افغانستان: کشوری که حتی روز استقلال آن هم جعلی است!

٢٩ اسد (مرداد) ١٣٨٩

آیا 18 اگست 1919 (28 اسد 1298 ش)  روز استرداد استقلال افغانستان است؟

افغانستان امروزی برخلاف ادعاهای بلندبالای تاریخ سازان سرکاری و درباری که برای آن تاریخ پنجهزارساله میسازند، کشوری جدیدی است در نقشۀ جهان که مرزهای آن (عمدتا) در زمان امیر عبدالرحمن (1880 – 1901 م) توسط انگلیس و روس (بحیث یک منطقۀ حایل) تعین گردیده و استقلال آن در زمان امیرامان الله (1919 – 1929 م) حاصل گردیده است.

پس از به قدرت رسیدن نازی ها در 1932 م، مسافرت هاشم خان (صدراعظم) به آلمان و ملاقات با هتلر، ایجاد انجمن تاریخ و آغاز تاریخسازی جعلی و اسطوره سازی دروغین برای یک قوم که در مقالات قبلی مورد بحث قرار گرفته اند (1)، حتی در مورد روز و تاریخ گویا استرداد استقلال افغانستان از انگلیس نیز جعلیاتی صورت گرفته که انسان را به حیرت می اندازد:

خط غلط، املا غلط، انشا غلط       چون به معنی بنگری، جمله سر تا پا غلط

چنانچه در یکی از بحث های تلویزیونی دراین مورد تذکر بعمل آمد که در زمان امان الله، 9 حوت 1297 ش را بحیث روز استقلال جشن میگرفتند. در زمان نادرشاه و اوایل ظاهرشاه، 6 جوزا 1298 ش بحیث روز استقلال شناخته میشد (روزیکه گویا نادرخان تل را تسخیر نموده است). اما از اواخر سال های ظاهرشاه تا اکنون، 28 اسد 1298 ش بحیث روز استقلال افغانستان تجلیل میگردد. باین ارتباط جناب عبدالحمید مبارز نیز طی مقالۀ از وزارت فرهنگ و اکادمی علوم افغانستان خواهان اعلام دقیق تاریخ استقلال کشور شده و 24 فبروری 1919 را روز استقلال افغانستان دانسته است (2).

جهت اثبات و دانستن روز استقلال افغانستان شاید کافی باشد به دو اثر تاریخی و تا اندازۀ قابل اعتبار میرغلام محمد غبار (افغانستان درمسیرتاریخ) و میرمحمد صدیق فرهنگ (افغانستان در پنج قرن اخیر) مراجعه کرد تا درک نمود که تاریخ دقیق استقلال افغانستان از استعمار انگلیس کدام روز است (از بحث سیاسی در بارۀ مفهوم و ارزش استقلال واقعی و پیآمدهای آن و اینکه افغانستان کشور مستقلی هست یا نه، یا اینکه افغانستان فعلی بطرف ثبات میرود یا بطرف تجزیه، صرفنظر میشود). اگر بآنچه در این آثار آمده باور نمائیم، کرونولوژی حوادث بترتیب زیر بوده است (3 و 4):

"-  امیرحبیب الله درشب 21 فبروری 1919 کشته میشود ...

-  امیرامان الله در 23 فبروری سلطنت خود را اعلام میدارد ...

-  امیرامان الله در 24 فبروری دراجتماع مردم کابل و قشون پایتخت درمیدان مرادخانی نطق مشهور تاریخی خویش را ایراد نموده، استقلال خارجی افغانستان و آزادی فردی در داخل کشور را اعلان میکند ...

-  امیرامان الله در 28 فبروری (9 حوت 1297 ش) توسط اعلامیه های مفصل چاپی مردم افغانستان را مخاطب قرارداده و میگوید ... من عهد بستم که بایستی دولت افغانستان مانند سایر قدرتهای مستقل جهان، درداخل و خارج کشورآزاد و مستقل باشد ...

-  امیرامان الله در 3 مارچ نامۀ به نایب السلطنه انگلیسی هند میفرستد که بایستی در معاهدۀ 1905 دولتین افغان و انگلیس تجدیدنظر بعمل آید ... امیرطی این نامه ازکشته شدن امیرحبیب الله، برتخت نشستن خود، استعفا و بیعت سردار نصرالله خبرداده و در ضمن معرفی نمودن افغانستان بعنوان یک دولت آزاد و مستقل، آمادگی اش را جهت انعقاد عهد نامۀ جدیدی اظهار میدارد ...

-  دولت شوروی توسط اعلامیۀ در 27 مارچ 1919 بحیث نخستین دولت جهان، استقلال افغانستان را به رسمیت می شناسد ...

-  امیرامان الله در 13 اپریل نطق با حرارتی درمحضر عام ایراد نموده طی آن با اعلان استقلال کشور، مردم را به اصلاحات مبنی بر آزادی و مساوات و رفع ظلم و رشوت و سایر قبایح اداری مژده داد ... نمایندۀ انگلیس درکابل که واقعه نگارنامیده میشد به حکومت خود اطلاع داد که امیر در بیانیۀ 13 اپریل 1919 و اعلان استقلال بسوی او رو آورده تاکید کرد تا موضوع را به اطلاع حکومت خود برساند ...

-  بعد ازیک سلسله مکاتبات بین حکومت افغانستان و حکومت انگلیسی هند، بالاخره یک هیئت صلحیه به ریاست علی احمد خان وزیرداخله ... در 25 جولای وارد راولپندی گردیده با سر هملتن گرانت فارن سکرتری و رئیس هیئت انگلیسی داخل مذاکره میشود... درنتیجه در 8 اگست 1919 معاهدۀ صلح دولتین در 5 ماده به امضا میرسد ... مطالب عمدۀ عهد نامه برقراری مجدد صلح بین دو کشور، منع تورید اسلحه به افغانستان، قطع امداد پولی هند به افغانستان و تصدیق مجدد خط دیورند ازجانب افغانستان و تعین خط سرحد درحصۀ تورخم به میل انگلیس میباشد ...

-  بعد از معاهدۀ صلح راولپندی دولت افغانستان با حکومت انگلیسی هند راجع به یک معاهدۀ کامل باساس حقوق مساوی (وشناخت استقلال) مکاتبات زیادی میکند ... محمود طرزی در 12 اپریل 1920 عازم منصوری هند میشود ... پس ازمذاکرات تقریبا 4 ماهه بدون آنکه قراردادی امضا کرده باشد در اول اگست 1920 به کابل برمیگردد ...

-  دراکتوبر 1920 امیرامان الله توسط نامۀ خطاب به ویسرا پیشنهاد میکند تا هیئاتی را جهت ادامۀ مذاکرات به کابل بفرستد ... دولت انگلیس هیئت سیاسی به رهبری سرهنری دابس را به افغانستان اعزام نموده و راه مذاکره را باز میکند. این هیئت در 9 جنوری به کابل میآید ... مذاکرات تقریبا 11 ماه در کابل طول میکشد ... بالاخره بتاریخ 22 نومبر 1921 معاهدۀ 14 مادۀ کابل بین سرهنری دابس رئیس هیئت و محمود طرزی وزیرخارجه به امضا میرسد. هرچند عنوان این عهد نامه دوستی و مناسبات تجارتی است، اما درواقع فقط معاهدۀ تصدیق استقلال افغانستان ... میباشد. چنانچه در مادۀ اول آن گفته میشود: دولتین علیتین برتانیه و افغانستان بالمقابل تمامی حقوق استقلال داخلی و خارجی یکدیگر خودشان را تصدیق نموده محترم میشمارند. در مادۀ دوم نیزحکومت افغانستان با الفاظ واضح و صریح خط دیورند را بعنوان سرحد دو کشور تائید نموده و باینصورت از تمام مدعیات خود در ماورای خط مذکور منصرف میگردد".

پس از ذکراسناد فوق، قضاوت را به خوانندگان گرامی میگذارم که تاریخ استرداد استقلال افغانستان از انگلیس را (هرچند از نگاه رسمیات، شکلیات یا ظاهری) کدام یک از روزهای زیر میدانند (و 28 اسد یا 18 اگست چه مناسبتی با این تاریخ ها دارد؟):

* 24 فبروری 1919 – نطق در میدان مرادخانی و اعلان استقلال

* 28 فبروری 1919 – اعلامیه چاپی خطاب بمردم و اعلان استقلال

* 3 مارچ 1919 – نامه به نایب السلطنه انگلیسی هند و خواهان تجدیدنظر در معاهدۀ 1905

* 27 مارچ 1919 – شناخت استقلال افغانستان توسط شوروی

* 13 اپریل 1919 – نطق درمحضردپلوماتهای خارجی (انگلیسی) واعلان استقلال

* 8 اگست 1919 م – معاهدۀ صلح در راولپندی

* 22 نومبر 1921 – معاهدۀ شناخت استقلال افغانستان توسط انگلیس درکابل

مهم اینست که اساس یا معیار حصول استقلال یک کشور مستعمره را چه چیزی میدانیم؟

اگراین معیار را امضای معاهدۀ شناخت استقلال کشور مستعمره (افغانستان) با مالک مستعمره (انگلیس) قبول نمائیم، 22 نومبر 1921 (مطابق 30 عقرب 1300 ش) روز استرداد استقلال افغانستان میباشد!

درغیر آن میتوان بر سر اولین نطق شفاهی به مردم (24 فبروری 1919)، یا اولین اعلامیه تحریری به مردم (28 فبروری 1919)، یا اولین ارسال نامه به انگلیس (3 مارچ 1919)، یا اولین شناخت رسمی توسط یک کشورخارجی (27 مارچ 1919)، یا اولین نطق شفاهی در محضر خارجیها (13 اپریل 1919) و یا اولین معاهدۀ صلح با انگلیس (8 اگست 1919) به بحث پرداخت.

 

منابع

1.      http://lalzadabdul.blogfa.com/

2.      http://da.azadiradio.org/content/transcript/2130941.html

3. میرغلام محمد غبار. افغانستان در مسیر تاریخ. چاپ هفتم، تهران 1383

4. میرمحمد صدیق فرهنگ. افغانستان درپنج قرن اخیر. چاپ نزدهم، تهران 1385به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

محمداسلام :امیری17.07.2019 - 05:18

 باتشکر فراوان از معلومات شما دارکترصاحب محترم

Elyas Islamyar21.07.2018 - 16:06

 الیاس اسلامیار من افغانم من مسلمانم من افتخار می کنم به وطنم به طنی که بت شکن های همچون محمود غزنوی مشهور به محمود بت شکن در خود گنجانیده به وطنی که خواجه عبدالله انصاری مولانا جلاالدین محمد بلخی در خود داشته وهمیشه مردان بسیار نیرومندی در خود داشته است من افتخار می کنم که از وطنی هستم که مردم آن در مقابل انگلیس ایستاده گی کرد واون ها رو بیرون راند من افتخار می کنم به وطنی که روسیه یا جماهر شوری سابق را به شکل بسار دردناکی از وطن راند من به همچین شیر مردانی افتخار می کنم برای معلومات بیشر به من به تماس شوید 798169260(0)0093

ستاره 16.06.2018 - 06:59

  خوشحالم اول از اینکه افعانستانی هستم با این قدمت تاریخی کهن وقدیمی وبا داشتن دشمنان زیاد چون به ارزش خودت پی می بری که چقدر مهم هست کشورت که خار چشم دیگران شده که حتی در روز استقلال ان هم شبهه می اندازند مهم این است که استقلال داریم وتاریخ خیلی ارزشمندی هم داریم حتی قبل از میلاد مسیح دشمنان نمی توانند مارا نادیده بگیرند چقدر می خواهد مشاهیر دانشمندان مارا بنام بزنند چقدر سیاه نمایی کنند حقیقت مثل دردرخشان هویدا شده می درخشد

الحاج استاذ بیانزی 14.02.2018 - 03:15

  ستاسی د لیکنی عنوان چه داستقلال ورځ جعلی ده زه وایم ټول استقلال جعلی دی ، روسانو او انګریزانو د خپل مخامج جنګ د مخنیوی له امله افغانستان حایل پریښی وو، هو د لاسبری په بنا کله به دیوه او کله به د بل استعماری نفوذ لاندی وو. انګریزان تر روسانو لاسبری وو د همدغه لاسبرۍ له امله یی تری کوزه پشتونخوا تری اجاره او ممکن دا یی هم په تړون کی ورسره زیاته کړی وی چه د روسانو سفارت به دلته نه وی او ددی خبری د منلو د پاره یی پټه څه بیه هم ورکوله. روسانو د نادرخان په مرسته امان الله خپل کړو د ویښو ځلمیانو په نوم یی ګوند ورته جوړ کړو د روسانو په مرسته هغه ګوند ډیر غړی لرل د امان الله د پاچا کولو د پاره یی د نادرخان په مرسته حبیب الله ووژلو د روسیی سفارت د بیا تاسیسولو د پاره یی په امان الله خان د خپلواکی جنګ اعلان کړو ، انګریزان حیران وو ( د څه خپلواکی ؟) په هر صورت انګریزان پوه شول چه امان الله خان د روسانو په دستور دا داعیه لری انګریزانو د پشتونخوا د اچاری په قبالی بدلولو په بیه د روسانو سفارت ومنلو او خپل سفارت یی لیری کړو داسی حالات دی چه انګریزانو ته په هند کی د خپلواکی غوښتنی زیاتی شوی جبرا په وتلو کی وو ، همدغه د امان الله خان د خپلواکی خبره یی رد نه کړه هغه خپلواکی چه مونږ لرله . ورخ یی پریږده ټوله خپلواکی جعلی ده مننه

صلح دوست 16.12.2017 - 18:34

  در شرایط فعلی چه باید کرد دیدگاه شما بمعنی این است که افغانستان وجود ندارد خوب این سرزمین کجاست ونامشما چیست؟

مرتضی از ایران17.08.2017 - 10:34

 با سلام خدمت همه عزیزان تاریخ کشور هویت کشور ماست اگر اشتباهاتی در آن صورت گرفته هست باید درست شود به امید روزی که استقلال حقیقی را بدست بیاوریم وبا هر طایفه وزبانی وقومی وطن را آباد بسازیم

مدثر نبی زاده 17.08.2017 - 16:22

  وطنم اگر کسی نداشتی که به او فکر کنی به آسمان بیندیش زیرا در آن کسی است که به تو می اندیشد به امیدان استقلال کامل ????????????

شیرزی توانا 19.08.2017 - 04:22

 متن شما سراپا گنگ و در خور طبقه جوان اصلا نمیباشد جوانان ره به ابهام انداختن و در تردید قرار دادن از کار های در خور حساب نمیشود امید در یک مقاله واضیحی این موضوع را خود جبران کرده مردم را به بیراهه نکشانید.

سید موسی24.08.2017 - 18:09

  من به این باور هستم گرفتن استقلال از برانی یک امتیاز قایل شدن به بریتانیا است چون افغانستان هیچ تحت استعمار هیچ کشوری نبوده و نیست ما اگر به تاریخ افغانستان نگاهی داشته باشیم کشور های بیگانه تنها برای حمایت شاه هان افغانی مداخله میکردند تا که حمایت از شاه کنند نه این افغانستان تحت سیطره آنها بوده باشد. از لحاظ همه این بند مش ها تنها استبداد های نی نیروهای های داخلی بوده که از مردم بیچاره ما آزادی شان را گرفته....

ریحان16.08.2017 - 09:19

  وقتی درباره استقلال وطن خود کدام معلومات دقیق نداشته باشد این تاخال معلوم نیست که روز استقلال اصل کدام روز است این به همگی شک می اندازد وقتی که این روز نیست پس کدام روز است اگه این تاریخ اشتباه باشد یعنی تمام تاریخ افغانستان اشتباه است هیچ کس معلومات دقیق نداره

نازنین13.10.2016 - 11:26

  هموطنان عزیز، همه ما ازیک کشوریم وهمه درآزادی واستقلال کشورعزیزمان افغانستان سهم داریم البته درقران ،خداوندبه بندگان عرض کرده :سرنوشت هچ قومی راتغیرنمیدهیم مگراینکه، خودشان اراده کنند.

مدبر03.08.2016 - 02:54

  معلومات شما برای کسانیکه احساس وطن دوستی در رگهایش جریان داشته باشد، موثر است. تشکر

zarifi17.08.2016 - 14:56

  او برادر استقلالی چی؟ امروز به پنجاه 50 کشور غربی فروختند هنوز هم. لاف از استقلال میزنند. به فکر خود شان که مثل چاپان بازسازی کرده باشند. همش دورغی پیش نیست.

خواجه18.08.2016 - 09:23

  فعلن ٦٠ فيصدجفرافيه اين سرزمين در دست باكستانيهاست درصورتكه موفق شوي كه ١٠٠ فيصد انرا ازادسازي ان تاريخ را باز روز استقلال تجليل خواهم نمود

غلام على افشار26.12.2015 - 07:52

 دوستان استقلال گذشته افغانستان هر وقت و زمان بود است مهم نيست. و دردى هم دوا نميكند مهم اين است كه فعلاً كشور را از دست گرگهاى درنده نجاد دهيم و كشور را از اين همه بدبختى و بيچارگى ازاد سازيم به اميد افغانستان ازاد و ارام انشالله

امینی 18.08.2015 - 07:36

  هرنوشته ، هرمقاله یک هدف میداشته باشد نمیدانم هدف شما از این نوشته بی معنی چی است . فکر میکنم شما این استقلال افغانستان را قبول ندارید این که درکدام ماه است مهم نیست اما سالش 1919 است . که درتاریخ افغانستان یک روز پرافتخار است که درتاریخ افغانستان وجهان به خط زرین نوشته شده .آزادی از یک ابر قدرت جهان آن هم به زورجنگ کارساده نیست ما به تمام شهدای که درراه آزادی واستقلال افغانستان شهید شدن درود میفرسیتم به غیرت وشهامت شان افتخارمیکنیم .واین روز پر افتخار را با شگوه تجلیل میکنیم . زنده باد افغانستان

احمد ضیاء فرهنگ22.07.2015 - 17:30

  هر چه بود گذشت ما و شما نباید قوم پرستی و تضاد داشته باشیم وطن و ملت مظلوم و بیچاره ما در چه غم و چه درد زندگی شانرا را به سر میبرند آیا گاهی هم فکر نموده اید ؟ ....!

نصیر از مزار شریف 10.06.2015 - 08:37

  افغانستان نه تاریخ دارد نه استقلال این یک اسم جعلی است که انگلیس ها گذاشته حتی ۱۵۰ سال پیش کدام کشور بنام افغانستان وجود نداشت از جرگه قندهار که احمد شاه درانی را به قدرت رساند دروغ است تا اعلان استقلال کشور وجالب اینکه در یک مطلب دیگر خواندم که میگویند وطن اصلی پشتون ها دامن های هندوکش است فکر کنم کوه های سلمان یادشان رفته است که وطن اصلی شان است

هادی08.11.2014 - 06:59

  ازدیدگاه شماآقای لعلی تمام تاریخ افغانستان جعلی میباشدپس نتیجه میگیریم وجودشماهم جعلی میباشد

زلمى سالم20.08.2014 - 03:04

 تجليل از روز استرداد استقلال تا جاييكه بنده بخاطر دارم در زمان ظاهر شاه از اول تا سوم سنبله صورت ميگرفت كه بعد از به قدرت رسيدن حزب ديموكراتيك خلق افغانستان ان انرا به ٢٨ اسد إعلان كردند، دلايلي هم در زمينه رأيه شد كه بنده ان را بياد ندارم. اگر از اين نتيجه بگيريم كه حتي روز استقلال افغانستان جعلي است, معني اش را من نفهميدم، بهتر است بعوض استعمال چنين كلمات برؤيتها اسناد تاريخي روز استرداد استقلال كشور را تعيين كنيم. احتمالا بنا بر مصلحت از اينكه اب و هوا در ماه سنبله خوب بود و مردم قادر بودند در تمام ولايات از استقلال شان تجليل بعمل ارند اين روز را صرف جهت تجليل انتخاب كرده باشند. بخاطر دارم كه در روزهاي خوش اب و هواي سنبله با شكوه تمام و چراغان منطقه جشن با انواع تفريح و سرگرمي از اين روز تجليل بعمل مي امد در حاليكه به إسناد تاريخ كسي دستبردي نكرده و روز گرفتن استقلال همان روزي است كه غازي أمان الله خان در جمع مردم خود را پا شاه مستقل أعلام ميكند و مستقلانه عمل ميكند.

عبد الخبیر18.08.2014 - 03:52

 این هم یک نمایش دروغین از استقلال کشور است

امید12.08.2014 - 16:55

  در روز استقلاال افغاننستان از ارامی کرده جنگ زیاد است.

ر . ب20.03.2014 - 08:00

  تشکرازهمه تان . آنچه که برای مردم افغانستان مهم است صلح همیشگی ورفاسراسری ما به گفته های دکترصاحب احترام داریم.

رهجو مزار شريف19.08.2013 - 09:12

  تحقيقات جالبي را انجام داديد جناب داكتر صاحب اما آنچه كه مهم است پنهان كاري هاي دولت مردان ما از آغاز استقلال تا امروز از حقايق پشت پرده سياسي كشور است و اين پنهانكاريها باور دارم كه در آينده ها هم چنان ادامه خواهد داشت . موفق باشيد

حکیمی18.08.2013 - 12:10

 آیا راست است که 28 اسد روز استقلال و آزادی افغانستان باشد تا به حال از زبان کدام شخص نشنیده ام که 28 اسد روز استقلال افغانستان باشد همش سرتا پا دروغ است‎ ‎

فردوس 18.08.2013 - 12:09

  چرا خودمان چرا تیشه به ریشه خود بزنیم ؟ فقط یک جمله : جناب لعل زاد : خدانکند که شما مثل دیکران نوکرهای انگلیس ها نباشید چون تفرقه افگنی پیشه آنهاست ! ! !

شریف02.12.2012 - 10:16

  واقعیت ره که بگوییم اوغانان ره زور میته.

Aman21.08.2011 - 21:09

 جناب لعلزاد، چه اهمیت دارد که روز استقلال را ۱۸، ۲۴، ۳۰ یا هر روزی دیگری بنامند ؟ پس کدام روز دقیق است؟ یا دانستن این کمکی به حال مال میکند؟ یا اینکه افغانستان یک کشور نو بنیاد باشد، هر قطه ای سنگ و هر مشت خاک آن آینه ای است که ر ژرفای تاریخ بشر را منعکس میکند ، سرزمینی است که حدود ۱۶ نژاد انسانی، با باورهای مختلفی مذهبی و فرهنگی در خود جای داده است ، حدود ۱۲ زبان تکلم در آن میشود! ما خودمان به اندازه ای زیاد دشمن و بدخوا داری. چرا خودمان چرا تیشه به ریشه خود بزنیم ؟

آ.آ20.08.2011 - 10:46

 بسیار عالی! استاد لعل زاد همیشه با ارایۀ اسناد معتبر حقایق را بیان نموده اند، ضرور نیست تا به نظر شک و تردید بنگریم، هر آنچیزیکه در قالب تحریر درآورند حقیقت دارد. تشکر

احمد18.08.2011 - 14:12

 بسیار جالب است. آیا سراغ دارید که ۲۸ اسد چرا انتخاب شده است و اولین بار چه وقت و توسط کی منحیث روز استقلال تجلیلی گردید؟

samim18.08.2011 - 22:54

  khali bad ast ke az kasi masal shoma e gapha ma mashnawam mara motaradad nakonad
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد