فریاد عادلانۀ مهاجر افغانستانی لندن را لرزانید

۲۷ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۵

دیوید کامرون نخست وزیرانگلستان درآستانه همایش بین المللی لندن درمبارزه با فساد، افغانستان و نیجریا را از فاسد ترین کشورهای جهان نامید. سیاستمداری کهنه کار مانند کامرون ناسنجیده وتصادفی به احساسات وطن پرستانه مردم بازی نمی نماید. او به محمداشرف غنی وانمود گردانید که مردم انگلیس و سایر کشورهای غرب همکاری و حمایت دولتهای خود را خیانت و بی وجدانی به مردم شریف افغانستان می دانند. فساد وبی عدالتی دردولت نام نهاد وحدت ملی منافع جهان غرب را به مخاطره افگنده  وعامل رشد جنبشهای افراطی ملی گرایان و چپی ها در غرب گردیده است. تجارب جهانی ثابت گردانیده است که مبارزه بافقر وبی امنیتی بدون اراده قوی سیاسی وآزادیهای مدنی ناممکن است ومتاسفانه درافغانستان تمام کمک های خارجی ومنابع طبیعی کشور درمراکزمالی بیرون مرزی« افشرها» انتقال داده میشود ومردم افغانستان درآتش فقر وتفرقه افگنی های دولتهای فاسد می سوزند.

اشرف غنی درکنفرانس مطبوعاتی لندن خواست تا واقعیت های تلخ را با وعده های خیالی و درازمدت پنهان نماید و دراثر فریاد عادلانه مهاجر جوان افغانی که او را به دروغگویی و خیانت متهم نمود مجبور به ترک تالارکنفراس مطبوعاتی گردید. محافظ اشرف غنی با لت و کوب خواست تا فریاد عدالتخواهی این جوان را خفه نمایند ولی صدای حقیقت و عدالت خواهی این جوان لندن را لرزانید وبه جهانیان نشان داد که صدای عدالت خواهی مردم مظلوم و مستحق افغانستان با مشت و زور خفه نمی گردد و میلون ها مهاجر مانند این جوان شجاع و وطن پرست که از وطن مالوف خود به خاطرخیانت های اجتماعی و اقتصادی مجبور به فرار گردیده اند و در اردوگاه های کشورهای بیگانه نمی توانند درباره سرنوشت آینده کشور خود بی تفاوت باشند. پروژه توتاپ در شرایط کنونی بیک پروژه سیاسی تبدیل گردیده وسیاست بازان مغرض می خواهند به آن رنگ قومی بمالند که طبعا وضع را خطرناک تر خواهد گردانید و اختلاف ها دراین باره باید با توجه به حفظ تمامیت ارضی کشور به داخل تالارها به پشت میزهای مذاکره حل گردد. همه آگاه اند که درپروژه های بزرگ اکثرا منافع محتکران دلال به منافع ملی و اقتصادی ترجیح داده میشود، اما توتاپ بهانه برای ده ها بی عدالتی وفساد اداری وحق تلفی های دیگر گردیده است و دامنه اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز را در آینده گسترده تر میگرداند. فساد و بی عدالتی در تمام عرصه ها کاسه صبر مردم را لبریز وادامه وضع کنونی را برای تمام اقوام افغانستان تحمل ناپذیر گردانیده است وبه هیچ وجه نمی توان به بهانه های قومی وهراس افگنی های تفرقه جویانه واستفاده اززورمانع اعتراضات گسترده تر درآینده  گردید. تمام مردم افغانستان درمبارزه بافساد ازعدالت اجتماعی،مبارزه بافساد اقتصادی، توزیع عادلانه قدرت وایجاد شرایط رشد همه جانبه حمایت می نمایند.  شجاعت این جوان به دفاع ازعدالت ورشد متوازن در افغانستان طلوع رستاخیزنوید بخش درخارج از کشوراست تا مردم غرب بیشتر دولتهای خودرا تحت فشار قراربدهند وازاعتراضات عادلانه مردم افغانستان طرفداری نمایند وبه نام دموکراسی ازحمایت تکه داران حریص که طی سالهای اخیر بطور بیشرمانه کمربه دزدی منابع طبیعی ودربدری مردم افغانستان بسته اند دست بردارند وتاریخ نشان داده که جنبشهای عادلانه باید ازپشتبانی جهانی برخوردارگردد. درود به مهاجران افغانستان درغرب، که در  شهرهای زیبای اروپا با وجود داشتن آسایش نسبی وامنیت کامل از منافع ملی و اهداف عادلانه مردم خود شجاعانه دفاع می نمایند. مهاجران افغانستان درغرب الگوی مقاومت وافتخارات تاریخی وفرهنگی کشورخود اند. آنان با قلم، موسیقی،  شعرو آثارعلمی وتحقیقاتی ازافغانستان سربلند ومستقل دفاع می نمایند. موافقین ومخالفین دراین باره  نظرودیدگاه های متفاوت دارند، ولی  شجاعت این جوان اهمیت تاریخی دارد وافتخار آن  کمتراز پرتاب کردن کفش خبرنگارعراقی بروی بوش رییس جمهورسابق امریکا نیست وحتی برازنده ترازاعتراض ترکها درمقابل رجب اردوغان است. عظمت واهمیت افشاگری این جوان بیانگر بیداری مردم به خاطرآینده کشور است تا سران دولت وحدت ملی که مشروعیت قانونی ندارند لااقل اخلاقا  درسفرهای خارج از کشور احساس شرمندگی نمایند تا وجدان خفته آنها بیدارگردد. بازهم درود پرمهربه مهاجران افغانستان درکشورهای غرب، ما مهاجران افغانستان درمسکو مرهون فعالیت های علمی، تحقیقاتی، تاریخی وفرهنگی شما می باشیم، ما نسل برباد رفته ایم،ما فراموش شده گانیم، علم وتحصیلات ما قربانی بازارها گردیده، ما درآتش معصیت ومعیشت می سوزیم، ماانجمن های زیاد داریم، اما متفرق وپراگنده ایم، زبان مشترک و دلهای متفرق داریم، به امریکا وغرب دشنام می دهیم نه به خاطرآنکه به کشورما جفا می نمایند، بلکه می خواهیم خودرا درنظرکشوری که به آن پناه برده ایم وفادارنشان بدهیم، دوستی ها ودشمنی های ما به خاطرمنافع موقتی ماست. ماهم مانند شما ازبی عدالتی های اجتماعی دولت منتخب "جان کیری" به ستوه آمده ایم وآنرا مایه ننگ وخجالت به کشورخود می دانیم. ما کرزی ها را مقصر ومسئول تمام بدبختی های امروزدر افغانستان می دانیم، ولی ما از کرزی ودارودسته مافیایی و مردم گریزآن به مسکو استقبال می نمایم وعلایق وهمکاری خودرا بطورمخفی وزیرزمینی ابراز می نمایم و مانند شما نمی توانیم مسکو رابلرزانیم، ما مطیع وسربه زیریم، جرات دانستن وپرسیدن را نداریم، ظاهرا داد ازدموکراسی وجامعه مدنی می زنیم ولی فراموش نموده ایم که بدون دانستن و پرسیدن دموکراسی دچارگمراهی وعوامفریبی میگردد. برادران وخواهران مهاجردرغرب ! ما شرمنده ایم، ما برباد رفته ایم، مارا ببخشید، برگزاری انجمن های ما درمسکو فرهنگ بازی های نمایشی ومسخره، شهید سازی های جناحی و قومی و فاتحه گیری های منسوخ است که درواقع به سوگواری وغم های  خود اشک تمساح می ریزیم. درود برشما ودرود به این جوانیکه  لندن را تکان داد. آرزو داریم که دولت انگلیس اگرواقعا ازدموکراسی، آزادی بیان وکرامت انسانی دفاع می نماید، لت وکوب این جوان رامحکوم نماید تا درآینده ازهرنوع حمله و توطئه به آزادی بیان جلوگری گردد.

دکتور علی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی- مسکوبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکتور علی احمد کریمی