اقوام زیر ستم متحد شوید!

۱۰ میزان (مهر) ۱۳۹۵

تاجیک، هزاره، ازبک... برای پايداری در برابر زوال و نابودی و سنگرسازی، فارغ از دغدغه های « قومی – مذهبی» متحد شوید.

 

آﺷﻮب ﺑﯽ اﻣﺎن به منظور تقسیم دنیا و چپاول جان و مال ملل بی گناه توسط امپریالیسم " آمریکا " و هم رکاب هایش " انگلیس..."به راه افتاده است ، که ھﯿﭻ ﻣﺮزی از شرارت  و ﺗﺠﺎوز را به رسمیت ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،بلکه قباحت به جای رسیده است که کشتن  و ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﺮدن"انسان" تبدیل به شغل شریف شده است و آنکه از ھمه ﻗﺴﯽ ﺗﺮ و وﺣﺸﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ بر شهر و انسان فتح شده ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ راند!

در حقیقت بحران ساختاری وتضاد منافع نظام سرمایه داری،دست اندرکاران نظم نوین جهانی را بر آن داشته تا جنگاورانش را برای  ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و ﺑﺮده ﺳﺎزی و ﺑﺮده   داری و برافروختن یک آتش بزرگ در آسیای مرکزی ، بی توجه به  فاجعۀ انسانی و پیامدهای هولناک آن آماده سازند. در حال حاضر حوزه "مقاومت" با ویژه گی های سیاسی و اجتماعی متفاوت، در مسیر برپایی این " آتش"  و طرح های اجرایی بعدی آن، چالش اصلی و هدف مستقیم است. هدف فوری درهم کوبیدن این جغرافیای سیاسی و به دست گرفتن کنترل کامل این حوزه می باشد، این جغرافیا یکی از مهم ترین اهرم های کنترل ، دسترسی به آسیای مرکزی و پيچاندن مچ دست حریفان « قدر قدرت» را امکان پذیر میکند.  

قراین بسیاری نشان میدهند که دولت ایالات متحده برای رسیدن به  این هدف اش با استفاده از “عقب ماندگی تاریخی -  انسداد اجتماعی " در کشور  ما ، هارترین و آزمندترین نیروها و گرایشات را با ﻣﻼط ﻣﺬھﺐ در ھﻢ آمیخته به میدان آ ورده است  « پشتون = افغان  با چند چهره طالب – داعش – حزب اسلامی _ کوچی - تکنوکرات  عقده مند و برگشته از غرب  » ، تا هر آنچه را که در مسیر " نظم نوین" در منطقه ما چالش ایجاد می کند و نشانی از "انسانیت" دارد با خاکستر یک سان کند.

شعار "آمریکا" این پاسدار "جهالت و جبّا ریت " «مبارزه با مواد مخدر - جنگ علیه تروریسم» یک سیاه بازی محض است .دهشت – انتحار در ذات "پشتون= افغان" این مباشر استعمار بوده و از مجرا مواد مخدر تغذیه می کند، همین نیروی پیشقراول است که ،ﺗﺴﻠﻂ  " آمریکا" را ﺑﺮ ﻋﺮصه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی در منطقه اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ می کند، پس  باید خیلی "احمق" باشی تا این شعار ها را قبول کنی.

 

از طرفی ، سرنوشت باشنده گان جغرافیایی« مقاومت» را بر این  پایه بازنویسی کرده اند که درهم کوبیدن شان توسط طالب – داعش و غصب زمین - ناموس شان توسط " کوچی - ناقل" این فرزندان "ضحاک" اجتناب ناپذیر باشد اگر من تاجیک، من هزاره، من ازبک... که اکثر بدبختی‌ها و مشکلات موجود مان به واسطه « معامله گری های  سياسی »همین رهبران تاجیک،هزاره،ازبک... است، بیشتر از این به این  گروه جبون ، گنگ، لال ، ترسو و چسپیده به زندگی مجلل اعتماد کنیم « عبدالله - قانونی ... زاغ است. سرزاغ بودنه گرفتن » چنین خواهد شد. درضمن خیلی لازم است  تا این را بدانیم که ، اگر دﯾﻮاره ھﺎی دفاعی حوزه ﻣﻘﺎوﻣﺖ به هردلیلی ﻓﺮو بریزد، ﺗﻌﺮض، اﻧﺘﻘﺎم و ﺳﺘﻤﮑﺎری  این جنایت کاران ﻣﺮزی ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ. 

پس تاجیک – هزاره – ازبک ... در این شرایط حسّاس و سرنوشت‌ ساز، برای پايداری در برابر زوال و نابودی و جلوگیری از برهم خوردن ترکیب "قومی" در شمال و سنگرسازی،  فارغ از دغدغه های « قومی – مذهبی» متحد شوید ، بدون ترس و تردید رهبران شجاع – آگاه برای خود انتخاب کنید و این به ظاهر "رهبرا ن "پراشتباه و بی‌افتخار را در زباله دان بریزید.

.

باری، اگر سودای سیاست را لحظه ای کنار گذاریم و درنگی بر وضعیت اجتماعی مان کنیم،  پیامد این بد مستی « بوی نفت » و رویای پیروزی کارگزاران نظم نوین جهانی  که میکوشند "آسیای مرکزی"را در  آتش فرو ببرند و خاکستر اش را به توبره بردارند، برای مردم کشو مان هولناک است .

وضعیت کنونی کشور و مردم  آن  شبیه ﺷﮭﺮ فتح ﺷﺪه است ، مردمی  خسته و سرخورده و ناامید ،که در صورت شان ترس از آﯾﻨﺪه نا معلوم – وحشت از آماج چپاول قرارگرفتن نان - ناموس شان و انتحار مشهود می باشد. آدم های شهر ما همه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز و ﺳﺘﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان  ساکت و خاموش در ﺧﻮد ﻓﺮو رفته و از عتراض صریح اﺑﺎ دارند. شاید اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺎرﯾﺨﯽ استبداد – ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ارتجاع و جنگ سالار سبب ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی چنین ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی و رﻓﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آن هاشده است .

اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال به ﺑﯽ ھﻮﯾﺘﯽﺳﯿﺎﺳﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ داﻣﻦ زده اﺳﺖ. ما  آﺛﺎر  فروپاشی  ذھﻨﯽ، رواﻧﯽ ، اعتقادی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ مان را می بینیم . دیگر هیچ چیز سر جای خودش نیست، بی عدالتی به ﺗﻨﮭﺎ راه ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ  ﮔﺮدﯾﺪ است، نظام ارزش های انسانی و تاریخی مان « ﯾﺎری ﮐﺮدن به دﯾﮕﺮان، ﮐﺮم و ﻣﺮوت، راستی و دوستی »  دارد فرو می پاشد . چنانچه دروازه اوضاع – احوال مان بر همین پاشنه  بچرخد و آب اوهام  به همین آسیاب بریزد با کمال تأسف، در آيندهء کشور مان شاهد اثرات ویرانگر و عواقب ناگوار خواهد بود!

 

ما در حقیقت  همین الآن ، نمی توانیم از دام بحران های مرگبار نجات پیداکنیم .به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   وحید غیاثپور کاظمی