پاکستان حامی وبازی گر اصلی ترروریزم درافغانستان ومنطقه

۱۲ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۵

کشته شدن رهبر جدید طالبان پس از قتل ملا محمدعمر درجغرافیای پاکستان (بلوچستان ) تجاوز آشکار ایالات متحده امریکا در حریم هوای پاکستان بود، که ساکت ماندن رهبران ومردم پاکستان درمقابل امریکا ، سوگواری وفاتحه خوانی ملا محمد منصور  درشهر های ، کراچی ، پشاور، حیدراباد وبلوچستان پاکستان نشان میدهد ، که پاکستان حامی اصلی تروریزم ورهبران طالبان درمنطقه وافغانستان است .

تامین کردن بستر امنیت برای سوگواری وفاتحه خوانی ملا محمد منصور این را می رساند که پاکستان برسر کبوتر باز را شکار میکند ، میتوان بصورت واضح گفت از اینکه لانه های پرورش تروریزم در جغرافیا پاکستان  است میدانیم ،که  انتخاب رهبرطالبان بدون شبکه استخبارت پاکستان امکان پذیر نیست ، زیرا لابی گری سیاسی پاکستان درمقابل ازبین بردن شبکه  تروریزم فقد یک بازی استخباراتی چیزی دیگر نیست ، ازیکطرف پاکستان میخواهد که در سرکوب کردن تروریزم با ایالات متحده امریکا دست بکارشود وتغیر استراتیژی بدهد ،درحالیکه این رفتار نا میمون پاکستان بصورت اشکار معلوم میشود که هردو طرف حلقه بازی را خودش بدست گرفته میخواهد به امتیاز گیری اش درمقابل امریکا  ادامه بدهد.

به باورمن از یک نگاه مشکل تاریخی که میان افغانستان وپاکستان وجود دارد هیچ وقت پاکستان درقبال افغانستان صادقانه عمل نخواهد کرد، وازطرف دیگر پاکستان نا امنی افغانستان ومنطقه را به نفع خود دانسته ودرپشت صحنه بازی به کاراصلی  خود ادامه خواهد داد، مساله دیگرکه برای پاکستان  خیلی مهم وارزشمند است ،  بی ثباتی ونا امنی در افغانستان میتواند فضا را  طور مساعد بسازد که پاکستان تولیدات ، گالاها ومواد تاریخ تیر شده خود را درمارکیت های افغانستان به فروش برساند ، زیرا اگر افغانستان  خود کفا شود وثبات حاکم شود ضربه محکم برپیکر اقتصاد پاکستان خواهد بود، که این فرصت را هرگز پاکستان برای مردم افغانستان روا نمی دارد .

من میدانم که از سالیان سال پاکستان وعده های بدون عمل را برای رهبران منطقه وافغانستان داده است. وهیچگونه عمل را در قبال نداشته وبه خیانت خود که عبارت از صادرکردن شرم اورترین تحفه  بد نامی که انتحار وانفحار است مردم بی گناه افغانستان را به خاک خون می کشاند .

سوال که مرا به عمق قضیه فرو می برد اینکه، ملا محمد منصور رهبر کشته شده طالبان درکناراینکه یک قاچاق بر مواد مخدر بود ویک شهروند افغانی نیزبشمارمیرفت ، که نباید پاکستان در جغرافیائی خود برایش پاسپورت پاکستانی صادرمیکرد و فرصت را برای نا امنی  سازی درقلمرو پاکستان مساعد می ساخت، اما سوگواری وفاتحه خوانی ملامنصور  برعکس  در شهر های پاکستان صورت میگیرد وهمرای حامیان طالبان که خودرا درمقابل ان میداند، غم شریکی می نماید، این درحالیست که پاکستان تفاهم نامه را بخاطر مبارزه مشترک علیه تروریزم با افغانستان وامریکا چندی قبل به امضا رسانده است.  پس این  لابی گری سیاسی پاکستان تا چه وقت ادامه خواهد پیداکرد که زمان به ان پاسخ خواهد داد.

 ملا محمد منصور باوجود اینکه شهروند افغانستان است کشته شدن اش رامردم افغانستان به فال نیک پنداشته نه تنها که درمقابل کشته شدن اش همرای حامیان اش سوگواری وغم شریکی نمیکند ،بلکه کشته شدنش را  فرصت خوب میداند برای بازکردن باب مذاکره برای پروسه صلح در افغانستان .

دراخیرمیتوان گفت که  پاکستان این فرصت به پیش امده را نمی گذارد که افغانستان به سود خود استفاده کند، بلکه از افغانستان کرده زود تر دست به مهندسی کردن وبسیج  حامیان ملا منصور  درقسمت رهبر جدید طالبان دربلوچستان  خواهد زد ، زیرا این خیانت اشکار پاکستان  دست درازی به  نا امنی افغانستان بجای خواهد رسید که چاه را که برسر راه مردم افغانستان حفر میکند خودش به ان خواهد افتید ، که هیچ کس به سراغ اش نخواهد رسید وازطرف دیگر پاکستان درلیست سیاه  حامی تروریزم  دردنیا معرفی خواهد شد.

اگر پاکستان صادقانه دیگر عمل نکند این تخم را که در سرزمین خود بنام ( انتحار وانفجار ) تربیه واماده کرده به مردم افغانستان وکشورهای منطقه صادر میکند ،روزی خواهد رسید که  بازی تغیر خواهد کرد وبازی گران اصلی به جان خود خواهد افتید  ، وابزارهای تولید شده خودشان برسربازی گران اصلی استعمال وسرنوشت پاکستان بد تر از اوضاع کنونی افغانستان خواهد شد چنانجه که خانم بی نظیر بتو این عمل را تجربه کرد .

 .( حدیث شریف :  انماالاعمال بالنیات )

 

گلاب میر رحمانی

پژوهشگر مسایل سیاسی –اجتماعی

و استاد دانشگاه             به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   گلاب میر رحمانی