«بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد؟»

۳۰ حمل (فروردین) ۱۳۹۵

«بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد؟

به کوه خواهد زد؟

به غار خواهد رفت؟»

 

شاید...به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رویدادها