«بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد؟»

۳۰ حمل (فروردین) ۱۳۹۵

«بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد؟

به کوه خواهد زد؟

به غار خواهد رفت؟»

 

شاید...به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رویدادها