آگهی در مورد ایستگاه پژوهشی تارنمای سرزمین آریان

۴ عقرب (آبان) ۱۳۹۵

هدف اساسی نشریه ” سرزمین آریان ”  روشنگری برای همبستگی ، همزیستی ، دوستی وانسانگرایی است  . ازینرومسیر پایگاه آموزشی این تارنما را پیوسته ــ پژوهش ، تدقیق وبازشناسی ارزشهای تاریخی وفرهنگی و سیاسی مُتون کهن سرزمین پرافتخار نیاکان ما تشکیل می دهد که نمای گنجینه مهرورزی وهویت فرهنگی تمام پارسی گویان سراسر جهان می باشد .

دوستان گرانقدرنشریه "سرزمین آریان " آرزومند است که رسالت دانشورانه تاریخی وفرهنگی خویش را در پهلوی سایرتارنماهای پارسی زبان ، باکمال میل اداء نماید. اما ادایِ این رسالت بزرگ وانسانی نیازمند همکاری همه جانبه ای گروهی دانشمندان واهل خرد است .

بدین اساس از همه ی خردمندان ونویسندگان وآگاهان امور تمنا داریم که تا در این کارمشترک دانشی وپژوهشی سهم شایستۀ خویش را بجا آورند .  وازین راه وروش بتوانند اندیشه ها و کارنامه های دانشورانه ورویکرد های فکری خویش را به نسل جوان ودگراندیش برسانند.

به نشانی : sarzaminearyan@yahoo.com   با ما تماس بگیرید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

مهرداد25.11.2016 - 19:08

 جناب آقای بصیر کامجو با درود از انجائیکه یکی از اهداف نشریه را روشنگری برای همبستگی اعلام کرده اید بایسته است ابتدا بروشنی در خصوص انتخاب نام ” سرزمین آریان ” توضیح داده شود و بنا به مستندات ومنابع اعتبارتاریخی و فرهنگی آن برای خوانند گان روشن شود چرا که گذاشتن خشتی کج بنا را تا ثریا معیوب میسازد واز طرفی در دنیای امروز با ارتباطات گستره و سریع کژی های چنین امری ازنگاه فرهیختگان دور نخواهد ماند وارزش دانشی آن را کم بها خواهدکرد در حالیکه با توجه به کنجینه های غنی فرهنگی وتاریخی میتوان از نامی استفاده کرد که بدور از جعلیات ، دربرگیرنده تمام وکمال واقعیت موضوع باشد وباعث جذب تمامی فرهنگ دوستان زبان پارسی شود و اعتبار آنرا فراتر از زمان ومکان علمی وجاودان سازد. پیروز باشید
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   بصیر کامجو