مذاکرا ت صلح! یا مداخلات علنی پاکستان

۲ حمل (فروردین) ۱۳۹۵

اوضاع و شرایط د شوار کنونی که از ضعف وعدم اراده سیاسی رهبران  دولت  وحدت ملی ناشی شده که راه را برای مداخلات عریان وعلنی پاکستان مساعد ساخته ؛  وبازی ها ونیرنگی های ظاهری با شعارهای صلح جویانه؛ اساس اعمال سیطره  جویانه آن کشوراست وازین سبب بحران غیر قابل کنترول    در کشور در شرف وقوع است.

مذاکرات چهارجانبه با موجودیت دو کشور ابر قدرت جهانی چین وامریکا قابل دقت و تامل است.

اگرامریکای ها صادقانه در راستای صلح وثبات افغانستان عمل مینمودند؛ با یکصدو پنجاه هزار

 نیروی نظامی در مد ت 14سال  مشکل ومعضل برای این کشورجنگدیده   وبلا کشیده باقی نمی ماند؛وسیاست دوپهلووچند بعدی امریکا و اختلافات با روسیه در اروپا مشکل بحران  افغانستان را

 از سطح منطقوی به سطوح جهانی کشانیدٌٰ؛ نا تووامریکا و متحدین آنها همیش با بزرگ نمای مخالفین به حیث یک قدرت قابل محاسبه  در منطقه نوعی آشکار به تقویه طالبان پرداخته و دولت افغانستان را با مذاکرات صلح باطالبان به سازش و معامله وا میدارد .مردم افغانستان همیش واهیمه داشتند که امریکا افغنستان را چون سال های دهء   90در  اختیار نظامیگران  پاکستانی قرار ندهد ؛یافت های امریکا چنین است کلید  جنگ وصلح ا فغانستان درحیطه صلاحیت پاکسستان است  ازقراین چنین برمیاید در   جنوب آسیا پاکستان درهمان سیاست قدیمی امریکابه حیث  یک کشور متحد وی باقی مانده؛ وافغانستان نتوانسته

 جایگاه یک متحد چون پاکستان را در منطقه احراز  نماید.

حال پاکستان ازمداخلات خود پرده برداشته با فریب تزویر نیرنگ سیاسی تلاش می ورزد که حقانیت این مداخلات را با بازی ها سیاسی و دغلکاری بیش از حد به نمایش بگذارد؛ضغف دولت در کابل خلای قدرت را در کشور نشان میدهد؛ازین سبب نیروهای در گیر در منطقه به شکل علنی وعریان دست بکار شده که تا ازین خلا سود وبهره برند.حالا هم آ شکارمیگردد که چین هم با اقدامات خود و ضدیت با هندوستان  نمیخواهداز موقیعت مظلومیت افغانستان دفاع نماید.

ریس جمهور که فاقد پایگاه اجتماعی وسیاسی است حتی متحدین خویش را هم نمیتواند در چوکات واحد  باخود داشته که در راستای منافع ملی آنها را انسجام دهد.اتهامات معاون ولسی جرگه به یکی از اعضای عمده مشاوریت امنیت ملی کشور شگاف عمیق را در دستگاه امنیتی نشان میدهد.علت سقوط قندزوحوادث ناشی ازان هنوز عریان آشکار نگردیده ضعف و ناتوانی دولت را نشان میدهد؛پاکستان بادرک ازین حالت  با تحرکات تند وشتاب زده و جهت اشاعه وگسترش نفوذ خویش در افغانستان ادامه میدهد.لابی های پاکستاندر داخل دولت حزم واحتیاط کنار گذاشته وعلنادرجهت گسترش نفوذ

 

آن عمل نموده واقدامات جسورانه را به نمایش میگذارند دزدی و سرقت سامان وپرزه جات چرخبالهای ساخت هندوستان در فیسبوک ها انتشار یافته در صورت واقیعت وحقیقت خجالت و شرم بزرگ به دولت افغانستان است.  

جنگ در هلمند جهت ساختن یک پایگاه دایمی برای طالبان نقشه شیطانی است که  کشورما را به مخاطره عظیم روبرو ساخته.

گلبدین حکمتیاربادیدگاه ها وطرح های قدیم خویش ازین خلا قدرت؛ دست به کار شده خواست های خویش رابدون شروط خاص سیاسی مطرح ساخته تا بتواند ازین ضعف ونا توانی دولت وحدت ملی بهره برداری نموده وموقف ضیف خویش را یکباردیگردر اذهان ملی وبین المللی تقویت نماید؛حکمتیار طالبان وپاکستان میدانند که در صحنه نبرد سیاسی ونظامی رقبای قبلی آنها انسجام واتحاد قبلی خویش را در عمل از دست داده اند دیگر مسعود و جبهه ءمتحد اش عملا در صحنه سیاسی وجود ندارند.تاتحرکات  لجام گسیخته پاکستان را سد  نمایند و پاکستان دشمن مسعود این خلا را به خوبی درک نموده چون عنکبوت گونه: دررواق خانه ءما: در جهت براورده ساختن ارزو های دیرین پاکستان در تکاپواند ؛ ناتو امریکای متفق ا لقول اند که سال ۲۰۱۶ سالی خوبی برای این کشور بلا کشیده ما نخواهد بود..به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عبدالحی نزهت