی وظیفه ازمقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی،قومی، مذهبی وحزبی استفاده نماید.» نمایندگان پارلمان دراثرفشار رییس جمهور به عبدالباری جهانی به مقام وزارت  اطلاعات وفرهنگ رای دادند. جهانی شاعرمشهور نتوانست دین خودرا بطور شایسته به بارگاه والای فرهنگ که الگوی اندیشه وکردارانسان ها است انجام بدهد اونیزمانند سایروزیران پول پرست وتجمل پرست مایه ننگ وشرم فرهنگ دوستان کشورگردید  وحتی بخاطرمصارف شخصی منزل خودمانند بل برق و...  ازبودجه دولت حساسیت عمومی را برانگیخت ودراجرات خوداز بیطرفی کامل ومطابق قانون استفاده نه نمود، آوازه برکناری اوپیش ازاستعفا ورد زبانها گردیده بود، اوازاستعفا برای حفظ آبروی خودوبد نامی رییس جمهور استفاده نمود تا دراینده ازگزند زبانها برائت حاصل نماید.

جهانی درفیسبوک خود نوشت رییس جمهورآدم خوب است امااطرفیان اورا در ارگ واداره امور  انتقاد نمودکه رییس جمهوررا ازواقعیت های کشورمنزوی گردانیده است ازاظهارات وزیرفرهنگ معلوم می گردد که رییس جمهور درقفس آدم های ترسو، چاپلوس وابن الوقت محصور گردیده است ومداخله اطرافیان رییس جمهور درارگ کارتمام وزارتها رافلج گردانیده است. رییس جمهورتا هنوزنه توانسته درمقابل اتهامات مقامات بلند پایه دولت بخاطراعاده حیثیت خود دفاع نماید،  اشرف غنی مانند کرزی به همه اجازه انتقاد را میدهند اما قیام واعتراضات سرتاسری وتحقیقات بیطرفانه را بخاطرمبارزه به فساد وعدالت های اجتماعی،پنهان و سرکوب می نمایند وطرفداران تساوی طلبی های بشردوستانه را چون دشمنان وحدت ملی، به بی امنیتی وتفرقه جویی وجاسوسان خاریجی محکوم می نمایند،  دسیسه سازی های پشت پرده درارگ مانع حل مشکلات اساسی ووحدت نیروهای سیاسی بخاطر آبادی افغانستان واحد ومقتدر گردیده است. دسیسه سازان ارگ به آبروی مردم بازی وبه سرنوشت آینده کشورخیانت وجنایت می نمایند.بارها نوشته ام وبازهم تکرارمی نمایم تازمانیکه ریشه لعنتی درخت فساد درارگ قطع نگردد نهال تمدن درافغانستان سبزوبرومند نمی گردد. اشرف غنی مانند کرزی در دولت وحدت ملی با وجود حمایت بی سابقه مالی، نظامی وسیاسی تمام کشورهای جهان وچون تحصیل کرده غرب درجهان پست مدرن نه توانست خودرا بگونه رهبرملی تمام افغانستان تبارز بدهد وصلح وبرکت رانصیب مرم مابگرداند وحتی به نزدیک ترین دوستان خودنیز اجازه نمی دهد تابه عنوان شخصیت ملی وقابل قبول برای همه سربلند نمایند وحوصله شنیدن پیشنهاد های سازنده ونظر اپوزیسون را ندارد. دادن وزارت وسفارت به افراد لایق ودلسوزبوطن درحل مشکلات ابتدایی مهم است اما مسله اساسی، افغانستان آباد،سربلند وباوجدان برای همه است. در ارتباط به مشکلات ابتدایی اگرکسی دیگرمی بود بعدازدزدی ها وکلاه برداری های عزیزالله، کاکای فاسد کرزی، کاکای کهن سال خودرا که هیچ علاقمندی به سفارت بزرگترین کشوردنیا ندارد انتخاب نمی نمود. بحران درکابینه وحدت ملی وتناقضات شدید میان دولت وپارلمان وتحولات جدید درجهان می تواند عواقب خطرناک درداخل وخارج افغانستان داشته باشد، توطئه جویی ها ودسیسه سازی ارگ روحیه اردوی ملی رادرجنگ باهراس افگنان ضعیف وباعث تحریک اقوام مختلف افغانستان برعلیه همدیگر گردیده است  و خطرمداخله کشورهای منطقه را در افغانستان ناگزیر می گرداند.

کشورهای همسایه و منطقه تمایل خودرا ازهمکاری باطالبان برعلیه داعش وامریکا پنهان نمی نمایند که نوعی بی اعتنایی سیاسی به دولت کابل است . روسیه که طی پانزده سال ازدولت رسمی افغانستان حمایت نمود حالا ازپیدایش داعش درافغانستان نگرانی دارد و آنرا خطربه جمهوریت های آسیای میانه وامنیت ملی خود می پندارد، روسیه امریکا رامتهم مینماید که برنامه مشخص برای بر قراری صلح وامنیت درافغانستان ندارد وتنها اهداف ژئوپولیتیک خودرا به خاطر کنترل به چین، آسیای میانه ،ایران وروسیه  تعقیب می نماید.ضمیرکابولف نماینده رییس جمهور روسیه درامورافغانستان میگوید شرایط تغیرنموده است ما با طالبان هم نظریم وروسیه نظرمشابه باطالبان درباره امریکا دارد. رقابت های روسیه وامریکا دراوکرائین وسوریه به تمام کشورهای منطقه وبویژه افغانستان سرایت خواهد نمود. افغانستان دردوران زمامداری غیرمسئولانه اشرف غنی ناامن تروتفرقه های قومی ومذهبی بیشترگردیده است،ادامه این سیاست های کوتاه نظرانه  کشوررابه قهقرا می کشاند،بهتراست به خاطر نجات افغانستان ازقهقرا لویه جرگه اظطراری دایرگردد تا امکانات وشرایط برای انتخابات شفاف برگزارگردد ومردم کسی را انتخاب نماید که حق برکناری آنرا نیزداشته باشد تا عصربی مسئولیت های سیاسی پایان یابد.

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین املل- مسکوبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکتور علی احمد کریمی