تحریکات غیرمسئولانۀ ناتو برعلیه روسیه

۲۳ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۵

پیمان نظامی ناتوکه درآن بیست وهشت کشوراروپایی عضویت دارند درحدود نیمی ازدرآمد جهان را تولید می نماید ومصارف نظامی این پیمان هم بیشترازنیمی مصارف تمام دنیا میباشد. اضافه از72 درصد هزینه ناتورا امریکا می پردازد، ولی  بازهم رییس سازمان نظامی ناتو ناراضی است که بودجه کنونی برای انجام  ماموریت های لازم وغیرمترقبه درقرن پرغوغای 21 بسنده نیست وکشورهای عضو باید ازدرآمد سرانه خودهزینه لازم را به این پیمان تخصیص بدهند تا امنیت اروپا ازتهدید روسیه تامین گردد واروپا می تواند چون بازیگرفعال وموثردرمسایل جهانی باقی بماند. به باور کارشناسان روسیه ناتو بعد ازلغو پیمان وارسا با ماهیت مطلق نظامی و چشم پوشی ازمقرارات بین المللی ازمنافع مالی وشرکت های صنایع نظامی امریکا کمربه غارت وچپاول کشورهای جهان بسته است.

دولتمردان امریکا درروابط بین المللی تنها با پیروی اازادبیات  سیاسی تفوق طلبانه  می خواهند برتری خودرا درجهان حفظ نمایند. تطبیقات نظامی ماه جنون  2016  ناتو درکشورهای پولند وجمهوریهای بالتیک با شرکت سی ویک هزارنظامی وهزارنوع تجهیزات وسلاحهای متعارف با اشتراک بیست وچهارکشورازبزرگترین تطبیقات نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه بعد ازجنگ سرد محسوب میگردد.بدنبال این تطبیقات همایش بزرگ سران کشورهای ناتو ازتاریخ هشت الی نه جولای 2016  دروارسا برگزارخواهد گردید. دراین همایش بزرگ سران این کشور ها استراتژی ناتو را درباره روابط نامتوازن با روسیه  و شرق اوکرائین بنام دفاع دستجمعی ونه عملیات تهاجمی و دورازمرزهای ناتو مانند افغانستان زیر شعار« هراس افگنی ودفاع» مورد ارزیابی قرارخواهند داد.، تطبیقات نظامی ناتو به واکنش شدید روسیه مواجه گردیده است.

سرگی لافروف وزیرخارجه روسیه بطورقاطعانه اعلام نمود که مناسبات مادرباره توسعه وخزش ناتو به نزدیکی مرزهای روسیه تغیرنکرده ودردکترین نظامی جدید روسیه که ولادیمیرپوتین درآخرین روزهای سال 2015 آنرا امضاءنمود ناتو تهدید شماره یک تلقی و احتمال  استفاده بیشتربرای مقابله با تهدید خاریجی پیشبینی شده است، دکترین جدید روسیه نشان می دهد که کریملین اقدامات قاطع تری رابرعلیه تلاشهای تحت حمایت امریکا و منزوی وتضعیف کردن روسیه درنظر گرفته است. طبق دکترین جدید در صورت تهدید روسیه ازسلاحهای متعارف به نحوی که کل موجودیت کشورروسیه تهدید شود استفاده، ازسلاح اتمی مجازشمرده میشود.« تسلیحات متعارف—موشکهای زمین به زمین، موشکهای کروز  زیردریایی، بمب های رهگیر وحملات توپخانه ای .» ناتو هدف این تطبیقات نظامی را آزمایش وآمادگی کشورهای ناتو درمقابل تهدیدات نظامی ،شیمیایی واستخباراتی الکترونیکی روسیه وانمود می گرداند. کارشناسان نظامی وآگاهان سیاسی درروسیه توسعه پیمان نظامی ناتو را درنزدیکی مرزهای روسیه بازی ناتو به آتش و خطر بزرگ به امنیت اروپا می پندارند.

روسیه علاقمند به همکاری با کشورهای اتحادیه اروپا است و تامین امنیت اروپا بدون همکاری با روسیه ناممکن به نظر میآید.  کارشناسان وتحلیلگران بیطرف درکشورهای اروپا نگرانی دارند که تطبیقات  نظامی ناتو درکشورپولند وکشورهای بالتیک روسیه راتحریک میگرداند که عکس العمل قاطع تر نشان بدهد. روسیه ازتهدید های ناتو هراس ندارد واما تصادفات احتمالی نظامی را که خطربزرگ درپی خواهد داشت هیچ کس تضمین نمی تواند . اروپایان تاریخ وفرهنگ روسیه را بهتراز دیگران می دانند، روسها درجنگ دوم جهانی بیست وهشت میلون نفرقربانی داده اند، مردم ازجنگ تنفردارند اما زمانیکه وطن شان در معرض خطر وتهدید بیگانگان قرارمی گیرد آماده اند ازوطن خود دفاع نمایند. ناپلئون وهتلر به روسیه حمله نمودند وهردو به شکست مواجه گردیدند. روسیه امروز با زمان ناپلئون وهتلرفرق دارد، تحریک نمودن روسیه به جنگ معنای نابودی اروپا وخود کشی  را دارد.

روسیه سیاست های برتری جویانه امریکا را مردود می داند وحاضرنیست استقلال سیاسی خودرا دربدل دادو بگیر های ژئوپولتیک بفروشد. روسها می گویند ماجنگ را آغاز نمی نمایم اما حاضریم به جنگ ها خاتمه بدهیم. نظامیان،سیاستمدران ومردم روسیه دکترین جدید نظامی راحق ملی ومشروع خود می دانند. امریکا باسیاست هراس افگنی به کشور های عضو ناتو فشاروارد مینماید تاهزینه بیشتررا به ناتو تخصیص بدهند تا ازاین طریق به روسیه نشان بدهد که درمناقشات بین المللی تنها نیست. روسها بعدازبحران سال 2014 در اوکرائین که منجربه برکناری وفرار ویکتوریانوکوویچ رییس جمهورسابق اوکرائین وطرفدار به روسیه گردید، آنرا  کوتای  ضد مردمی میداند که به کمک استخبارات امریکاوناتو صورت گرفته است وبا وقوع این کودتا تبعیض عمدی برعلیه اکثریت روسها درشرق اوکرائین برنامه ریزی گردیده است. آگاهان سیاسی درروسیه امریکا را چون منبع جنگ وبی ثباتی درجهان متهم می نامند، امریکا درهرکشوریکه پا می گذارد عامل جنگ وویرانی میگردد، ازمداخله امریکا درخاورمیانه و افریقا غنی ترین کشورها مانند عراق، سوریه ولبیا درآتش جنگهای داخلی میسوزند ومردم دچارفقروبدبختی گردیده اند ومیلونها مردم معمولی وبی گناه درهجرت وآوارگی به سر می برند.

تحریکات ناتو ازراه های نظامی وتحریم های اقتصادی برعلیه روسیه نتیجه معکوس داده است وباعث تقویت همکاری های نظامی وامنیتی روسیه با چین وایران گردیده است واین تحریکات روسیه را وادارگردانید تا موشکهای اس 300 را به ایران  وموشکهای اس 400 را به چین بدهد. ایران قراراست درسال جاری به عضویت اصلی سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شود، کشورهای عضوقرارداد امنیت دستجمعی مانند تاجکستان،قرغزستان،قزاقستان، بلاروسیه وارمنستان  روسیه را ضامن ثبات درمنطقه درمبارزه باتروریسم، قاچاق مواد مخدر وافراطگرایی میدانند وبدیده ترس واعتماد به روسیه می نگرند وبه هراندازه که ترس این جمهوری ازروسیه بیشترگردد پایه های قدرت روسیه درمنطقه قوی ترمی گردد واین جمهوری ها به بلند پروازی های امریکا وهراس افگنی ناتو کمتراعتماد خواهند نمود. افسانه سازی های امریکا برای منزوی گردانیدن روسیه باعث فجایع بزرگ اقتصادی وبحرانهای سیاسی دراوکرائین گردیده است وادامه این بحران ها خطرتجزیه این کشوررا تسریع خواهد بخشید. جمهوری های آسیا میانه حضورطولانی امریکا وکشورهای ناتو را درافغانستان بزرگترین خطربه امنیت ملی خود می دانند. امریکا وناتو طی این مدت طولانی درمبارزه با تروریسم وترافیک موادمخدرنه توانستند ماموریت خودرا در افغانستان موفقانه انجام بدهند.تلفات درمیان مردم معمولی باعث بی اعتمادی افغانها به امریکا وناتو گردیده است.

دولت ومردم افغانستان علاقمند به تحکیم روابط نظامی واقتصادی با روسیه می باشند. مقابله جویی های نظامی میان روسیه وناتو فضای بی اعتمادی را درامورامنیت بین المللی تشدید خواهد بخشید، هردوازسیاست هراس افگنی برعلیه همدیگراستفاده می نمایند، امریکا واروپا میخواهند تاروسیه مطابق قواعد آنها بازی نماید، روسیه چون بزرگترین قدرت اتمی نمی خواهد سیاست مستقل خودرا قربانی منافع ژئوپولیتیک نماید ودراین اختلافات بیشترازهمه مردم معمولی صدمه می بینند چون پول مالیات آنها بجای حل مشکلات اجتماعی مانند تعلیم وتربیت و غیره صرف تسلیحات نظامی می گردد ونا گفته نماند که ادامه اختلافات بیشتربه ضررروسیه تمام خواهد گردید چون روسیه به مدرن سازی اقتصادی خود نیازبه تکنولوژی پیشرفته غرب دارد وغربی ها ازهمین سبب  تحریم های اقتصادی رابرعلیه روسیه از مقابله جویی های نظامی موثر تر می دانند چون دررویارویی نظامی غالب وفاتح وجود ندارد.  تعدادی ازکشورهای اروپا علی الرغم فشار ومخالفت امریکا علاقمندی دارند تا سطح تحریم های اقتصادی علیه روسیه کاهش یابند و تصوز مینمایند که همکاری های اقتصادی غرب باعث تقویت دموکراسی وجوامع مدنی درروسیه میگردد تاروسها درهمکاری های بین المللی مانند اروپا رفتارنماید.

دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی- مسکو.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکتور علی احمد کریمی