غربی ها مسوول و مقصر بدبختی ها، فقر و آوارگی مردم افغانستان هستند

۱۸ دلو (بهمن) ۱۳۹۴

در تمام دنیا آسمان یک رنگ است. تولستوی میگوید «تمام خوشبختی ها شبیه همدیگراند ولی هربدبختی شکل خاص دارد»   اعلامیه جهانی حقوق بشرشا لوده یازده سال کارپر تلاش برجسته ترین کارشناسان وحقوقدانان جهان است، این اعلامیه منشآ قدرت حکومت، را اراده مردم میداند ومردم درتعین سرنوشت خودآزاد اند. کشورهای غرب که خودرا علمدارآزادی مینامندو با طمطراق حق مردم رادرتعین سرنوشت شان برسمیت می شناسند. اما کدام مردم؟  مردمی که قربانی جنگ های تحمیل گرانه وانتخابی میگردند «جنگ انتخابی اختراع جدید نظامیان امریکا است که درافغانستان بکاربردند» و به مردمیکه اجازه شرکت درانتخابات داده میشود اما حق انتخاب راندارند، اگرحق انتخاب به آنها داده میشد شاید انتخاباتی هرگز برگزار نمیگردید. مردیکه اسیرتکه داران ضعیف النفس وعشیره گردیده اند وبنام آنها پیمان های وقرداد های خائینانه وجابرانه  امضاء می گردد، مردمیکه درتصامیم جنایتکارانه دولتها حق وتو راندارند وبلاخره ازمردمیکه حق زندگی رابه سرقت برده اند وبه زنده ماندن قانع گردیده اند، مردمیکه به میل وعلاقه خانه های خودرا نمیفروشند اما مجبوربه تبعید گردیده اند تا ازوطن مالوف خود دراثرظلم واختناق سیاسی واستبدادهای مذهبی فرارنمایند، مردمی که از حق کارواجرای وظایف در سرزمین شان محروم میگردند واگرهجرت هم نه نمایند به فرموده قران به هنگام مرگ به خشم فرشتگان روبرو خواهند گردید. دراسلام استبداد شرک است ، مسلمان واقعی نمی تواند درسایه شرک با استبداد موافق وهمکارباشد.خداوند حکم مینماید زمانیکه زنان ومردان مظلوم ناله و فریاد مینمایند که خداوندا مارا ازدیاری که ظالمان برآن حاکم اند خارج گردان وکسانیکه ایمان دارند درراه خدا وآزادی  مبارزه می نمایند.  مامردم شریف وآزادیخواه وآزادی دوست داریم، دنیا وتاریخ به قهرمانی مردم ما بدیده حسرت،تعجب وتحسین می نگرند ولی متاسفانه بعدازراندن بیگانگان مردم ما اسیر نیرنگ های کاذبانه سلاطین جبارواستبداد های ریاکارانه مذهبی میگردند وریاکاران دشمنان خدا وپیامبراند. همانطوریکه درتمام دنیا آسمان یک رنگ است، افراد بشرنیزآزاد به دنیا میآیند وهمه اولاد بنی آدم اند اما خوشبختها شبیه همدیگراند وبد بختها شکل خاص را دارند، میگویند مردم را نمی توان برای همیش فریب داد،اما وسوسه های زهرآ لود استبداد های سیاسی مانند وسوسه شیطان تا زمانی که مردم است برای اغوای آنها ادامه خواهد داشت.

در کشورما حاکمان ظالم واستبداد های مذهبی با استفاده از فقر،بیکاری،جهالت وجنگهای خانمان سوزبقای خودرا در استحمارمردم طولانی ترمیگردانند وحتی مردم رابا نیرنگ وقیودات خرافی دراموردینی ودنیوی تلقین ومجبور گردانیده اند تا انتصاب جباران را سایه خدا قبول نمایند و افتدارگرایان وزورگویان را ازترس تقدیر به خاطر پول وزور شان  احترام وبینوایان رابه خاطرفقرشان بی احترامی و تحقیر نمایند. فقدان سازماندهی سیاسی جنبشهای عمومی وسرتاسری برعلیه استبداد های سیاسی ومذهبی بزرگترین مانع نو اندیشی وتحولات سیاسی واجتماعی درکشورمابوده است.آیا جوامع پیشرفته که اراده مردم را مظهرقدرت میدانند واقعا به آن باوردارند؟. کدام مردم به آنها اجازه داد تا افغانستان،عراق،لبیا وسوریه را بمباران نمایند.به کمک  کشورهای غرب  تکه داران بی رحم وبی خاصیت وپول پرست  برما تحمیل گردیده اند. زمانیکه سرنوشت مردم ما دربن وواشنگتون ولندن تعین میگردد ودست نشانده های غرب انواع بی رحمی واستعمارنوع جدید رادرکشورما امتحان می نمایند وفریاد های تساوی طلبانه سرکوب ، اگر غربیها ازاین  تکه داران فاسد  حمایت نه نمایید آنها یک روزهم نمی توانند به درون قصرهای مجلل با قبا له های نامشروع که هرخشت وسنگ آن باخون مردم جوش خورده ورنگین گردیده است کبروغرور فروشی نمایند وبه استحمارمردم ادامه بدهند، زبان حال  مردم ما به غربی ها این است که شما چرامسوولیت های وجدانی واخلاقی خودرا فراموش نموده اید؟ به کمک شماحق انتخاب مستقل در تعین سرنوشت ازمردم ما سلب گردیده است. آیا شما نمیدانید که دروطن ماهرفرد باوجدان و دلسوزی که مردم رادعوت به آبادی وطن مینماید تیشه به ریشه خود می زند وخانه خودرا خراب میگرداند؟ آیا نمی دانید این تکه داران را که برما تحمیل نموده اید شهروندان شهرهای شما نیزمیباشند وزن وفرزندان خودرا درآلمان،لندن، نیویارک وسایرکشورها گرو نهاده اند وبرای دزدی وقاچاق  افغانستان زخمی راانتخاب نموده اند. اگرپاکستان لانه تروریست های کشور های مختلف است شهرهای شما میزبان وپناهگاه  خائینان وجنایتکاران اند که دستهای شان بخون مردم بی دفاع ما آلوده اند.سناریوی کنفرانس بن که در واشنگتن تحریرگردیده بودومیزبان آن آلمان بود درآن جا بنای فاسد کلپتوکراسی«دزدسالاری» امروز تاسیس گردید که افغانها درآن نقش ظرف شوراداشتند، کلاه قره قل وچپن ابریشمی برسروتن شخصی گذاشته شد که مردم افغانستان وحتی دنیا اورا نمی شناختند.در رده های کلاه قره قل ازپوست بره که نودیده  به دنیا می گشاید بوی وحشت وقساوت موج میزند،درتارهای چپن ابریشمی اشک دیده وخون دل بیوه زنان وبانوان بی سرپرست جاریست وشما از این سمبول خشونت واشک وخون چون نوآوری تازه دردنیا مد استقبال نمودید،تا تخم تمدن ونواندیشی درکشورما بذرنگردد.

ما مردم بیچاره ایم، همه درگریز وفراریم،همه هیچ کاره ایم،امنیت اجتماعی،اقتصادی وخانوادگی نداریم، وطن آرامگاه مانیست، احساس تعلق به ملت واحد وسرنوشت مشترک نداریم.. ما تبعیدیانیم، کشورهای غرب  آرامگاه ما نیست ما تادم مرگ آرزوی برگشت بوطن راداریم.درکشورهای غرب سناریو های حمله وتجاوزبه مردم بی دفاع افغانستان طرح ریزی میگردد، کشورهای شما مسئوول این همه قربانیان مهاجر ما می باشند. شما غربی ها ازکبروغروربیش ازحد کور و کر گردیده اید، ظاهراهمه چیزرامی بینید ، صدا های  افغانهارا می شنوید اما چون بنی آدم بقول سعدی که اعضای همدیگراندعمق درد مردم مارا حس وتشخیص نمی نمایید ونمی بینید که کشورماپرورشگاه کرم های بی قریحه گردیده  که اکثرشان درزمین های شما درلایه های بسیارپائین رشد نموده اند وبه انتخاب شما به کشورما صادر گردیده اند، تا نگذارند ما درتعین سرنوشت خود آزاد باشیم.درکشورهای شما بهترین نخبگان وروشنفکران افغانی دررشته مختلف به سرمی برند اما به آنها اجازه کارداده نمی شود،چون مسوولیت های ملی وتاریخی آنان با تکه داران دولت وحدت ملی فرق دارد .روشنفکران ما نمی توانند منافع ملی وتاریخی افغانستان را بخاطر پول وجاه طلبی های ابلهانه مقطعی وموقتی بفروشند، آنان روشنفکر و واقع بین اند درآتش فراق می سوزند تا شمع افتخارات فرهنگی وتاریخی ما خاموش نگردد. ما افغانها دررژیم کمونیستها که درادبیات شما بنام توتالیتارمرسوم است روزگارتلخ وخونین داشتیم واین رژیم منشاء آوارگی وبرادرکشی گردیذ ولی رسواترین وسیاه ترین روزها درزمان مجاهدین،طالبان،مافیای سفله پرورکرزی ووحشت ملی نصیب ما گردیده است، شما دردوناله ماافغانهارا حس نمی نمایید،درمقابل حیوانات و پرندگان مهاجررحم وتفقد نشان می دهید اما روح وروان انسانهای مهاجررا که اشرف مخلوقات وهمنوع اند با تیرهای تهدید وفشارهای روانی زخمی وداغدارمیگردانید.

دولت وحدت ملی باسیمای ناقص وزشت خود افغانستان را به پرتگاه سقوط نزدیک گردانیده است  وغاصبان قدرت چنان مست جاه طلبی گردیده اند که مسوولیت وجدانی واخلاقی خودرا درمقابل مردم  وآینده کشورفراموش نموده اندوبه گفته ارنست همینگوی مانند کرم های درون شیشه برسرتقسیم مقام همدیگررا میخورند وتکه داران بی آذرم بنام قوم،مذهب وزبان کمر راسخت به انشعاب وتجزیه کشوربسته اند وازمردم حق تصمیم وانتخاب را درمسایل سرنوشت سازکشوردزدیده اند. همانطوریکه که الکسندارپوشکین شاعرهمیشه زنده روس ازشدت استبداد وظلم تزارهای روسیه مینالید.

دراین زمانه رسوا    

امکان گزینشی نیست آدمی را

مگرکه ستمگری،خیانت پیشگی، یا بزندان بودن

ونه انتخابی دیگر.

 

دکتور علی احمد کریمی، تحلیلگر سیاسی در امور بین المللی مسکوبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

جانوری از کابل 16.02.2016 - 16:05

  الحق که چنین است. این غربی هاست که به چهارراهی سرنوشت ما چهار زانو نشسته اند. کورهم میداند که دلده شور است. تمام بودجه ملکی ونظامی ما از جیب باداران غربی تامین می گردد. اگر خواجه اراده نیک برای صلح درکشور ما داشته باشد بدون شک نوکر تابع امراست. اینها هستند که همواره ازما به عنوان ابزار استفاده کرده اند ومارا به جان هم انداختند که ما از خود وکشور که درآن زداده شده ایم نفرت داریم. هرآن برای کشیدن یک دم آرام اشک حسرت می ریزیم ولی چاره ای جز زیستن نداریم. ما درجنگل انبوه زنده گی می کنیم که دیگران به ما به دیده یک حیوان وحشی می نگرند. مارا رمقی نمانده است برادر!

محمد حسین شریفی10.02.2016 - 18:41

  .دکتر صاحب محترم واقعا بجا ودرست تحلیل نموده بودید ،تازمانیکه دهقان رمین را برای تخم زدن اماده نکند هیچ وقت تخم به خودی خود حاصل نمی دهد از ابتدا تاسیس کشوری بنام افغانستان چیزی که روی آن زیاد کار صورت کرفت سلسله طبقات اکثربت واقلیت بود حالاطبقه به اصلاح اکثرت همیشه شرایط وزمین را برای پاشیدن تخم نفاق بی عدالتی وتعصب برای خارجی ها آماده کرده وآنها به اساس منافع خود عمل میکنند ، پس خودی ما مقصر اصلی تمامی ناهنجاری جامعه خویش هستیم.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکتور علی احمد کریمی