کتاب "سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسين در افغانستان و تاجيکستان و چند مقاله‌ی ديگر" از چاپ بيرون شد

۳ حوت (اسفند) ۱۳۹۴

در کتاب "سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسين در افغانستان و تاجيکستان و چند مقاله‌ی ديگر"

پس از سخن آغازین، در بخش نخست و دوم، سرگذشت زبانِ فارسی در افغانستان و تاجيکستان در فرآیند صد سال پسين به کنگاش و پژوهش گرفته شده است؛ در بخش سوم: در باره‌‌ی زادگاه‌ی زبانِ فارسی‌دری سخن رفته؛ در بخش چهارم، فارسی به عنوان زبانِ مشترک و فراقومی مطرح شده؛ در بخش پنـجم، مکـثی به مسـأله‌ی سـه نام (دری، فارسی و تاجيکی) بر یک زبانِ واحـد شده؛ در بـخـش شـشم، مسـأله‌ی واژه‌های زبانِ فارسی به بررسی گرفته شده؛ در بخش هفتم، نگاهی به چـالـش‌های فراروی زبانِ فارسی‌دری در افـغانستان انـداخته شـده است و با سخن فرجام کتاب به پایان بُرده شده است.

نويسنده در این اثر تلاش کرده است آنچه را بر سر زبانِ فارسی در این صد سال پسین در افغانستان و تاجیکستان رفته است بازگو کند و به آگاهی برساند تا سیاست‌های ناکام در این حوزه بار دیگر تجربه نشود.

کتاب: سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسين در افغانستان و تاجيکستان و چند مقاله‌ی ديگر توسط انتشارات فروغ در کلن (آلمان) در ١٩٦صفحه چاپ شده است.

قيمت: ١٢ ايرو 

نشانی: 

برای خرید کتاب می‌توان به شماره زير تماس گرفت:

 شماره تلفن آقای مهدی‌پور (انتشارات فروغ): 0049221923570700492219235707

 

Forough Publication

Jahn str. 24

50676 Köln

Germany

www.foroughbook.de

foroughbook@gmail.com

ISBN: 978-3-943147-41-4

کتاب را می‌توان از سایر کتابفروشی‌های کتاب‌های فارسی و یا از لینک زیر انلاین خريد:

 

http://ketab-online.net/fa/513-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86.htmlبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

خجندی22.02.2016 - 05:37

 برای چی فردوسی رودکی نی?
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رویدادها