مافياى قدرت

۱۶ حوت (اسفند) ۱۳۹۴

مافياى قدرت  در افغانستان تعريف و ويژگى خاص خود را دارد.

قدرت از ديرباز در عين حاليكه در انحصار حاكميت مركزى بوده است در سطح محدود و محلى آن در اختيار ،  واليان بعضا مقتدر ، اربابان ، خوانين ، ملايان و خاندان هاى مذهبى ( مثال حضرت صاحبها در كابل و يا ايشان ها در بلخ )، زورمندان بومى و گروپهاى مسلح و فشار و .... نيز قرار داشته است .

 

بطور مشخص تاريخ شكل گيرى مافياى قدرت كنونى را ميتوان از زمان پيروزى مجاهدين در سال ١٣٧١ به بعد دانست .

قومندانان جهادى  و گردانندگان احزاب و زورمندان محلى با ورود به شهرها و بدست آورى امكانات جديد نوعى قدرتمندى براى خود خلق كردند . 

 

هر فرد از اين قشر ، محافظان شخصى مسلح ، موترهاى تعقيبى مختلف ( بيشتر تويوتا داتسن مد بود ) و افراد مسلح تحت امر خود را داشتند .

 

فرماندهان جهاد ديروز و صاحبان قدرت امروز با   تصاحب موسسات دولتى و ملى و فرمانروايي بر ساحه و بخش تعيين شدهء  خود ؛  روز تاروز بفكر افزايش سلطه و اقتدار ، نفوذ و درآمد زايي شان بودند  .

 

با حاكميت ضعيف دولت و غير قابل پذيرش خواندن ، براى بعضى از احزاب جهادى كه كشور در بين شان تقسيم گرديده بود ؛ حاكميت هاى پراكنده گروهى ، سمتى ، قومى ، طايفى ، مذهبى ، زبانى و .... رواج گشت  .

در زمان سلطه مجاهدين و طالبان هر زوردار و تفنگدار و قومندانى ، خود حاكم مطلق و همه كاره بود . هر گروه و باند ، ويژگى هاى خاص خود را داشت و هر عملى كه ميخواستند را مرتكب مى شدند . هم قومندان و فرماندار ، هم شهردار ، قاضى ، دادستان ، پوليس ، ماليات ، وكيل و مستوفى  و ...... ساحهء خويش  بودند . 

 

مافياى قدرت قومى هم با اتكاء به حزب از همين زمان شكل گرفت.  

اين را ميتوان نقطه آغاز هرج و مرج و شكل گيرى گروههاى مافيايي و مافياى قدرت ناميد ، كه تاكنون اختاپوس گونه به حيات  و نفوذ خود ادامه داده است .

 

با سقوط طالبان و برقراى نظام جديد گروههاى مافيايي قدرت ، جان تازه ترى يافتند و حيات مجدد و شيوه هاى نوينى را برگزيدند .

با حضور حامد كرزى بعنوان رييس كشور ، وى كه توانمندى حزبى و گروهى و قومى و مردمى مؤثر نداشت براى حمايت خويش به نيروهايي مراجعه كرد كه بعدترها از بزرگترين صاحبان قدرت مافيايي شدند .

وى اشخاصى از حزب اسلامى ، اتحاد سياف ، ناسيوناليست هاى افغان ، فاشيست هاى پشتونخواه و افغان ملتى ها را وارد نظام دولتى كرد .

ائتلاف  و هماهنگى و رفاقت كرزى با گروههاى مافيايي قومى بسيار آشكار است . 

از ساير اقوام هم مهره هايي را گرد خود جمع نمود و انها را هم شريك معامله كرد تا از آنها هم در فرصت لازمه بهره بردارى جويد .

 

مافياى قومى بنام قوم و البته با پشتيبانى هاى پشت سر ، بر گرده قوم سوار و شريك زدوبندهاى مديريت  مافيايي ؛ يا قدرت و ثروت مافيايي شدند . 

كرزى بالانس مافيايي قدرت قومى ايجاد كرد كه همه اقوام بالواسطه اين مافياى قومى با او باشند . از هر قومى جمعى را در كنار خود گرفت و به آنان نيز فرصت هاى مافيايي ايجاد كرد و آنان را در مجموعه بزرگترى داخل ساخت .

گرچه حرف اول را گروپ قومى مافيايي خودش مى زد ! 

 

اين افراد به سركردگان مافياى قدرت و تجارت و ثروت تبديل شدند .

 

زلمى خليل زاد و ناسيوناليستها بعد از سقوط طالبان و تشكيل حكومت هاى موقت و انتقالى و انتخابى رول اساسى در تعاملات افغانستان بازى كردند .

 

بعد از سالهاى ٢٠٠٢ ميلادى تيم مشخص و هماهنگى  شكل گرفت كه با تأييد و حمايت آنان  سران مجاهدين و قومندان زوردار و اشخاص ذى نفوذ به جولان گريها و قدرتمندى خود آسوده تر ادامه دادند؛ كه اينها را ميتوان سركردگان مافياى نوين در افغانستان دانست .

 

از بين اين افراد ميتوان از رسول سياف و برادرزاده اش ، احمدولى كرزى ، محمودكرزى ، گل آقا شيرزوى ، اسدا... خالد، حاجى ظاهر ، برادر فهيم ، كريم خرم ، امان ا... گذر ، جمعه خان همدرد ،حنيف اتمر ،  عطا محمد نور ، دوستم ، عبدالبصير سالنگى ، حاج نبى خليلى ، زاهد الماس ، دين محمد جرئت ، قومندان عبدالرزاق مربوط سياف ، ضابط نذير و بسيارى ديگر را نام برد .  

 

بسيارى از اين افراد متهم به جنايت جنگى ، فساد گسترده ، قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشياى عتيقه ، زمين خوارى و غصب اراضى  هستند .

 

 

حلقه نزديكان كرزى و برادرانش ، دست به ايجاد و كنترل مافيايي اقتصاد نيز زدند . 

تجارت و معاملاتى  سودآور ، با هزينهء كم ، كم خطر و با پشتيبانى يك دولت .

 

مافياى قدرت دولتى يكى از عوامل تداوم جنگ و ناامنى ، بحران و خشونت است . آنان منافع و مصالح كوتاه مدت و بلند مدت خود را در آمدن صلح و امنيت و پايدارى در كشور نمى بينند . 

لذا يك حالت بينابين هم جنگ و هراس و هم آتش بس و انتظار را به فايده خود ميدانند .

 

 

اكنون اين مافيا متأسفانه در همه بخش ها و نهادهاى دولتى ، غير دولتى و حتى بنيادهاى خيريه ، انجوهاى غير انتفاعى و سازمانهاى امدادى نفوذ كرده اند .

 

با تشكيل حكومت وحدت ملى اتفاق واقعى جديدى رخ نداد فقط در مهره چينى ها جابجايي و تبديلات بوجود آمد .

همان مافيا به حيات و رشد خويش ادامه مى دهد .

اكنون همان حلقه خاص قدرت ، ثروت و زور امور كشور را به پيش مى برند و همه چيز را در انحصار و قبضهء خود دارند .

 

 

افراد زور دار و زردار خودبخود تبديل به مافياى قدرت شدند و براى حفظ و بقاى زور و زر خويش به فساد و معامله و زدوبند پرداختند .

 

مافياى قدرت رابطه مستقيم با فساد و ارتشاء و رشوه دارد . فساد در ادارت دولتى ، مقامات بلندپايه حكومتى ، نيروهاى پوليس و امنيتى بسيار گسترده و فراگير است .

 

پست هاى دولتى ، بست هاى ادارى ، داوطلبى ها و قراردادى ها ، معامله و چون اجناس خريد وفروش ميشوند و بديده منبع عايداتى و فرصت مناسب براى موقعيت مالى و اجتماعى درآمده است .

 

مافياى قدرت و مافياى ثروت دو عامل بهم پيوسته و همكار و مكمل يكديگر در جامعه افغانستان امروزى عمل ميكند .

طبق گزارش سازمان شفافيت بين الملل در اين سالها افغانستان در صدر پنج كشور  فاسد جهان بوده و حال هم هست .

 

در اين گزارش آمده است : " اقتصاد افغانستان در انحصار چند زورمند محدود قرار دارد ، برخى از وزيران كابينه ، معينان ، واليها ، وكلاى پارلمان و فرماندهان پوليس زورمندانى اند كه چرخه اقتصادى افغانستان را در دست گرفته و در انحصار خويش در آورده اند " . 

 

در بخش ديگر گزارش نوشته شده : " افراد مقتدر از نفوذ سياسي شان كه شامل وظايف دولتى آنان نيز ميگردد استفاده مى نمايند تا قراردادها را اخذ نمايند ، تجارت هاى  صادرات و واردات داشته باشند ، زمين ها را تصاحب نمايند ، جايداد خلق كنند و فعاليتهاى ديگر ازين قبيل داشته باشند " . ( گزارش ديده بان افغانستان  - سال ١٣٩٢ ) 

 

 

حتى در پروسه صلح كه ميليونها دالر هزينه شده است فساد و زدوبند و كلاهبردارى وجود دارد . چندين سال از فعاليت شوراى عالى صلح مى گذرد ولى تاكنون به اندازه يك صدم از بودجه مصرفى خود دستآورد نداشته است . 

 

حلقه مافياى قدرت در درون حاكميت وسيع و عنكبوتى گرديده است ، در همه جا حضور و نفوذ دارند ، در احزاب سياسي ، شبكه هاى تلويزيونى و رسانه ايى ، بانك ها و موسسات مالى ، مراكز علمى و آموزشى ، شركت هاى حمل ونقل هوايي و ترانسپورتى ، پوليس ، امنيت ، اردو ، ادارات دولتى و .......

 

اكنون به ذكر يكى از مهمترين مافياها در افغانستان مى پردازيم كه بسيار گسترده و سودآور است : مافياى مواد مخدر 

 

تجارت در حدود پنج ميليارد دالرى  مواد مخدر  در افغانستان ،  به شبكه بزرگ قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه و جهان ربط و وصل است .

 اين سوداگرى ، در سطح جهانى بيش از هفتاد ميليارد دالر درآمد دارد .

كشت ، توليد و توزيع مواد مخدر در داخل افغانستان و يا حتى صدور آن به خارج بدون هماهنگى ، همكارى و شراكت مقامات محلى و عالى در مركز امكان پذير نيست .

 

در مافياى كلان مواد مخدر افراد صاحب نام ، مقامات برجسته حكومتى ، بعضى از فرماندهان سابق جهادى ، تعدادى از واليان ، فرمانداران ، جمعى از نمايندگان شوراى ملى و ولايتى ، قومندانان نظامى و امنيتى ، بعضى از فرماندهان پوليس و افرادشان و .... دست دارند .

بى ثباتى و نا امنى در سطح كشور به كشت و توليد مواد مخدر كمك فراوان نموده و درست ، رابطه معكوس با هم دارند .

بطور نمونه ولايت هلمند يكى از مراكز عمده كشت و زرع مواد مخدر ، ناامن ترين نقطه افغانستان است . 

حتى با وجود نيروهاى بين المللى در افغانستان و خصوصا هلمند مواد مخدر نه تنها ريشه كن نشد بلكه رشد قابل ملاحظه ايي يافت .

حال بايد از نيروهاى بين المللى و جامعه جهانى درگير در افغانستان پرسيد چرا اينگونه شد ؟؟؟

 

نتيجه مى گيريم ؛ مافياى قدرت در افغانستان بسيار گسترده و توانمند است كه منجر به بحران امنيت ، افزايش خشونت ، تضعيف و چالش دموكراسى و مردم سالارى ، تضعيف نهادهاى جامعه مدنى و سلب اعتماد عمومى مى گردد . 

 

 در اين زمينه بطور جدى دولت و جامعه جهانى بايد بينديشد و راهكارهاى عملى از بين بردن مافياها را از افغانستان جستجو كنند . 

 

باشد كشورى آباد و آزاد ، با رفاه و امنيت و عدالت داشته باشيم !

( اصل اين مقاله در سال ١٣٩٢ نوشته شده بود ولى بدلايلى چاپ نشده بود، اكنون بازنوشت و ويرايش گرديد )  

امير همايون صادقى - هلندبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

دګروال رسول خان سرای شمالی20.07.2017 - 12:18

  از دل مردم نوشته کرده و تمامش حقیقت دارد اما استاد سیاف و استاد عطا جهاد کردند و خدمتګزار مردم هستند نام این دو نفر را باید از مقاله پس کنید مګر برای این جوان خوب نمیشود و طرفدارهایتان هم رویګردان میشود نویسنده مقاله کدام آدرس و نمبر تلفن دارد؟

شير محمد 08.03.2016 - 21:29

  اين جوان از كجاست بسيار قلم زيبايى دارد يگ نبشته ديگر هم شما مانده بوديد جالب بود درد ما مردمى خراسان زمين را توصيف مى كنه گپاى راست است شير محمد استالفى
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   امير همايون صادقى