رابطۀ نزدیک و جدید امریکا و تهران در میدان افغانستان

۹ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۵

شاخۀ ملارسول و عبدالمنان نیازی از گروه طالبان که پس از اعلان مرگ ملاعمر، جانشینی ملا اخترمنصور را به عنوان امیر تحریک طالبان نپذیرفتند و خود را گروه اصلی طالبان خواندند امروز از موافقت به مذاکرۀ صلح با دولت افغانستان سخن گفتند. نکتۀ قابل توجه این است که روزنامۀ امریکایی وال استریت ژورنال یک روز قبل افشا کرد که ادارۀ امنیت افغانستان و امریکا، ملا رسول و گروه او را مورد حمایت مالی و نظامی قرار می دادند تا این گروه را از بدنۀ اصلی طالبان به رهبری ملااختر منصور جدا کنند و وارد پروسۀ صلح  بسازند. هر چند گروه ملارسول این ادعای وال استریت ژورنال را تردید کرد، اما عبدالمنان نیازی فرد بسیار نزدیک به نهاد های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات بدون قید و شرط با دولت افغانستان علی رغم ابراز بی اعتمادی به این دولت سخن گفت. گفته می شود که گروه ملارسول و ملا عبدالمنان نیازی با جمهوری اسلامی ایران رابطۀ نزدیک دارند و حتی پس از قتل ملا اختر منصور از میانجگیری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران میان ملااختر و ملا رسول سخن رفت.

هنوز از نقش جمهوری اسلامی ایران در مورد مذاکرات احتمالی میان کابل و گروه ملارسول خبری منتشر نشده است، اما روزهای گذشته بسیاری از رسانه ها این خبر را منتشر کردند که جمهوری اسلامی ایران با گروه تروریستی طالبان برای ایجاد یک منطقۀ حائل با افغانستان در جهت جلوگیری از نفوذ گروه تروریستی داعش همکاری نظامی و مالی می کند. نکتۀ جالب و قابل توجه این است که روزنامۀ وال استریت ژورنال در مقاله ای از "کیسی گرت جانسون" که از همکاری دولت افغانستان و امریکا با گروه ملارسول و ملا منان نیازی سخن می گوید، به سابقۀ رابطۀ نزدیک و خوب میان ملارسول در اواسط دهۀ 1990 به عنوان والی حکومت طالبان در ولایت نیمروز می پردازد:

وقتی ملا اختر منصور در بازگشت از سفر ایران توسط هواپیمای امریکایی کشته می شود و پاکستانی ها ویزای جمهوری اسلامی ایران را در پاسپورت او در معرض دید رسانه ها قرار می دهند؛

وقتی هفتۀ گذشته رئیس جمهوری اشرف غنی با صدراعظم هندوستان و رئیس جمهور ایران در غیاب پاکستانی ها دست ها را روی دست هم می گذارند و موافقتنامه سه جانبه  حمل و نقل و ترانزیت چابهار را امضا می کنند؛

وقتی پس از قتل ملااختر منصور رسانه ها از همکاری جمهوری اسلامی ایران با طالبان در مورد ایجاد منطقۀ حائل در افغانستان جهت مقابله با گروه داعش گزارش می دهند؛

وقتی روز گذشته کمیتۀ نظامی سنای امریکا به نیروهای امریکایی در سرکوبی طالبان و داعش در افغانستان اختیارات ویژه تفویض می کنند؛

وقتی روز گذشته روزنامۀ امریکایی وال استریت ژورنال در مقاله ای از همکاری نهاد استخبارات دولت افغانستان و امریکایی ها و سابقۀ نزدیک و خوب ملارسول با جمهوری اسلامی ایران در دهۀ نود سخن می گوید؛

آیا امریکایی ها و جمهوری اسلامی ایران بر سر افغانستان مانند عراق در جنگ با تروریزم طالب و داعش  و القاعده به تفاهم و توافق مشترک رسیده اند؟

اگر امریکایی ها در جنگ با تروریزم در افغانستان دیگر به پاکستانی ها اعتماد نداشته باشند و به جای اسلام آباد به  تهران نزدیک شوند، تبعات این نزدیکی برای افغانستان چه خواهد بود؟به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

ابید الله عبیدی.31.05.2016 - 17:32

  این سوال برانگیز نیست؟که موتردراثر حمله هوایی آتش میگیرد وطعمه حریق میشود وملاصاحب منصور هم توته میشود واکثر جاهای بدنش میسوزند این پاسپورت چطور نمیسوزد؟ از مواد ناسوز ساخته شده بود؟تعجب آور است اما حدث وگمان هایی وجود دارد که ملا صاحب چند ماه یا چند روز قبل داعی اجل را لبیک گفته بود ورهسپار جای اصلی اش یعنی جهنم وتاترین طبقه دوزخ شده بود.لعنت الله علیه.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد اکرام اندیشمند