آگاهی هفته نامۀ امید

۶ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۵

خوانندگان ارجمند هفته نامۀ امید،

 

بدین وسیله به آگاهی شما عزیزان رسانیده میشود که نسبت صدمه دیدن کامپیوتر های این هفته نامه، چاپ شمارۀ ۱۰۱۹ امید با تاخیر روبرو شده است. مدیریت هفته نامه البته تلاش مینماید تا هرچه زودتر این مشکل را رفع نموده شمارۀ ۱۰۱۹ را به زودترین فرصت در دسترس خوانندگان گرامی قراردهد.

 

با مهر بیکران،

مدیریت هفته نامۀ امیدبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   هفته نامۀ امید