ائتلاف نامبارک و نامشروع عبدالله با عربستان

۴ عقرب (آبان) ۱۳۹۵

«جنگ مقدس غرب» اثرنویسنده،کارشناس وتحلیلگرمعروف امریکایی است که درآن ازعربستان سعودی چون زادگاه اسلام افراطگرایی ومناقشات جهانی ومنطقوی یاد مینماید، به سفرعبدالله عبدالله ، عطامحمد نوروهیات همراه آن  به عربستان وادای حج عمره زاهدانه وامضای موافقتنامه ائتلاف ضد تروریستی  آنها شباهت دارد، درباره این اثرمعروف ونویسنده آن مختصرا توجه عزیزان را بعدا معطوف میگردانم.

عبدالله عبدالله رییس اجرائیه دولت وحدت ملی درموقع سفربه ریاض موافقتنامه ائتلاف ضد تروریستی کشورهای اسلامی را که به ابتکار عربستان سعودی درسال گذشته ایجاد گردید بود امضاء نمود. عربستان ازآغاز تاسیس آن از دولت افغانستان رسما دعوت نمود تابااین ائتلاف بیپیوندد.ارگ ریاست جمهوری بعدازیک سال توقف بجای حنیف اتمرهمه کاره که قرارداد امنیتی را با امریکا وموافقتنامه صلح رابانماینده حکمتیار امضاء نموده بود این بارعبدالله راکه به حاشیه رانده شده ومردم ناامید و طرفدران سابق از او سلب اعتماد نموده اندواندکترین صلاحیت قانونی دراموراداری کشور ندارد مامورامضای  پیوستن افغانستان به این ائتلاف گردانید. این ائتلاف دراثربلند پروازی های عربستان  که وهابیت رابه کشورهای اسلامی وازآن جمله درقفقاز صادرمی نماید نه تنها به منظورسقوط بشاراسد درجنگ سوریه بلکه به منظور تاسیس خلافت اسلامی داعش وتحکیم پایه های آن درمنطقه ایجاد گردید. ازجمله 57 کشورعضو سازمان همکاری اسلامی 34 کشورکه اکثرا ازمتحدین عربستان اند وازآن جمله پاکستان دراین ائتلاف عضویت دارند وازحامیان مالی وعاملان تروریستی درمناقشات منطقوی وجهانی محسوب میگردند. هرکشوردرجهان بخاطرارتقای حیثیت ومنافع خود روابط وهمکاری های دوجانبه وچند جانبه را براساس احترام متقابل، عدم تجاوز،خوداری ازمداخله درامورداخلی وبلاخره احترام دوسویه وبرابردراموربین المللی انجام میدهد. عربستان سعودی همانطوریکه ازمراکزپرنفوذ جهان اسلام است وازثروت ومنابع مالی غنی برخورداراست ازجانب دیگر ازمراکزعمده مالی تروریستها ونقض حقوق بشر نیزبه شمار می آید.

دشمنی عربستان به آزادی های مدنی وکرامت های انسانی وبویژه بی احترامی واهانت به حقوق زنان درقرن بیست ویک بدتر ازعصرجاهلیت پیش ازاسلام است.  هدف عربستان ازائتلاف ضدتروریستی، حمایت داعش وسایرسازمانهای تروریستی درکشورهای منطقه میباشد.عبدالله باامضای این مواقتنامه منافع ملی واسترتژیکی مارا قربانی کمک های کوتاه مدت گردانید واگرعربستان به تعدادی ازافغانهای مهاجراجازه کاررا میدهد بجای آن رسما ورود سران واجیران داعش را برای نجات ازدام سوریه وعراق به افغانستان قانونی گردانید بویژه که پادشاه عربستان کمک های خودرا منوط به روابط نیک افغانستان به پاکستان گردانید. افغانستان درطول تاریخ الگوی همسایگی نیک بوده است ودرهای دوستی رابروی تمام کشورهای همسایه بازگذاشته است ولی هدف عربستان ازروابط نیک باپاکستان دادن نقش برجسته تر برای پاکستان درامورافغانستان می باشد، همانطوریکه عربستان وابسته به امریکا است وپاکستان به عربستان است،لذا افغانستان را به خاطراحترام به سلسله مراتب واداربه وابستگی کامل به پاکستان میگرداند تامانع روابط آزاد ومستقل افغانستان با هند که ازکشورهای پیشرفته وصنعتی است گردد، امضای این موافقتنامه دورنمای روابط افغانستان را باایران، کشورهای آسیای میانه وبویژه روسیه تاریک ومبهوم میگرداند.عربستان بعد رویدادهای اخیرسوریه وحمله ناگهانی عراق باحمایت امریکادرشهرموصل درفکرپایگاه جدید برای داعشی ها والقاعده درخاک افغانستان است وکشورهای جهان ازآنجمله غربی ها میدانند که عربستان حتی باتاسیس مساجد درکشورهای مختلف وهابیت وافراطگرایی را صادر می نماید، عبدالله بدون توجه به اهداف مشخص عربستان باوجودیکه داعشی ها درمناطق مختلف کشوروازآن جمله درمناطق شمال ریشه دوانیده اند این ائتلاف نامبارک را امضاء نمود این امضاء را تاریخ نخواهد بخشید، رییس اجرائیه دراثرفقدان  بینش اداری وفرهنگ سیاسی ذات فرصت طلبانه دارد و با امضای این قرارداد ننگین باید درپارلمان احضار تا مردم ضرورت امضای این موافقتنامه را درشرایط حساس کنونی بدانند.عربستان به افغانستان وعده دادکه ازتمام امکانات دربرقراری صلح درافغانستان حمایت می نماید، اگر صادقانه ازصلح پایداردرافغانستان طرفداری می نماید پس  چه ضرورت به امضای افغانستان آنهم بعد ازیک سال به ائتلاف ضد تروریستی دارد؟ چرا عربستان به پاکستان فشاروارد نمی نماید تا از صدورترویستها وانتحاری ها درافغانستان جلوگیری نماید ؟ دولت سالاران پانزده سال اخیرافغانستان که باپول واسلحه کشورهای عربستان وپاکستان چون اجیربنام جهاد برعلیه مردم خود جنگ نموده اند چنان مست ثروت وقدرت گردیده اند که ازخوردن خون مردم سیرنمی گردند وبه قربانی منافع ملی واستراتژیکی افغانستان نیز افتخار می نمایند.

ازجهاد مقدس تکه داران تشنه به خون برمیگردیم به کتاب «جنگ مقدس غرب» که دولت امروزافغانستان ازنمونه های روشن آن میباشد.اولیام اینگال نویسنده وکارشناس مشهورامریکا درکتاب جنگ مقدس غرب، رشد وتکامل اسلام افراطی را چون مهد بحران وبی ثباتی های منطقوی وجهانی مورد تحقیق قرارمیدهد. نویسنده بدون ترس وهراس سیاست های بیشرمانه امریکا را دراموربین المللی محکوم مینماید وطراحان استخبارات غرب را مقصرومسئول  جنگ مقدس باشعارآزادی واستقلال با کمک اسلام گرایان افراطی وتند خوکه القاعده ازبطن آن زاده شده است ارزیابی مینماید.به باورنویسنده وهابیت توسط محمد بن عبدالوهاب  درسال 1703 میلادی مذهب رسمی عربستان  گردید،بریتانیا به آل سعودی کمک نمود تابااستفاده ازجهالت وپیروی کورکورانه مردم این طریقه را براساس وطرزتفکرکه شاه هرکاری را که می کند باید خواست خدا رارعایت کند، قدرت سیاسی راباقدرت مذهبی تقدس بخشید.بعد ازبریتانیا امریکا باترویج وهابیت برای دسترسی به معادن نفتی منطقه این طرح انگلس راتقویت بخشید. اسامه بن لادین بنیان گذارالقاعده به کمک استخبارات غرب به افغانستان وعراق گماشته شد وبه کمک افراطگرایان افغانی باعث فجایع کنونی درافغانستان گردیدند وامروزداعش همان اهداف مشخص را انجام می دهد که اسامه بن لادین انجام داد . غرب دراین جنگ مقدس هدف خاص دارد تا امریکا درتمام معادن نفتی جهان تسلط کامل برقرار نماید . نویسنده کتاب جنگ مقدس غرب، باوجودیکه تلاش می ورزد تا باریشه یابی اسلام افراطی واقعبینانه دست یابد اما نفرت خودرا درمقابل استخبارات غرب دراین جنگ مقدس با استفاده ازکلمات چون «جناوران تشنه به خون» «آدم خوران » «سهامان فابریکه های مرگ» پنهان نمی نماید وغرب رامقصر ومسئول تمام بدبختی ها درکشورهای مختلف وتوسط اشخاص مختلف می داند ونگرانی دارد که با فروپاشی وبحران های مالی دربانکهای امریکا وضع درآینده وخیم ترخواهد گردید. نویسنده کتاب جنگ مقدس غرب درسال 1944 درایالت تکزاس امریکا زاده وازدانشگاه پرنیستون امریکا فارغ گردید. کتاب جنگ مقدس غرب درمسکو نشرورونمایی گردید.او طی بیست سال اخیردرآلمان زندگی می نماید واز کارشناسان برجسته بین المللی درامورژئوپولیتیک ومناقشات جهانی شهرت دارد.

اولیام اینگال درگفتگوی اختصاصی باتلویزون روسیه تاکید ورزید که غرب دراین جنگ مقدس بااهداف مشخص  وبه کمک افراد مشخص  که از سطح فرهنگی سیاسی نازل برخوردارند دامنه مناقشات را درآینده گسترترخواهد گردانید.نویسنده حضورطولانی امریکا را درزمین افغانستان که به کمک افرادمشخص توسط استخبارات غرب برای تفرقه های قومی ومذهبی حاصل خیزگردانیده اند کانون مناقشات بزرگ بعد ازسوریه وخطربزرگتر ازخاورمیانه پیشگویی می نماید که افغانستان مانند قرن نزده به میدان نبرد بازیگران بزرگ تبدیل خواهد گردید. افغانستان باید روابط سیاسی و مسالمت آمیز را براساس احترام متقابل با تمام کشورها برقرارنماید ودرامضای موافقتنامه باطرف مقابل باید بسنجد که چه مفادی بدست میآورد ائتلاف  درمبارزه باتروریسم با عربستان سعودی که اکثرسرمایه داران صاحب اختیاراین کشور ازداعش حمایت می نمایند به مفاد افغانستان نه خواهد بود وحتی سایرکشورهای کمک کننده رابه افغانستان بدبین میگرداند. درتمام کشورهای دنیا موافقتنامه های بین المللی به مشوره ورای پارلمان تصویب میگردد ودولت به پیشنهادات ،انتقادات ونظریات رسانه ها وصاحب نظران احترام می گذارند تاازقدرت واعتبارمردمی برخوردارگردد وهوشیارانه عمل نماید.

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی- مسکوبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکتور علی احمد کریمی